Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Az önkormányzat és szerveinek szervezeti és működési szabályzata

E-mail Nyomtatás PDF

 

 

MÁNDOK   VÁROS   ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

3/ 2011. (III. 31.)

Önkormányzati r e n d e l e t e

 

 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

BEVEZETŐ RÉSZ

 

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 18. §. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. Törvény 9. §. (2) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI.- törvény 10/A. §. (3) bekezdésében , a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi. LXIV. Törvény 3. §. (4) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 42. §-ában és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. Törvény 27. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

 

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

 1. §.

 

 

/1/ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Mándok Város   Önkormányzata Székhelye: Mándok, Ady Endre út l. sz.

 

/2/ Mándok Város Önkormányzati szervei önállóan, demokratikus módon, széles            nyilvánosságot teremtve intézik a település közügyeit, gondoskodnak a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

 

/3/ A város önkormányzati feladatait a képviselőtestület és szervei:

 1. polgármester,
 2. képviselőtestület bizottságai,
 3. a képviselőtestület hivatala látja el.

 

/4/ Az önkormányzati képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, - a polgármester és 6 képviselő.

A képviselőtestület tagjainak személyi adatait a szabályzat l. számú függeléke tartalmazza.

 

/5/ Az önkormányzat jelképe: a címer és a zászló. Használatuk rendjét a képviselőtestület külön rendeletben szabályozza.

 

II.

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

 

 

Az önkormányzati jogok

 

2.§.

 

/1/ Mándok Város   Önkormányzata a feladat -   és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el.

 

/2/. A képviselőtestület véleményt nyilvánít és kezdeményez a feladat - és hatáskörébe nem tartozó, de a helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll kapcsolatban.

 

 

III.

 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA, HATÁSKÖRE,SZERVEI

 

 

3. §.

 

/1/ Az önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

 

/2/ Az önkormányzat szabadon vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha

 1. ellátása nem sérti más település érdekét,
 2. nem tartozik más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe,
 3. megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat- és hatáskörök ellátását,
 4. ellátásához a szükséges feltételek biztosítottak.

 

/3/ A Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló törvényben és egyéb, az önkormányzati feladatokat tartalmazó jogszabályokban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat látja el. Az önként vállalt feladatok felsorolását az 1 melléklet tartalmazza

 

/4/ A Képviselőtestület a polgármesterre, bizottságaira a feladat- és hatáskör gyakorlását a 2. melléklet szerint ruházza át.

 

Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható, viszont bármikor visszavonható.

 

/5/ A képviselők kezdeményezhetik, hogy a képviselőtestület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek   - a képviselőtestület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.

 

 

IV.

 

 

A KÉPVISELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSE

 

 

 

A képviselőtestület ülései

 

4. §.

 

/1/Az képviselőtestület alakuló, rendes, és rendkívüli ülést tart.

 

/2/ A képviselőtestület ülését a polgármester hívja össze és vezeti.

 

/3/ A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetve egyidejű, tartós / 10 napot meghaladó / akadályoztatásuk esetén a képviselőtestület összehívásával, az ülés vezetésével kapcsolatos feladatokat   a legidősebb képviselő /korelnök/, a korelnök akadályoztatása esetén a soron következő legidősebb képviselő látja el.

 

 

 

Alakuló ülés

 

5. §.

 

/1/ Az alakuló ülés összehívásáról a megválasztott polgármester gondoskodik. Az alakuló ülésen a polgármester és a települési képviselők esküt tesznek.

 

 

/2/ Az alakuló ülésen a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatást ad a képviselőtestület tagjai megválasztásának eredményéről és a polgármester, valamint a települési képviselők részére a megbízólevelet átadja.

 

/3/ A képviselőtestület az alakuló ülésen dönt az alpolgármester megválasztásáról, valamint a polgármester illetményéről, és az alpolgármester tiszteletdíjáról.

 

 

 

Rendes ülés

 

6.§.

 

 

/1/ A képviselőtestület évente legalább 10 ülést tart, az ülések helyszíne a városháza nagyterme, valamint esetenként kihelyezett ülést tart más helyszínen.

 

 

/2/ Rendes ülést havonta egy alkalommal, a munkatervben meghatározottak szerint – július és augusztus hónapok kivételével – kell összehívni.

 

Rendkívüli ülés

 

7. §.

 

/1/ A képviselőtestület rendkívüli ülését a polgármester hívja össze az ok felmerülésétől, vagy a kezdeményezéstől számított 15 napon belül.

 

 

/2/ A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni, ha

 1. azt jogszabály kötelezővé teszi,
 2. a települési képviselők legalább egynegyede írásban kéri,
 3. a képviselőtestület   bizottsága indítványozza

 

 

/3/ A /2/ bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának napirendjét, és az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.

 

 

/3/ Rendkívüli ülés összehívható, ha

 1. azt halaszthatatlan ügy, vagy
 2. önkormányzati érdek indokolttá teszi.

 

 

 

A képviselőtestület összehívása

 

8. §.

 

 

/1/Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább 4 naptári nappal hamarabb / rendkívüli ülés esetén előző nap /megkapják. A kézbesítés nyomtatott, vagy elektronikus formában történhet.

 

/2/ Különösen indokolt esetben az ülés összehívása telefonon is történhet, az ülést megelőző legalább 4 órával.

 

/3/A képviselőtestület ülésének helyéről, idejéről és napirendjéről a lakosságot a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin és honlapján történő közzététellel   értesíteni kell.

 

/4/A hirdetőtáblákon elhelyezett meghívón rögzíteni kell, hogy az előterjesztések – zárt ülés anyagait kivéve - hivatalos idő alatt a polgármesteri hivatalban megtekinthetők.

 

/5/A képviselőtestület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:

 

 1. a jegyzőt,
 2. az előterjesztéssel érintett intézmények, vállalatok, érdekképviseleti szervek vezetőit.
 3. a kisebbségi szószólót.

 

/6/ A határozatképtelen ülést 8 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. Az előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.

 

 

A képviselőtestület ülése. Az ülésvezetés szabályai

 

9. §.

 

/1/A képviselőtestület ülése nyilvános.

 

 

/2/ Zárt ülés megtartását:

 1. a polgármester,
 2. bármely képviselő,
 3. a jegyző indítványozhatja.

 

 

/3/ A nyilvános és zárt ülésre vonatkozó rendelkezéseket a bizottságok üléseinél is alkalmazni kell.

 

 

/4/ A polgármester a testületi ülés vezetése során:

 1. megállapítja a határozatképességet,
 2. Előterjeszti az ülés napirendjét,
 3. Ismerteti az esetlegesen előterjesztett sürgősségi indítványt.
 4. javaslatot tesz egy jegyzőkönyv hitelesítő személyére

 

/5/ Az ülés napirendjéről és a jegyzőkönyv hitelesítőről a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

/6/ A képviselőtestület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

 1. a rendelet meghozatalát igénylő napirendi pontok
 2. a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok
 3. határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok
 4. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató
 5. a polgármester két ülés közötti tárgyalásairól, fontos eseményekről szóló beszámolója.

 

 

 

Az előterjesztés

 

10. §.

 

/1/ A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.

 

/2/Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását.

 

 

/3/ Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

 

 1. az előterjesztés címét, tárgyának pontos meghatározását,
 2. az előterjesztő nevét beosztását,
 3. ismertetni kell az előzményeket /testületi megállapításokat, a hozott határozatok eredményeit   / a tárgykört rendező jogszabályokat, az előkészítésben résztvevők megnevezését, véleményét, s mindazokat a körülményeket, összefüggéseket, tényeket, adatokat, amelyek lehetővé teszik az értékelést és a döntést indokolják,
 4. az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezését, és a határidők megjelölését.

 

/4/ A meghívóban közölt napirendeken túl a képviselőtestület ülésén csak kivételesen lehet előterjesztést napirendre javasolni. Az ülésen tett javaslatot minősített többségi szavazással tűzheti napirendre a képviselőtestület.

 

 

Sürgősségi indítvány

 

11. §.

 

/1/ A sürgősségi indítvány – a sürgősség okának rövid indoklásával – írásban a polgármesternél legkésőbb az ülésnapon 10 óráig nyújtható be.

 

/2/ Sürgősségi indítványt nyújthat be:

 1. polgármester,
 2. az alpolgármester,
 3. a bizottságok elnökei,
 4. a képviselők,
 5. a jegyző,
 6. a kisebbségi önkormányzat elnöke.

 

 

/3/ A sürgősségi indítvány testületi ülés elé terjesztéséről a polgármester határoz, azonban az elutasításról – kivéve az eljárási szabályok megsértése miatti elutasítást – tájékoztatni köteles a testületet, amely jogosult felülvizsgálni, megváltoztatni – egyszerű szótöbbséggel – a polgármester döntését.

 

 

/4/ Amennyiben bármely települési képviselő ellenzi az azonnali megtárgyalást, úgy a testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

 

/5/ A sürgősségi indítványt – elfogadása esetén – a képviselőtestület az egyéb napirendet megelőzően tárgyalja meg.

 

 

/6/ Amennyiben a képviselőtestület a sürgősséget nem ismeri el, a napirendi pont tárgyalását egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével elhalasztja.

 

 

 

A vita.

 

12. §.

 

/1/ A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett - külön-külön – vitát nyit, melynek során:

 1. az előadó az írásbeli előterjesztéshez – ha azt az anyag leadása és a képviselőtestületi ülés közötti időszakban bekövetkezett változások indokolják – szóban kiegészítést tehet.
 2. Az illetékes bizottság véleményét – amennyiben az előterjesztésben nem szerepel, vagy írásban nem lett kiküldve –a napirend tárgyalása előtt szóban ismertetni kell.
 3. Az előadóhoz a képviselőtestület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket tehetnek fel, amelyre az előadó köteles választ adni.

 

/2/ A vitát a polgármester vezeti, aki jogosult a képviselőknek és a tanácskozási joggal     meghívottaknak szót adni, illetve indokolt esetben tőlük a szót megvonni.

A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor.

 

/3/ A polgármester a testület ülésein – indokolt esetben - a tanácskozási joggal nem rendelkező   állampolgároknak is adhat szót.

 

/4/ A vita lezárását , a hozzászólások időtartamának meghatározását bármely képviselő kezdeményezheti, melyről a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.

A vita lezárása után a napirend előadója válaszolhat a vitában elhangzottakra.

 

/5/ A hozzászólásokat követően a polgármester összefoglalja a vita lényegét, érdemben kitér az előterjesztéstől eltérő véleményekre, a határozati javaslatot érintő valamennyi felvetésre.

Intézkedik a tanácskozás során elhangzott egyéb javaslatok, észrevételek érdemi megválaszolására.

 

/6/ .A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

 

 

 

A döntéshozatal szabályai

 

 

13. §.

 

 

/1/ A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először az elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő eredeti határozati javaslatokról dönt a testület.

 

/2/ A minősített többséghez 4   képviselő- testületi tag „ igen” szavazata szükséges:

 

/3/ A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott eseteken túl minősített többség szükséges:

 

 1. kitüntetés, elismerés adományozásához
 2. a polgármesterrel, jegyzővel, aljegyzővel szembeni fegyelmi eljárás megindításához

 

/4/ A képviselőtestület a döntéseit / határozat, rendelet /elsősorban nyílt szavazással hozza, titkos szavazást az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott esetekben tart.

 

/5/ A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke vagy külön helyiség és urna igénybevételével történik. A szavazás lebonyolításában az Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottság, mint szavazatszámláló bizottság működik közre.

 

/6/A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

 1. a szavazás helyét, időpontját,
 2. a Bizottság tagjainak nevét,
 3. a szavazás során felmerült körülményeket,
 4. a szavazás eredményét.

 

/7/ A képviselőtestület bármely képviselő javaslatára, névszerinti szavazást rendelhet el, melyről a testület egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

/8/ A névszerinti szavazás során a polgármester, abc sorrendben olvassa a települési képviselők névsorát, akik felállva „ igen, nem tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak.

 

/9/ Ha a képviselőtestület kinevezési, megbízási, választási jogkörének gyakorlása során több jelölt közül választ, valamint ha a határozati javaslat több változatot tartalmaz, azok mindegyikéről szavazni kell. Azt a jelöltet, illetve változatot kell elfogadottnak tekinteni, amelyik a legtöbb igen szavazatot kapta, feltéve hogy eléri a szükséges többséget. Szavazategyenlőség esetén újabb szavazási fordulót kell tartani a legtöbb azonos szavazatot elért jelöltek, illetve változatok között.

 

 

/10/ Bármilyen módon történik a határozathozatal, a szavazás eredményét a polgármester állapítja meg és ismerteti az önkormányzat döntését.

 

/11/ Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt, szünet elrendelése után a polgármester egy alkalommal újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.

 

/12/Ha a képviselőtestület az előző bekezdésben szabályozott eljárásban újból nem hoz döntést, akkor a napirendet a legközelebbi ülésre ismételten elő kell terjeszteni, ha a döntésre törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség.

 

/13/ A képviselőtestület az alábbi kérdésekről számozott határozat nélkül dönt:

 

 1. napirendek elfogadása,
 2. jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
 3. ügyrendi kérdések
 4. képviselői kérdésre adott válasz,
 5. név szerinti szavazás elrendelése,
 6. képviselő szavazásból történő kizárása

 

/14/ A határozatokat külön-külön naptári év elejétől kezdődően, folyamatos számozással kell ellátni. A határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, elfogadásának évét, hónapját, napját, és a határozat tárgyát.

 

 

 

Kérdés, interpelláció

 

 

14. §.

 

 

/1/ A települési képviselők a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz, a jegyzőhöz önkormányzati ügyekben kérdéseket, interpellációkat intézhetnek.

 

/2/ A kérdező, interpelláló képviselőnek a kérdést, interpellációt a soron következő ülés előtt, legalább 48 órával hamarabb kell írásban benyújtani a polgármesterhez

 

/3/ A polgármester haladéktalanul köteles értesíteni az interpelláltat az interpellációról.

 

/4/ A kérdező, interpelláló távollétében a polgármester a soron következő ülésen a napirendek megtárgyalását követően ismerteti a kérdést, interpellációt, melyre a kérdezett, interpellált azonnal köteles választ adni.

 

/5/ Az ismertetés és a válasz nem haladhatja meg az 5-5 perc időtartamot.

 

/6/ A válasz elfogadásáról a kérdező, interpelláló képviselő nyilatkozik.

 

/7/ Amennyiben a kérdező, interpelláló képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadása tárgyában a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

/8/ Kérdés, vagy interpelláció alapján a képviselőtestület, bármely képviselő javaslatára részletes vizsgálatot rendelhet el, melyről a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel határoz.

A vizsgálatba a kérdező, interpelláló képviselőt be kell vonni.

 

/9/ A képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel hozzájárulhat ahhoz, hogy az interpellációra 8 napon belül írásban adjanak választ, e válasz másolatát egyidejűleg minden képviselőnek meg kell küldeni, és elfogadásáról a következő ülésen kell döntenie.

 

 

A tanácskozás rendjének fenntartása

 

 

15. §.

 

 

/1/ A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik.

 

 

Ennek során:

a./ figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz

nem illő, sértő kifejezéseket használ, Ismételt figyelmeztetést követően megvonhatja

tőle a szót,

 

b/ rendre utasíthatja azt a személyt, aki a képviselőtestület tagjához méltatlan magatartást

tanúsít.

 

/2/ A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el.

 

/3/ A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

 

/3/ A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

 

 

A jegyzőkönyv

 

16. §.

 

/1/ A képviselő-testület üléséről hangfelvételt, és képfelvételt, majd írásban jegyzőkönyvet kell készíteni.   két példányban:

Ebből:

 1. eredeti példányt a jegyző kezeli,
 2. a másodpéldányt 15 napon belül meg kell küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak ( Nyíregyháza, Hősök tere 5. )

 

/2/ A jegyzőkönyv a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltakon túl tartalmazza:

a./ az ülés helyét, időpontját,

b./ a megjelent képviselők nevét , és a távolmaradt képviselők névsorát

c./ az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,

d./ a képviselőtestület határozatképességének megállapítását,

e./ az elfogadott napirendeket,

f./ napirendenként az előadó, a kérdést feltevők a választ adók és felszólalók nevét,a  feltett kérdések, az azokra adott válaszok és a hozzászólások lényegét.

g./ a szavazás számszerű eredményét és a határozat szövegét, külön indítványra a

kisebbségi véleményt,

h./ a polgármester esetleges intézkedéseit,

i./ az elhangzott interpellációkat, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat és határozatokat.

 

/3/A képviselőtestület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

 

/4/ A választópolgárok – zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselőtestület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe

 

/5/ A képviselőtestület üléséről készített jegyzőkönyv első példányának mellékletei:

a. a meghívó,

b. írásos előterjesztés,

c. a jelenléti ív,

d. a névszerinti szavazásról készült névsor,

e. a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv

f. a képviselő írásban benyújtott hozzászólása.

 

/6/ A jegyző a jegyzőkönyveket mellékleteivel együtt évente bekötteti.

 

/7/ A jegyzőkönyvet – a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével – az állampolgárok a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében hivatali időben megtekinthetik.

 

/8/A zárt ülésről készült döntésekről szóló tájékoztatás során be kell tartani az adatvédelemről szóló törvényben foglaltakat.

 

/9/ A képviselő-testület üléséről készült hangfelvételeket és képfelvételeket az ülést követő 5 évig kell megőrizni.

 

 

V.

 

 

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

 

 

17. §.

 

 

/1/ A települési képviselő közéleti szerepvállalással járó felelősséggel gyakorolja képviselői jogait.

 

/2/ A települési képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el.

 

/3/ A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak, a település egészéért vállalt felelősséggel képviselik választók érdekeit, részt vehetnek a képviselőtestület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és az ellenőrzésében.

 

/4/ Köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.

 

/5/ A tudomására jutott állami-, szolgálati, üzleti és magántitkot köteles megőrizni, titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is tart.

 

/6/ A települési képviselő, bizottsági tag részére tiszteletdíjat, költségtérítést az önkormányzat külön rendeletben foglaltak szerint állapít meg.

 

 

 

 

VI. F E J E Z E T

 

KÉPVISELŐTESTÜLET BIZOTTSÁGAI

 

18. §.

 

 

/1/ A képviselőtestület - működésének megkönnyítése érdekében - előkészítő, véleményező, összehangoló és ellenőrző, továbbá döntési hatáskörökkel bizottságokat hozhat létre.

 

/2/ A képviselőtestület - meghatározott önkormányzati feladatok ellátására - állandó vagy ideiglenes bizottságokat választ.

 

 

/3/ A képviselőtestület állandó jelleggel:

 1. Ügyrendi Oktatási és Szociális valamint
 2. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot hoz létre

 

 

/4/ .A bizottságok létszáma azok elnökével együtt 3 fő.

 

/5/ A bizottsági ülést az elnök hívja össze és vezeti, az ülés határozat képességére és határozat hozatalára a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

/6/ Az egyes bizottságok által ellátandó feladatokat és részletesebb eljárási szabályaikat a 3. melléklet tartalmazza

 

/7/ A bizottságok működésének ügyviteli feladatait a képviselőtestület hivatala látja el. A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyv esetében a képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyv készítésének szabályait kell alkalmazni.

 

/8/ A bizottságok az átruházott hatáskör gyakorlásáról az ülést követően beszámolnak a képviselőtestületnek.

 

VII.

 

 

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER, A JEGYZŐ

 

 

Polgármester

 

19. §.

 

/1/ A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

 

/2/ A polgármester tagja a képviselőtestületnek, a képviselőtestület határozat képessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekinthető.

 

/3/ A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselőtestület gyakorolja, a jogszabályi keretek között a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára meghatározza munkabérét.

 

 

/4/ A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az intézményvezetők tekintetében.

 

/5/ A polgármesteri hivatal költségvetése vonatkozásában gyakorolja azokat a jogosítványokat, amelyek valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét megilletik.

 

/6/ A polgármesternek a képviselőtestület,és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatai az önkormányzati törvényben és más vonatkozó jogszabályban meghatározottakon túl:

 

 1. segíti a települési képviselők munkáját,
 2. képviseli az önkormányzatot,
 3. indítványára a bizottság ülését össze kell hívni,
 4. a bizottság döntéshozatalánál a bizottság elnöke esetében dönt a kizárásról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti.
 5. az önkormányzat rendeleteit, határozatait, a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyveket a jegyzővel együtt aláírja,

 

 

 

Alpolgármester

 

20. §.

 

/1/ A képviselőtestület a testületi tagok közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el feladatát.

 

/2/A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat az alpolgármester csak a polgármester tartós / 10 napot meghaladó / akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében gyakorolhatja.

 

 

A jegyző, aljegyző

 

21. §.

 

 

/1/ A képviselőtestület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.

 

/2/ A képviselőtestület a jegyző javaslatára - a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt, nevez ki, a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.

 

 

/3/ A jegyző:

 

a. előkészíti – a hivatal bevonásával a képviselőtestületi ülést, a bizottságok elé kerülő

előterjesztéseket,

b. ellátja a testület, a bizottságok tevékenységével kapcsolatos szervezési és ügyviteli

feladatokat,

 1. gondoskodik a képviselőtestület, a bizottságok és a kisebbségi önkormányzat

jegyzőkönyveinek megküldéséről.

 

 

 

VIII.

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL

 

 

22. §.

 

/1/ A polgármesteri hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv.

 

/2/ A polgármesteri hivatal működésének részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

/3/ A polgármesteri hivatal az 1990. Évben Benk község önkormányzati képviselőtestületével megállapodás alapján létrehozott körjegyzőség jogutódja.

 

/4/ Mándok Város jegyzője a körjegyzői feladatokat a polgármesteri hivatal bevonásával látja el.

 

/5/ A közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények elektronikus úton nem gyakorolhatók.

 

/6/ A Polgármesteri Hivatal a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton nem intézi.

 

IX.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A KISSEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL

 

 

23. §.

 

/1/ Mándok Város Önkormányzata a településen működő Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére biztosítja a működéshez szükséges alapvető feltételeket, így az ingyenes helyiséghasználatot, valamint a testületi munkához kapcsolódó adminisztrációs-technikai jellegű eszközöket, berendezéseket.

 

/2/ A Polgármesteri Hivatal szakmai segítséget nyújt a kisebbségi önkormányzat működéséhez.

 

X.

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS

 

 

24. §.

 

/1/ A rendelet alkotását kezdeményezheti:

 1. a települési képviselő
 2. a képviselőtestület bizottsága
 3. a polgármester, az alpolgármester, a jegyző
 4. a cigány kisebbségi önkormányzat testülete

 

/2/ A kezdeményezést a polgármesterhez kell írásban benyújtani.

 

 

/3/ A rendelet - tervezet előzetes véleményezését törvényességi szempontból az Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottság végzi.

 

/4/ Az állampolgárok széles körét érintő rendeletek tervezetét közszemlére kell tenni,

erre a lakosság figyelmét a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő hirdetmény kifüggesztésével fel kell hívni.

A közszemlére tett rendelet - tervezettel kapcsolatban az érdekeltek írásban kifogást

emelhetnek, javaslatot, észrevételt tehetnek.

 

 

/5/A rendelet - tervezetet a képviselőtestület elé a jegyző / illetve más előterjesztő/ az előkészítést és véleményezést követően terjeszti. Egyidejűleg tájékoztatja a testülete az előkészítés és véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira.

 

 

/6/ Az önkormányzati rendeleteket évenként egytől kezdődően folyamatos sorszámmal kell

ellátni   és fel kell tüntetni az évszámot, az évszámot követően zárójelben a kihirdetés

hónapját és napját.

A rendelet megjelölése az alábbiak szerint történik:

 

a. „ Mándok Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./….(…) önkormányzati

rendelete „

b.   a rendelet pontos címe.

 

 

/7/ Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatalban lévő hirdetőtáblán történő elhelyezéssel ki kell hirdetni.

 

/8/ Kivételes esetben a rendelet a megalkotása napján is kihirdethető és hatályba léptethető.

Ez esetben a hatályba lépés időpontját órában kell meghatározni.

 

 

/9/ Az önkormányzat rendeletét meg kell küldeni valamennyi képviselőnek, bizottságok nem

képviselőtestületi tagjainak, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat elnökének, valamint

a rendelet által érintett társadalmi szervezetek és gazdálkodó szervek vezetőinek.

 

/10/ Az érvényben lévő önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hivatalban hivatalos idő

alatt, illetve az önkormányzat honlapján bárki megtekintheti.

 

/11/ Az Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottság   köteles az önkormányzati rendeletek hatályosulását folyamatosan figyelemmel kísérni.

 

 

XI.

 

A TÁRSULÁSOK

 

25. §.

 

/1/ Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt. A képviselőtestület elsősorban a megyei közgyűléssel, más települések képviselőtestületeivel, gazdasági, szolgáltató szervezetekkel, közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakit társulásokat.

 

/2/A képviselőtestület a rendelkezésre álló / szellemi és anyagi/ eszközökkel támogatja a választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi önkormányzati feladatok /közügyek/ megoldására irányulnak.

 

/3/ A társulások célja és rendeltetése:

 

a./ tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése,

b./ a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési

tervek összehangolása,

c./ a lakosság közügyek intézésében való bevonása, a jogi felvilágosító munkával

kapcsolatos tapasztalatok, módszerek közös konzultációkon történő megvitatása.

 

 

XII.

 

HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS, LAKOSSÁGI FÓRUMOK

 

 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés

 

26. §.

 

/1/ A helyi népszavazás és népi kezdeményezés rendjét a képviselőtestület önálló rendeletben szabályozza.

 

 

 

Közmeghallgatás

 

27. §.

 

/1/ A képviselőtestület szükség szerint, de legalább évente egy esetben – december hónapban - előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

 

/2/ A közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő

tárgykörökről a lakosságot a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel, valamint a honlapon történő közzététellel a rendezvény előtt legalább 5 nappal korábban értesíteni kell.

 

/3/ A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a képviselőtestület jegyzőkönyvére

irányadó szabályok vonatkoznak.

 

 

/4/ A közmeghallgatáson felmerült javaslatok, kérdések feldolgozásáról, azok eredményéről,

az érintettek írásban történő tájékoztatásáról a polgármester köteles gondoskodni, és a

következő képviselőtestületi ülésen írásban beszámolni.

 

 

XIII.

 

AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI

 

 

28. §.

 

/1/ Az önkormányzat törzsvagyonával, valamint a forgalomképes, a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyakkal való gazdálkodás előírásait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

 

/2/ A zárszámadásról szóló költségvetési rendelethez a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni, és a képviselőtestület elé terjeszteni.

 

/3/ A helyi önkormányzatot a vagyontárgyaival kapcsolatosan megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik vagy terhelik.

 

/4/ Az önkormányzat - vagyonának növelése érdekében - részt vehet különböző gazdasági

vállalkozásokban, illetve létrehozhat gazdasági társaságot.

A vállalkozás a helyi önkormányzat kötelező feladatainak ellátását   nem veszélyeztetheti.

 

 

Az önkormányzat bevételei

 

29.§.

 

/1/ Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának feltételeit a rendelkezésére álló saját bevételekből– helyi adók, vállalkozások bevételei, térítési díjak stb -, az átengedett és normatív központi támogatásokból teremti meg.

 

Az önkormányzat gazdálkodása

 

30. §.

 

 

/1/ Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból adódó feladatait

saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával szolgáltatások vásárlásaival illetve egyéb módon látja el.

 

/2/ Az önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodási formáit és a

pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat.

 

/3/ A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési

törvény határozza meg.

 

/4/ A képviselőtestület az éves költségvetésről és zárszámadásról az államháztartási törvény és a költségvetési törvény alapján rendeletet alkot.

 

/5/ A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik:

a. Az első forduló /koncepció / főbb elemei:

 1. a kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának

figyelembevétele,

ab. az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok

körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés,

ac. az igények és célkitűzések egyeztetése,

ad. a szükségletek kielégítési sorrendjének a meghatározása,

ae. a várható döntések hatásainak előzetes felmérése

 

 

b. A második forduló főbb elemei:

ba. a közmeghallgatást követően a képviselőtestület megtárgyalja a rendelet-tervezetet

amely több változatban is készülhet.

 

 

/6/ Az önkormányzat költségvetésének végrehajtó szerve - az intézmények közreműködé- sével - a polgármesteri hivatal.

 

/7/ A polgármesteri hivatal mint költségvetési szerv önállóan gazdálkodik a költségvetési rendeletben részére megállapított keretek között. A polgármester gyakorolja azokat

a jogosítványokat, amelyek valamennyi önálló költségvetési szerv vezetőjét megilletik.

 

 

/8/ Az önkormányzat pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerint folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja.

 

/9/ Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzését a Záhony és Térsége Kistérségi Társulás keretén belül   alkalmazott belső ellenőrök úján - éves ellenőrzési terv alapján -  látja el .

 

/10/ A pénzügyi bizottság ellenőrzési feladatait esetenként határozza meg.

 

/11/ A képviselőtestület köteles az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó beszámolót könyvvizsgálóval megvizsgáltatni.

 

 

XIV.

 

FELTERJESZTÉSI JOG

 

31. §.

 

 

/1/ A képviselőtestület felterjesztési jogának gyakorlásáról előzetesen kikéri az Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottsága véleményét.

 

 

XV.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

32. §.

 

 

/1/ Ez a rendelet 2011. április l. napján lép hatályba.

 

 

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

 

 1. a 4/2007. (III.28.) önkormányzati rendelet,
 2. a 11/2007. (X.25.) önkormányzati rendelet,
 3. a 22/2008. (XII-17.) önkormányzati rendelet,
 4. a 14/2009. (IX.24.) önkormányzati rendelet,
 5. a 9/2010. (X.13.) önkormányzati rendelet és
 6. a 12/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet.

 

M á n d o k   2011.március 31.

 

Pekó László sk                                                                 Galambos Péterné sk

Polgármester                                                                        jegyző

 

Záradék!

 

Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011. március 31. napján kihirdettem.

 

M á n d o k , 2011. március 31.

 

Galambos Péterné

Jegyző

 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

 

A helyi önkormányzatok   Alkotmányban rögzített alapjoga, hogy a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan alakítsák ki szervezetüket és működési rendjüket.

Az önkormányzati törvény rendelkezése alapján a képviselőtestületnek az alakuló ülést követő fél éven belül felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatát, és elvégezni a szükséges módosításokat.

A felülvizsgálatkor figyelembe kell venni a jogalkotásra vonatkozó törvény, illetve a jogszabályszerkesztésre vonatkozó rendeletben foglaltakat is, melyek ez év januárjától új szabályokat tartalmaznak.

 

 

RÉSZLETES INDOKLÁS

 

1. §.

 

Áz általános rendelkezések az önkormányzat megnevezését, a képviselőtestület tagjainak számát, és a jelképeket tartalmazza.

 

2. §.

 

Az önkormányzati jogok rögzítését, a vélemény nyilvánítás és kezdeményezés lehetőségét tartalmazza e §.

 

3. §.

 

Az önkormányzat feladatát, hatáskörét, a hatáskör átruházás szabályait tartalmazza.

 

4. §.

 

A képviselőtestület üléseit és az ülés összehívásának szabályát tartalmazza arra az esetre, amikor a polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén tartósan távol van.

 

5. §.

 

Az alakuló ülés szabályait , és kötelezően tárgyalandó napirendjeit tartalmazza.

 

6. §.

 

Az évenként megtartott ülések számát, és az ülés helyszíneinek lehetőségét, és munkaterv készítésének kötelezettségét tartalmazza.

 

7. §.

 

A rendkívüli ülés összehívásának lehetőségét, és szabályait rögzíti.

 

8. §.

 

Az ülés összehívásának módját, a meghívottak körét, illetve a határozatképtelenség miatt elmaradt ülés újra összehívásának szabályait rögzíti.

 

9. §.

 

A nyilvános és zárt ülés tartásának – a vonatkozó jogszabályon túli – szabályait rögzíti, és az ülés vezetését szabályozza.

 

10. §.

 

A képviselőtestület elé kerülő előterjesztés tartalmi elemeit, a képviselők részére történő kiküldés módját tartalmazza.

 

 1. §.

 

A sürgősségi indítvány benyújtásának lehetőségét, módját és időpontját rögzíti ez a szakasz.

 

12. §.

 

Ebben a §-ban a képviselőtestületi ülés napirendjének tárgyalása, a vita szabályai vannak részletesen rögzítve.

 

13. §.

 

A döntéshozatal szabályainál a minősített többséggel meghozandó döntések köre – a törvényi szabályokon túl - , a titkos szavazás lebonyolításának szabályi, a névszerinti szavazás szabályai, illetve a szavazat egyenlőség esetén teendő intézkedések kerültek szabályozásra.

Ebben a szakaszban került rögzítésre a számozott határozattal, illetve anélkül történő döntés meghozatala.

 

14. §.

 

A kérdés, interpelláció benyújtásának szabályai, időpontja, a válaszadás szabályai kerültek rögzítésre.

 

15. §.

 

Ebben a szakaszban a tanácskozás rendjének fenntartása, és ez érdekében szükséges intézkedés megtétele szerepel.

 

16. §.

 

A jegyzőkönyv készítésének szabályai, kötelező tartalmi elemei kerültek rögzítésre a

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

 

A helyi önkormányzatok   Alkotmányban rögzített alapjoga, hogy a vonatkozó jogszabályok keretei között önállóan alakítsák ki szervezetüket és működési rendjüket.

Az önkormányzati törvény rendelkezése alapján a képviselőtestületnek az alakuló ülést követő fél éven belül felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatát, és elvégezni a szükséges módosításokat.

A felülvizsgálatkor figyelembe kell venni a jogalkotásra vonatkozó törvény, illetve a jogszabályszerkesztésre vonatkozó rendeletben foglaltakat is, melyek ez év januárjától új szabályokat tartalmaznak.

 

 

RÉSZLETES INDOKLÁS

 

1. §.

 

Áz általános rendelkezések az önkormányzat megnevezését, a képviselőtestület tagjainak számát, és a jelképeket tartalmazza.

 

2. §.

 

Az önkormányzati jogok rögzítését, a vélemény nyilvánítás és kezdeményezés lehetőségét tartalmazza e §.

 

3. §.

 

Az önkormányzat feladatát, hatáskörét, a hatáskör átruházás szabályait tartalmazza.

 

4. §.

 

A képviselőtestület üléseit és az ülés összehívásának szabályát tartalmazza arra az esetre, amikor a polgármester és az alpolgármester akadályoztatása esetén tartósan távol van.

 

5. §.

 

Az alakuló ülés szabályait , és kötelezően tárgyalandó napirendjeit tartalmazza.

 

 

6. §.

 

A rendkívüli ülés összehívásának lehetőségét, és szabályait rögzíti.

 

7. §.

 

Az ülés összehívásának módját, a meghívottak körét, illetve a határozatképtelenség miatt elmaradt ülés újra összehívásának szabályait rögzíti.

 

8. §.

 

A nyilvános és zárt ülés tartásának – a vonatkozó jogszabályon túli – szabályait rögzíti, és az ülés vezetését szabályozza.

 

9. §.

 

A képviselőtestület elé kerülő előterjesztés tartalmi elemeit, a képviselők részére történő kiküldés módját tartalmazza.

 

10§.

 

A sürgősségi indítvány benyújtásának lehetőségét, módját és időpontját rögzíti ez a szakasz.

 

11. §.

 

Ebben a §-ban a képviselőtestületi ülés napirendjének tárgyalása, a vita szabályai vannak részletesen rögzítve.

 

12. §.

 

A döntéshozatal szabályainál a minősített többséggel meghozandó döntések köre – a törvényi szabályokon túl - , a titkos szavazás lebonyolításának szabályi, a névszerinti szavazás szabályai, illetve a szavazat egyenlőség esetén teendő intézkedések kerültek szabályozásra.

Ebben a szakaszban került rögzítésre a számozott határozattal, illetve anélkül történő döntés meghozatala.

 

13. §.

 

A kérdés, interpelláció benyújtásának szabályai, időpontja, a válaszadás szabályai kerültek rögzítésre.

 

14. §.

 

Ebben a szakaszban a tanácskozás rendjének fenntartása, és ez érdekében szükséges intézkedés megtétele szerepel.

 

15. §.

 

A jegyzőkönyv készítésének szabályai, kötelező tartalmi elemei kerültek rögzítésre

 

16. §.

 

Ez a szakasz a települési képviselő kötelességeit tartalmazza, - magatartási szabályok, titoktartás – illetve rögzíti, hogy a képviselők részére külön rendeletben foglaltak szerint tiszteletdíj jár.

 

17. §.

 

A képviselő-testület állandó jelleggel egy bizottság létrehozásáról döntött, rögzíti a bizottság létszámát, feladatait.

 

18. §.

 

A polgármester társadalmi megbízatásban látja el tisztségét. E szakaszban kerülnek rögzítésre fontosabb feladatai, melyeket a vonatkozó jogszabályokon túl állapít meg a képviselő-testület.

 

19. §.

 

A képviselő-testület egy alpolgármestert választ a települési képviselők közül, aki társadalmi megbízatásban látja el feladatát. Rögzíti a szakasz, hogy mit kell érteni a tartós távollét alatt.

 

20. §.

 

A képviselő-testület jegyzőt és nem nevez ki. A jegyzői feladatokat megállapodás alapján

Mándok város jegyzője látja el, feladatait rögzíti.

 

21. §.

 

A szakasz a hivatal működését szabályozza, melyet a képviselő-testület Mándok Város Önkormányzatával – megállapodás alapján – közösen működtet.

 

22. §.

 

A szakasz az önkormányzati rendeletalkotás szabályait rögzíti, a rendelet jelölését, kihirdetésének, nyilvántartásának szabályait határozza meg.

 

23. §-.

 

Az önkormányzat társulásokban vesz részt, melyek a kötelező feladatok hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb ellátását segítik.

 

24. §.

 

A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről külön rendeletet alkot a képviselő-testület.

 

25. §.-

 

A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben előre meghirdetett közmeghallgatást tart.   A szakasz a közmeghallgatás meghirdetésének, lebonyolításának szabályait rögzíti.

 

26.§.

 

A szakasz az önkormányzat gazdasági alapjait rögzíti, a vagyontárgyakkal való gazdálkodás előírásait külön rendelet tartalmazza-

 

27.§.

 

Az önkormányzat feladatainak ellátását biztosító bevételek felsorolását tartalmazza a szakasz.

 

28.§.

 

Az önkormányzat gazdálkodásáról, a költségvetési rendelet jóváhagyásának szabályairól, az ellenőrzés rendszeréről rendelkezik. A §.

 

29. §.

 

A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását a kincstár vezeti. Az önkormányzat tevékenysége jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szakasz tartalmazza a szakfeladat rendet.

 

30. §.

 

Az önkormányzat felterjesztési joga gyakorlásának szabályait rögzíti ez a szakasz.

 

31. §-

 

A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépéséről és az ezzel egyidejűleg hatályát vesztő rendelet felsorolásáról szól.

 

 

 

 1. melléklet a 3/2011. (III. 31. ) önkormányzati rendelethez

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIRÓL

 

 

1. Bölcsőde működtetése

 

2. Helyi Újság kiadása

 

3. Elismerő címek, kitüntetések adományozása

 

4. Egyházak támogatása

 

5. Non-profit ( civil ) szervek támogatása

 

6. Sport szervezet támogatása

 

7. Lakáscélú kamatmentes kölcsön nyújtása

 

8. Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás nyújtása

 

9. Arany János Tehetséggondozó Programban támogatás nyújtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz.       melléklet a 3 /2011. (III 31) önkormányzati rendelethez

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE ÁLTAL

ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖKRŐL

 

 

H a t á s k ö r                                                               Átruházott hatáskört

Gyakorló

 

 1. Átmeneti segélyek közül :

Temetési segély elbírálása                                   polgármester

 

Elemi károsultak segélyének elbírálása               polgármester

 

Gyógyszertámogatás iránti kérelmek                   polgármester

 

Élelmiszer, ruházat pótlása iránti kérelmek     Ügyrendi Oktatási Szociális Bizottság

 

Gyermekintézmények térítési díjára                 Ügyrendi Oktatási Szociális Bizottság

 

Átmeneti segély havi rendszerességgel           Ügyrendi Oktatási Szociális Bizottság

 

Átmeneti segély szociális kölcsönként             Ügyrendi Oktatási Szociális Bizottság

 

2.   Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek                   polgármester

 

3. Közterület használat engedélyezése                               polgármester

 

4. Tulajdonosi hozzájárulás adása önkormányzati

tulajdont érintő építési ügyekben                                   polgármester

 

5. Célhoz nem kötött források betétként történő                 polgármester

elhelyezése

 

6. Közbeszerzési eljárással kapcsolatos szerződések         polgármester

megkötése, Bíráló Bizottság megbízása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz.       melléklet a 3./2011. (III 31) önkormányzati rendelethez

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE BIZOTTSÁGAINAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, FELADATAI

 

1./ A képviselőtestület állandó jelleggel:

 

Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottságot,

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot hoz létre.

 

2./ A bizottságok éves munkatervet nem készítenek, szükség szerint üléseznek.

A bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag hívja össze és

Vezeti.

 

3./ A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért a

Jegyző, illetve az általa megbízott köztisztviselő a felelős.

 

4./ Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottság feladatai:

 

-         Véleményezi az önkormányzat rendelet-tervezeteit ,

-         Figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek – kiemelten az SZMSZ- hatályosulását, indokolt esetben kezdeményezi azok módosítását, hatályon kívül helyezését,

-         Ellátja a képviselőtestület által rábízott ügyrendi feladatokat,

-         Előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazásokat,

-         Figyelemmel kíséri a képviselőtestület határozatainak törvényességét, vizsgálja a testületi határozatok végrehajtását,

-         Figyelemmel kíséri az átruházott önkormányzati hatáskörök és hatósági jogkörök gyakorlását,

-         Ellenőrzi a hatósági ügyek intézését,

-         Tervezi és szervezi a nemzeti ünnepeket, egyéb rendezvényeket,

-         Közreműködik a település hagyományainak megőrzését szolgáló kezdeményezésekben,

-         Kapcsolatot tart az egyházakkal, pártokkal, közbiztonsági szervekkel, a polgárőrséggel, a sport szervezettel, civil szervezetekkel,

-         Segíti a lakosság tájékoztatását,

-         Kivizsgálja és véleményezi a polgármester, illetve a képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos bejelentéseket,

-         Végzi a képviselőtestület által esetenként meghatározott feladatokat,

-         Dönt az átmeneti segélyek vonatkozásában az élelmiszer, ruházat pótlására, gyermekintézményben a térítési díjak fedezésére benyújtott kérelmek esetében,

-         Dönt az átmeneti segély havi rendszerességgel történő megállapításáról,

-         Dönt az önkormányzat rendelete alapján benyújtott ápolási díj iránti kérelmekről,

-         Közreműködik a család, gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában,

-         Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő oktatással kapcsolatos előterjesztéseket,

-         Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a város egészségügyi ellátottságát, és a gyógyító ellátást végző házi orvosi, fogorvosi, védőnői szolgálat működését, a közegészségügy helyzetét,

-         Véleményezi az oktatási, egészségügyi dolgozók kinevezését, az oktatási, egészségügyi, szociális ágazat költségvetési előirányzatát.

 

5./Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladata:

 

-         Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, három negyedéves, éves beszámoló tervezeteit és a költségvetési koncepciót,

-         Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulására,

-         Véleményezi a helyi adó megállapítására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket,

-         Vizsgálja a hitel felvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrzi a bizonylati rend és fegyelem érvényesítését, a pénzkezelés szabályainak megtartását mind a polgármesteri hivatal, mind az önálló intézmények vonatkozásában,

-         Előterjeszti a polgármester bérével és jutalmazásával kapcsolatos javaslatot,

-         Bonyolítja az önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos versenytárgyalásokat,

-         Ellátja a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokat, az eljárás során közbeszerzési bizottságként működik,

-         Ellátja a képviselők illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezelésével kapcsolatos feladatokat, lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásokat,

-         Véleményezi és segíti a településfejlesztéssel, településrendezéssel, környezetvédelemmel, belvíz és csapadékvíz elvezetéssel, energiaszolgáltatással, közutak, közterületek, köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását,

-         Lebonyolítja a kötelezően igénybe veendő szolgáltatásokkal, a köztemető üzemeltetésével kapcsolatos versenytárgyalásokat,

-         Végzi a képviselőtestület által esetenként meghatározott feladatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 36 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok