Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

2010. II. 10 - Az Önkormányzat költségvetése

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2010. (II. 10.) számú rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 8.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2. §

A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó szervek, továbbá a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 4/I/A, 4/I/B, 4/II, 4/III. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését:

843.464 E Ft

Költségvetési bevétellel

971.334 E Ft

Költségvetési kiadással

127.870 E Ft

102.464 E Ft

25.406 E Ft

Költségvetési hiánnyal

-ebből működési

felhalmozási

 

állapítja meg.

 

Ezen belül

 

  • Működési célú bevétel             906.877 e ft-ban

Ebből:

- működési célú hitel                            102.464 e ft-ban

(rövid lejáratú)

 

  • Működési célú kiadásokat                   906.877 e ft-ban

Ebből:

- a személyi juttatások kiadásai            335.325 e ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékok            89.727 e ft-ban

- a dologi kiadásokat                           234.470 e ft-ban

- az ellátottak pénzbeni juttatásait         213.283 e ft-ban

- a speciális célú támogatásokat             17.872 e ft-ban

- a céltartalékot                                     10.000 e ft-ban

- kamatkiadás                                         6.200 e ft-ban

 

  • Felhalmozási célú bevételt                      64.457 e ft-ban

Ebből:

- felhalmozási célú hitel                          25.406 e ft-ban

(hosszú lejáratú)

 

  • Felhalmozási célú kiadás                         64.457 e ft-ban

Ebből:

- a felújítások összegét                51.652 e ft-ban

- a beruházások összegét                          9.250 e ft-ban

- felhalmozási célú hiteltörlesztés               3.555 e ft-ban

 

állapítja meg.

 

 

(2)  Az önkormányzat bevételi és kiadás fő összegén belül a kisebbségi önkormányzat költségvetését:

 

611 e ft költségvetési bevétellel

611 e ft költségvetési kiadással

Ø  e ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 

Ezen belül:

  • Működési célú bevételt                        611 e ft-ban
  • Működési célú kiadásokat                   611 e ft-ban

Ebből:

a dologi kiadásokat                             611 e ft-ban

 

állapítja meg.

 

(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A (2) bekezdésben megállapított kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 1/A. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

4. §

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 5. számú melléklet szerint.

(3) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet                 4/I/A. számú melléklete szerint.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet szerint.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 11. számú melléklet szerint.

(7) A képviselőtestület a éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Polgármesteri Hivatal                                             21,5 fő

Ebből:

Város és községgazdálkodás               1   fő

Család és nővédelmi eü-i gond.            2,5 fő

Igazgatási tevékenység             18 fő

 

Gyermekkert Óvoda                                             31,5 fő

Ebből:

Óvodai nevelés                                    27,5 fő

Intézményi étkeztetés                           3     fő

Munkahelyi vendéglátás                       1     fő

 

ÁMK                                                                   95,5 fő

Ebből:

Intézményi étkeztetés                             9   fő

Munkahelyi vendéglátás                         1   fő

Egyéb vendéglátás                                 1   fő

Ált.isk.okt.1-4                                     29    fő

Ált.isk.okt. 5-8                                    40    fő

SNI 1-4                                                1    fő

SNI 5-8                                                2    fő

Napközi otth.nevelés                             4    fő

Tanulószobai nevelés                             2    fő

Közművelődési tevékenység                  5,5 fő

Könyvtári szolgáltatás                            1    fő

 

Összesen                                                              148,5 fő.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a kiadások között 10.000 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselőtestület fenntartja magának.

(11) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát a Közfoglalkoztatási Tervben meghatározottak szerint állapítom meg.

 

5. §

Megvalósítási terv

Az Áht. 125. § (4) bekezdése alapján az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől az irányító szerv eltekint.

 

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. §

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

8. §

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

9. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.

10. §

(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) A képviselőtestület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján, az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt. a költségvetési rendelet módosításáról.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

11. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselőtestület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról öt napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

12. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét a jegyző által meghatározott módon a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

13. §

(1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

14. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 10. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (Nettó finanszírozás)

(2) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

15. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

 

(1) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

 

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatát nem lépheti túl.

 

(3) Az intézményeknél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – a képviselőtestület engedélyével – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

 

(4) A képviselőtestület a közalkalmazotti, és köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a munkáltatók által engedélyezett átsorolásokra, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

16. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

17. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Mándok, 2010. február 10.

 

Galambos Péterné

Pekó László

Jegyző

Polgármester

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 79 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez