Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

KÖZÉPTÁVÚ GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 - 2014

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK     város   Önkormányzatának

KÖZÉPTÁVÚ GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011 -   2014

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. sz. törvény 91. §. (6) bekezdése értelmében elkészült Önkormányzatunk gazdasági programja.

A program tartalmazza az Önkormányzat működését érintő főbb területeket, meghatározza azokat a célokat és fejlődési irányokat, melyek Mándok város legfontosabb problémáinak megoldását szolgálják.

 

Stratégiai feladatokat megfogalmazva el kívánjuk érni, hogy megoldásuk során a rendelkezésre álló eszközöket a lehető legnagyobb hatékonysággal és kiszámítható módon használjuk fel.

A térség helyzetének változására, a város egészének fejlődésére figyelemmel, az igényekhez és lehetőségekhez rugalmasan igazodó, változásokra képes működést és fejlődést kívánunk megvalósítani, mely egyben biztosítja az elért eredmények megőrzését.

Törekszünk az önkormányzat mozgásterének kiszélesítésére a bevonható külső erők és helyi tényezők egyesítésével.

 

 

 

Az önkormányzati gazdálkodás főbb területein érvényesítendő prioritások

Az önkormányzati gazdálkodással szemben támasztott követelmények igen sokrétűek, egyidejűleg érvényesül benne a központi akarat és a helyi elvárás. A központi akarat elsősorban a hatósági munkában jelenik meg oly módon, hogy a különböző törvények által előírt cselekvési és magatartási formákat alkalmazni betartani és betartatni kell. Ebben a munkában nincsenek alternatívák, és igen kismértékű a Képviselő-testület saját jogalkotási tevékenysége is.

A helyi önállóság igazi mozgástere annak a feladatvállaló képességnek az összegzése, amely az éves költségvetésben jelenik meg.

A költségvetés alapvetően két fő terület szabályozási és támogatási rendszeréből tevődik össze, részben a központi költségvetés, részben Önkormányzatunk döntései alapján.

A bevételek tekintetében a központi támogatás szerepe egyre csökkenő tendenciát mutat.       A támogatások között mind a normatív költségvetési hozzájárulás, mind az átengedett bevételek, mind az egyéb állami támogatások nominálértéke ugyan növekszik, de a költségvetésben arányuk csökken.

A saját bevételek szerepe a központi támogatások csökkenésével jelentősen megnőtt.

A hatékony önkormányzati működés érdekében bizonyos esetekben célszerű, máskor elkerülhetetlen hitelek felvétele. Célunk, hogy az esetleges hitelfelvétel elsősorban fejlesztési célokat szolgáljon, működési hitelfelvételre ne kerüljön sor.

 

 

Gazdasági alapok – rendelkezésre álló források

 

 

A takarékos, ésszerű gazdálkodással megteremtettük a város működésének biztonságát.

Önkormányzatunkra olyan állami feladatok hárulnak, amelyek elvégzéséhez szükséges anyagi eszközöket az állami költségvetés csak részben biztosítja. A pénzforrások nemcsak a jogos fejlesztési igényeknek szabnak határt, hanem a működési kiadások tekintetében is nehézséget okozhatnak.

Gazdálkodásunkban továbbra is célunk a működést és fejlesztést szolgáló pénzügyi egyensúly megtartása.

A jövőben is a kiszámítható és tervezhető gazdálkodás rendszerét kell követnünk, racionalizálnunk kell az önkormányzati vagyon hasznosítását.

Önkormányzatunk törekszik a rendelkezésre álló központi bevételekből, a saját bevételekből, illetve az elnyert pályázati pénzekből a működés mellett a jelen gazdasági programban szerepeltetett beruházásokat végrehajtani. A beruházások szükségszerűen, fontossági sorrendet fenntartva az önkormányzat éves költségvetésben kerülnek betervezésre.

 

 

Mándok Város Önkormányzata a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe véve törekszik arra, hogy lakosságának a gyermekek nevelésével, oktatásával, a szociális gondoskodással, sport és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos igényeit a nagyközség rangjának megfelelő színvonalon teljesítse mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok körében.

 

A képviselő-testület   célú tűzte ki a település térségi szerepkörének növelését.

 

 

Önkormányzatunk feladata a helyi közszolgáltatások körében, különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetők fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, szociális ellátásról, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktúrafejlesztések 2011-2014

 

 

 

Az önkormányzat éves költségvetésében döntően meghatározó az előzőekben idézett feladatok végrehajtásához kapcsolódó infrastrukturális hálózat működtetése, azok fejlesztése. A jövőben az alábbi fejlesztéseket kívánjuk megvalósítani:

Ivóvízhálózat

A város területén az ivóvízhálózat   100 %-ban kiépítésre került 1978-1979. években.   Az eltelt évek alatt a hálózat műszaki állapota sokat romlott, felújítására folyamatosan   sort kell keríteni.

Felül kell vizsgálni a jelenleg még működő közkifolyókat, a feleslegessé vált kifolyókat le kell szereltetni.

 

 

 

Szennyvízhálózat

 

A település területén 94,5 %-os arányban a szennyvízhálózat kiépítésre került.

 

A   2006. évben   beüzemelt eleven iszapos rendszerű tisztító telep kapacitása 400 m3/nap , ezzel   hosszú távra megoldódott a település szennyvízelhelyezése.

Nincs kiépítve a hálózat a Vasvári Pál, a Bem József   utcákon és a Dózsa György utca részén, melyre vonatkozóan a vízjogi létesítési engedély elkészült. Nincs kiépítve a hálózat a Jókai utca   vasúti átjárón túl lévő részén, melyre vonatkozóan műszaki tervekkel sem rendelkezünk.

 

 

Tervezett fejlesztések:

 • Szennyvízhálózat kiépítése a Vasvári Pál. Bem József és a

Dózsa Gy utcákban

Átemelő és fordító aknák folyamatos felújítása, tartalék szivattyúk beszerzése                                                                  

 

Gázhálózat

 

A kiépítettség 100 %-os, a hálózat   1996. évben készült. A kiépített elosztóhálózat anyaga KPE cső, a hálózati nyomás 3 bar. A hálózat felújítására egyenlőre nincs szükség.

 

Úthálózat

 

A szilárd burkolatú úthálózat kiépítettsége közel 78 %-os. Nincs kiépítve:

- Vasvári Pál utca,

- a Bem József   utca.

- Nyárfás utca egy szakaszán

- összekötő utak

- Vasút utca végén

- Rákóczi utca végén

 

A meglévő úthálózat az elmúlt években a közművek építése során erősen megrongálódott, folyamatos felújításra, padka rendezésre szorul.

 

 

 

Tervezett fejlesztések:

 

 • A felújított úthálózat állapotának megőrzése (kátyúzás)
 • Vasvári Pál, Bem József utcák szilárd burkolattal történő ellátása a szennyvízelvezetés megoldását követően
 • Honvéd utca burkolatának felújítása
 • Dózsa Gy. utca burkolatának felújítása
 • Rákóczi utca burkolatának felújítása
 • Bajcsy utca burkolatának felújítása
 • Széchenyi utca burkolatának felújítása
 • Összekötő utak felújítása
 • Nyárfás utca önkormányzati területig
 • Temetői út 50-100 m-en továbbfolytatása

 

 

Járdahálózat

 

A kiépített járdák igen elhasználódott állapotban vannak, kivéve azok a szakaszok, ahol az elmúlt 2-3 évben aszfalt burkolatot kapott.

Feladat   a jelenlegi elhasználódott járdák fokozatos, évenkénti ütemezésű felújítása, ahol szükséges szélesítése. A kitűzött cél, hogy valamennyi utcában legalább egy oldalon a biztonságos gyalogos közlekedés megoldott legyen.

 

 

Tervezett fejlesztések:

 

 • Táncsics utcai meglévő járda felújítása, Széchenyi úttól tovább építése
 • Vasút utca végén az elmaradt felújítás tovább folytatása
 • Bem utcán járda építése

 

 

 

Csapadékvíz elvezetés

 

 

Az elmúlt időszak időjárását figyelembe véve megoldandó feladat a csapadékvíz elvezetés hiányzó részének kiépítése, illetve a meglévő hálózat teljes rekonstrukciója.

A vízjogi engedélyhez szükséges terveket a település egészére vonatkozóan elkészíttettük. Az elkészült tervek alapján a település 3 vízgyűjtő területre osztott, a legfontosabb jelenleg az I. vízgyűjtő terület a Táncsics utca és a hozzá tartozó utcák belvízelvezetése lenne, melyre vonatkozóan a vízjogi létesítési engedélyt is megkaptuk.

 

 

 

 

Tervezett fejlesztések:

 

 

 • Ø       I. szakasz Táncsics út és környéke kiépítés
 • Ø       Befogadók tulajdonjogának rendezése, folyamatos karbantartása
 • Ø       Kossuth utca elején a vízelvezetés megoldása
  • Jókai utcameglévő belvízelvezető rendszer felújítása, vagy új kiépítése, elmaradt részeken csatorna építése
  • Kossuth utca végén a csapadék – vízelvezetés megoldása

 

 

Környezetvédelem

 

Környezetünk megóvása kiemelt feladatunk. Ezért célunk, hogy folyamatos és tudatos szemléletformálással elérjük, hogy mindannyian vigyázzunk környezetünk tisztaságára, a szervezett szemétszállítás megoldása mellett fokozatosan oldódjon meg a szelektív hulladékgyűjtés a településen.

 

Szilárdhulladék-kezelés

 

A lakossági kommunális hulladék gyűjtése és szállítása szervezetten történik a Tiszaszentmártoni hulladék lerakóhelyre, a lakosság részére korszerű hulladékgyűjtő edényeket biztosít az önkormányzat.

Elkészült  EU   támogatással a  Kisvárda és térsége regionális szilárd hulladéklerakó telep kivitelezése, a hulladék elhelyezése már itt történik.

Fontos felada az illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása

 

Zöldfelület gondozás

A meglévő zöldfelületek folyamatos ápolása, gondozása alapkövetelmény.

Különösen fontos feladatként kívánjuk kezelni a parlagfű folyamatos irtását.

Tovább kell folytatni a díszfák ültetését a közterületeken.

 

 

 

Tervezett fejlesztések:

 

 • Fenyvesnél pihenőpark kialakítása

 

 

Lakásgazdálkodás

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások egy része nemrég épült, korszerű /Mónus Illés utcai /, másik része a Béke utcán felújításra szorul.

Anyagi- és pályázati - lehetőségek függvényében folyamatosan sort kell keríteni a korszerűsítésre, felújításra.

 

 

 

Temetkezési szolgáltatás

 

A köztemető üzemeltetése vállalkozóval kötött üzemeltetési szerződés alapján megoldott.

A kor igényeinek megfelelően   egy urnafal építése vált szükségessé, melyre 2011. éven sor kerül.

Tovább kell építeni a köztemetőben a villanyhálózatot, és folytatni a fásítást, parkosítást, útépítést.

 

További infrastrukturális elképzelések

 

Parkolóhelyek kialakítása

 

Tovább kell folytatni a parkolók kialakítását a Petőfi utcán a   park melletti területen.

 

Munkahelyteremtés- Foglalkoztatás

 

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten elő kell hogy segítse a helyi gazdaság szereplőinek gazdasági stabilitását, beruházási, fejlesztési terveinek megvalósulását.

Ennek elsődleges eszköze a vállalkozásbarát adópolitika kialakítása és folytatása.

A másik lehetséges eszköz, hogy a helyi beruházások, fejlesztések és felújítások esetén – azonos feltételek mellett – preferálja a helyi vállalkozásokat.

Fontos hatása lehet azokban a konkrét projekteknek, amelyek az előkészítés és megvalósítás különböző fázisaiban tartanak:

- gyorsforgalmú   út építése Záhony és Vásárosnamény között,

- logisztikai központ építése a széles nyomtávú vasút mellett,

- óvoda felújítása.

 

Továbbra is részt vesz az önkormányzat a különböző közmunka programokban.

 

.

Minőségi közszolgáltatás

Önkormányzatunk vallja, hogy céljai elérését nem a hatalmi jellegű közigazgatás, hanem a szolgáltatás szemléletű a lakosságért felelősen cselekvő közigazgatás jellemzi.     Nem kétséges, hogy a hivatal és az ott dolgozók vannak a település lakosságáért és nem fordítva. Önkormányzatunk célja egy olyan hivatali szervezet kialakítása, ahol alapkövetelmény a szakmai felkészültség, a lakosok iránti tisztelet, az emberközpontú segítő szemlélet, a gyors ügyintézés, a településért történő önzetlen tenni akarás.

 

Az ügyfélközpontú szolgáltatás biztosításának feltételeit folyamatosan kívánjuk javítani. A következő időszakban elkezdjük a szakmai felkészülést és tárgyi feltételek biztosítását az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez.

 

 

 

 

 

Egészségügy

Önkormányzatunk felelőssége, hogy senki ne maradjon ellátatlan, és az egészségügyi intézmények, szolgáltatások a lakosság rendelkezésére álljanak.

 

Az egészségügyi alapellátást   2   vegyes háziorvosi körzetben, 1 fogorvosi körzetben vállalkozó háziorvos és a védőnői szolgálat biztosítja.

 

 

 

Tervezett fejlesztések:

-          Kossuth utcai orvosi rendelő és váró bővítése, felújítása - pályázaton nyert forrás segítségével.

-          A lakosság egészséges életmódra nevelésével, ingyenes szűrővizsgálatok szervezésével kapcsolatos pályázatok benyújtása

 

Szociális gondoskodás

 

 

 

Az önkormányzat fontos feladata a szociális segítségnyújtás feltételeinek megteremtése, az alap és szakosított ellátások működtetése, melyet egy jól működő komplex kistérségi intézmény  biztosít.

 

A lakosság életszínvonalának jelentős javulásával az elkövetkező években sem számolhatunk, ezért az eddig jól működő szolgáltatásokat a jövőben is biztosítanunk kell:

 

 • Kamatmentes kölcsön nyújtása lakásépítés, vásárlás, telek vásárláshoz
 • Iskolás gyermekeink tankönyv és taneszköz támogatása,
 • Tehetséges gyermekek támogatása Bursa Hungarica, illetve Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétellel,
 • Idősek Napjának megünneplése

 

 

Önkormányzati ingatlanok hasznosítása

El kell dönteni   az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek, és külterületi földterületek hasznosításának módját, esetleges értékesítésre történő meghirdetését.

 

Kossuth utcai ingatlanon (volt Egészségház )   javasoljuk tervezni és építeni egy új Szociális Központot – benne egy 50 férőhelyes Idősek Otthonát - , pályázati lehetőség kihasználásával.

 

A kastély mellett lévő Tsz telep romos épületei szintén bontásra kerültek, az ingatlan hasznosításra vár.

 

A Tűzoltószertár épülete is leromlott állapotban van, teljes tető és külső belső felújításra szorul.

 

Sport

 

Az önkormányzat 2010. évben épült, a modern kor igényeit kielégítő sport öltözővel és sportpályával rendelkezik.

Tovább kell folytatni a beruházást, edző pálya építésével, illetve a zöldterület tovább rendezésével, fásítással.

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI PROGRAM 2011-2014

 

 

 

SZOCIÁLIS   KÖZPONT

 

 

I. Helyzetfelmérés

Az intézmény rövid bemutatása.

 

A településen három évtizede, 1974-től kezdődően van házi szociális gondozás.

Az azóta eltel időben folyamatosan bővült a tevékenységi kör, és a működtetést biztosító   épületegyüttes. Mára már egy komplex intézmény, melyet a Záhony és Térsége Kistérségi Társulás fenntartásába adott az önkormányzat Az intézmény tevékenysége 11 településre terjed ki.

 

 

Alapfeladatok és tevékenységek:

 

 

- Házi segítségnyújtás   /1974 /

- Szociális étkeztetés   /1978 /

- Idősek Nappali Klubja /1984 /

- Családsegítés             /1998 /

- Gyermekjóléti Szolgálat /1998 /

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /2001 /

- Támogató Szolgáltatás /2005 /

- Fogyatékosok Nappali Ellátása

- Falugondnoki Szolgálat

 

 

 

 

 

Az intézmény infrastrukturális ellátottsága:

Az intézmény elhelyezését biztosító épület az elmúlt években történt bővítés és felújítás következtében megfelel a jogszabályi előírásoknak, végleges működési engedéllyel rendelkezik.

A bentlakásos ellátásra viszont várólista van, bővítése az elkövetkezőkben indokolt.

 

Javasoljuk a már említett Kossuth utcai ingatlanon egy   új Szociális Központ építésének megtervezését,   50 férőhelyes bentlakásos otthonnal és kiszolgáló helyiségekkel – a Záhony és Térsége Kistérségi Társulással közösen.

 

Általános Művelődési Központ

Helyzetfelmérés

Az intézmény több célú, közös igazgatású közoktatási és közművelődési intézmény, melyben Általános Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár és   Közösségi Ház is működik.

 

Alaptevékenysége:

-          Általános iskolás korúak nevelése, oktatása, tanulószobai, napközi otthoni ellátása, diákétkeztetés, szakkörök, korrepetálások.

-          Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, valamint szabad étkeztetés kapacitás kihasználás,

-          Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás,

-          Különleges helyzetben lévő gyermekek képesség kibontakoztató felkészítése,

-          Integrációs nevelése és oktatása,

-          Sajátos nevelés.

-          A helyi közművelődési, kulturális és művészeti tevékenység szervezése,

-          Filmszínház működtetése,

-          Könyvtári szolgáltatás nyújtása,

-          Rendezvények, kiállítások szervezése

 

Általános   Iskola

Az Általános Iskolában tanulnak a Mándok gyermekeken kívül a tiszamogyorósi és a benki  1-8 évfolyamos gyermekek

 

 

Az oktatást biztosító épületegyüttes egy helyen, három épületben került elhelyezésre. A legrégebbi 1979-ben, a legújabb épület 2002-ben épült.

 

A tanuló létszám jelenleg 665 fő.

Az intézményben 38 tanterem van, ebből gyógypedagógiai célra használt 4db, szükség terem 3 db, szaktanterem 4 db – fizika, kémia, számítástechnika, technika.

A testnevelés oktatásához és a sportfoglalkozásokhoz 2 tornaterem, 2 sport pálya és 1 futópálya áll a tanulók rendelkezésére.

Az oktató nevelő munkát   szakképzett pedagógus végzi, akik között többnek 3 szakképesítése is van.

Az intézmény munkáját megfelelő végzettségű gazdasági ügyintézők, konyhai dolgozó és egyéb oktatást segítő technikai dolgozók /karbantartó, takarító /   végzik.

 

Az intézmény épületei jól felszereltek, külső és belső környezete   esztétikus, rendezett, megfelelő színvonalon biztosítja az általános iskolai tanulók oktatását. Felújítás a Szent István téri épületnél indokolt.

 

Művelődési Ház

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 1963-ban kezdte meg működését. Ez időtől kezdve   ellátja a környező települések kulturális és szórakozási igényeinek kielégítését. Vonzáskörzetéhez tartozik Benk, Tiszamogyorós, Eperjeske, Mezőladány települések kikapcsolódni vágyó lakossága is.

Az intézmény külső és belső felújítása megtörtént, így a tárgyi és személyi feltételek is biztosítottak a működéshez.

Rendelkezik a megfelelő technikai feltételekkel, megfelelő nagyságú színpaddal, és 300 néző befogadására alkalmas nézőtérrel, mely alkalmas nagyobb rendezvények, színházi előadások megtartására.

 

Könyvtár

A közel 25.000 állományegységgel, számítógépparkkal és internet hozzáféréssel rendelkező könyvtár a hét hat napján 44 órában szolgáltatva a térség legnagyobb és legjobban felszerelt könyvtára.

A könyvállományon túl számítógépek, nyomtatók, webkamera, scannar, video, Cd lejátszó, fénymásoló áll az érdeklődők rendelkezésére.

 

A könyvtár elhelyezése a legújabb iskola épületben, modern körülmények között történt, személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a mai kor elvárásainak.

 

Közösségi Ház

2005. évben a régi iskola épületének felújításával egy új létesítményt kapott a település, mely Közösségi Ház szerepét tölti be.

Itt került kialakításra egy számítógép terem, helytörténeti kiállítás, illetve berendezett tantermek állnak rendelkezésre a felnőtt oktatás számára.

 

 

 

Fejlesztési program:

Az intézmény Szent István téri épületének állagmegóvása érdekében szükséges a  tető felújítását, és nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, az épület külső szigetelése, melyre pályázat úton a közeljövőben lehetőség lesz.

 

A taneszközök és berendezési tárgyak folyamatos cseréjét az éves költségvetésben kell megtervezni.

 

Az étkeztetést biztosító konyha szennyvízelvezető rendszerének újjá építése indokolt.

 

 

Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Helyzetfelmérés

Az intézmény rövid bemutatása

Az óvoda épületének 100 férőhelyes szárnya 1974-75-ben épült, majd a növekvő gyermeklétszám újabb épületrész építését tette indokolttá, így  1984-ben 75 férőhellyel bővült. Így jelenleg 6 csoporttal, 150 férőhellyel egy 14 fős bölcsődei csoporttal működik.

Benk községben tagintézmény működik 25 férőhellyel 1 vegyes csoportban.

 

Az intézmény alapfeladata:

Az óvodai nevelés , ellátás, sajtos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelé     se, ellátása, bölcsődei ellátás, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés

-          Intézményi vagyon   működtetés, étkeztetés, munkahelyi vendéglátás

 

Az óvoda az Óvodai Nevelés Országos Alap programjával összhangban álló saját nevelési programja alapján dolgozik.

A helyi nevelési program tartalmazza azokat a nevelési célokat, feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben élők felzárkóztatását.

Az intézmény jól felkészült, szakképzett alkalmazotti gárdával rendelkezik.

 

Az intézmény infrastrukturális ellátottsága:

Az óvoda kellemes környezetben helyezkedik el, a gyermekek egészséges fejlődését minden tekintetben biztosítja. Külső és belső megjelenése igényes, szép, gondozott, jól felszerelt.

Az épület viszont  az eltelt idő alatti elhasználódás és a sorozatos beázások miatt külső-belső felújításra,   és tető cserére szorul.

Fejlesztési célok

Az épület félmagas  tető szerkezetének kiépítése, és külső-belső felújítása pályázati támogatással.

 

 

Az elhasználódott   berendezési, felszerelési tárgyak   cseréjét, pótlását az éves költségvetés függvényében folyamatosan kell biztosítani.

 

 

 

Ö S S Z E G Z É S

A Gazdasági Programban szereplő   célok, feladatok megvalósítását elsősorban pályázatok benyújtásával kell   biztosítani, melyhez a saját forrást   az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

A programban meghatározott feladatok végrehajtását évente, az éves költségvetés jóváhagyásakor kell tervezni.

 

 

 

M á n d o k ,   2011. március   30.

 

 

Pekó László   sk                                                     Galambos Péterné sk

Polgármester                                                                   jegyző

 

 

 

 

 

 

Z á r a d é k !

 

Mándok Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 28/2011.(III.30.) határozatával hagyta jóvá az önkormányzat 2011 – 2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját.

 

 

M á n d o k , 2011. március 30.

 

 

Galambos Péterné

Jegyző

 

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 7 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez