Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

4 / 2011. (III. 31. ) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4 / 2011. (III. 31. )

Önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Mándok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 8.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

Általános rendelkezések

 

1. §.

 

/1/ A rendelet személyi hatálya a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény, a Szociális Központ ( székhelye:Mándok, Petőfi út 23.) által nyújtott ellátások igénybevevőire terjed ki.

 

/2/ A rendelet területi hatálya a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések – Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony és Zsurk – közigazgatási területére terjed ki.

 

/3/ A személyes gondoskodás körébe tartozó jelen rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátás igénybevétele önkéntes.

 

/4/ Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításának közlésétől számított 8 napon belül a kérelmező a döntés ellen a társulási tanács elnökéhez fordulhat.

 

/5/ Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni a külön jogszabályban foglaltakon túl az alábbiakra is:

 1. az ellátástól való távolmaradás esetén ( betegség, kórházi ápolás stb) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,
 2. az ellátás megkezdésének időpontjára,
 3. az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre, és
 4. a döntés elleni jogorvoslat módjára.

 

/6/ Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesítheti azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény – krízishelyzet – az azonnali ellátását indokolja, és nincs a településen eltartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója.

 

Szociális ellátások

2. §.

Az intézmény az alábbi ellátási formákat biztosítja:

/1/ Szociális alapszolgáltatások

 

 1. falugondnoki szolgálat,
 2. étkeztetés,
 3. házi segítségnyújtás,
 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 5. családsegítés,
 6. támogató szolgáltatás,
 7. nappali ellátások:

ga. Idősek klubja

gb. Fogyatékosok nappali intézménye.

 

/2/ Szakosított ellátások:

 

 1. ápolást-gondozást nyújtó ellátás,

aa. idősek otthona.

 

Az ellátások igénybevételének szabályai

3.§.

 

/1/ Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Szociális Központ intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a kérelmek tárgyában.

 

/2/ Az ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyi adatait, TAJ számát, lakó, és tartózkodási helyét, legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének ) nevét, lakóhelyét, telefonszámát, és a külön jogszabályban meghatározott esetekben a jövedelemigazolásokat, illetve a vagyoni-jövedelmi helyzetre vonatkozó igazolásokat csatolni kell.

 

/3/ Az ellátások iránti kérelmek elbírálásánál a gondozási szükségletet a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint vizsgálni kell.

 

/4/ Étkeztetés keretében annak a szociálisan rászorultnak a legalább napi egyszeri étkeztetéséről kell gondoskodni, aki saját maga és eltartottjai részére nem tudja azt biztosítani:

 

 1. Életkora miatt, amennyiben a reá irányadó nyugdíjkorhatárt a kérelmező betöltötte,

 

 1. Életkorra tekintet nélkül:

ba) Egészségi állapota miatt, a házi orvos igazolása alapján, amennyiben a kérelmező betegsége ( erősen legyengült, fekvő beteg stb) nem képes biztosítani étkeztetését,

bb.  Fogyatékossága, illetve pszichiátriai, szenvedélybetegsége, vagy egyéb betegsége miatt, amennyiben a vonatkozó orvosi szakvélemény alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkeztetését,

bc. Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha az étkeztetés hiánya veszélyezteti a kérelmező életét. Ez esetben a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy lakóhelye vagy tartózkodási helyeként a település illetékességi területe van megjelölve.

 

 

Az ellátás megszüntetésének esetei

4. §.

/1/ A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat a hatáskör gyakorlója köteles megszüntetni a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben.

 

/2/ Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl – a törvényben előírt eljárási rend betartásával – megszüntethető a házirend ismételt és súlyos megsértése esetén.

 

A jogosultak érdekvédelme

5. §.

/1/ A Szociális Központ keretében működő idősek otthonában érdekképviseleti fórumot kell létrehozni. Az érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.

 

 

Térítési díjak

6. §.

/1/ A szociális ellátásokért a (2) bekezdésben foglaltak kivételével az l. melléklet szerinti térítési díjat kell fizetni.

 

/2/ Térítésmentes a házi segítségnyújtás igénybevétele.

 

/3/ A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj alapul vételével.

 

/4/ Az intézményvezető a személyi térítési díj összegét az ellátott egyéni rászorultsága alapján csökkentheti, illetve elengedheti, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai és rendkívüli élethelyzete ezt indokolttá teszi.

 

 

Vegyes, záró rendelkezések

7. §.

/1/ A rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.

 

/2/ Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

 1. az 5/2008. (II.14.) önkormányzati rendelet,
 2. a 9/2009. ( IV. 16. ) önkormányzati rendelet.

 

M á n d o k , 2011. március 31.

 

Pekó László                                                                       Galambos Péterné

Polgármester                                                                             jegyző

 

 

1. melléklet a

4 /2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez

 

Szociális intézményi térítési díjak

Szociális étkeztetés

 1. A szociális étkeztetési intézményi térítési díja településenként, illetve főzőhelyenként eltérő összegű az alábbiak szerint:

 

 

Település

Intézményi térítési díj Ft/ellátási nap

Mándok a. önkormányzati konyha

házhoz szállítás költsége

b. vállalkozó

 

330

95

455

Zsurk

330

Tiszaszentmárton

Házhoz szállítás költsége

410

30

Benk (vállalkozó)

455

Tiszamogyorós

 1. önkormányzati konyha
 2. vállalkozó

 

445

455

Záhony

 1. önkormányzati konyha
 2. vállalkozó

 

400

435

Eperjeske

Házhoz szállítás költsége

425

30

Tuzsér

 1. önkormányzati konyha
 2. vállalkozó

 

450

435

Komoró

410

Tiszabezdéd

445

Győröcske

435

 

 

2./ A Házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja: - 69.976 Ft/ óra

 

Intézményi térítési díj :   0 Ft/óra

3./ Az Idősek Nappali Ellátása számított intézményi térítési díja: 77 Ft/ellátási nap

 

Intézményi térítési díj : 0 Ft/ ellátási nap

4./ A Fogyatékosok Nappali Ellátása számított intézményi térítési díja :

a. csak napközbeni tartózkodást igénybevevők esetén:   - 133 Ft/ellátási nap

b. napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetén:   366 Ft/ellátási nap

 

Intézményi térítési díj:

Napközbeni tartózkodás esetén: 0 Ft/ellátási nap

Étkeztetés igénybevétele esetén: 320 Ft/ellátási nap

5./ Az Idősek Otthona számított intézményi térítési díja: 85.305 Ft/hó

2.845 Ft/ellátási nap

 

Intézményi térítési díj : 66.000 Ft/hó

2200 Ft/ellátási nap

6./ A Támogató Szolgálat számított intézményi térítési díja:

a. támogató szolgálati óradíj : 418 Ft/ óra

b. szállítási kilométerdíj :         70 Ft/ km

 

Intézményi térítési díj:

a. Szociálisan rászorultak esetén:

Támogató szolgálati óradíj:     0 Ft/ óra

Szállítás kilométerdíja:         60 Ft/km

b. Szociálisan nem rászorultak esetén:

Támogató szolgálati óradíj:     0 Ft/ óra

Szállítás kilométerdíja:         70 Ft/km

7./ A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás számított intézményi térítési díja: 930 Ft/fő/hó

30 Ft/fő/nap

 

Intézményi térítési díj :         0 Ft/ellátási nap

 

 

Pekó László                                                                           Galambos Péterné

Polgármester                                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 13 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez