Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Honosítási, visszahonosítási és állampolgársági üg

E-mail Nyomtatás PDF

Ügyleírás:

Honosítási, viszahonosítási és állampolgársággal kapcsolatos ügyek

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény szerinti állampolgárság-szerzés iránti honosítási kérelmet a külföldi állampolgár lakóhelyétől függetlenül
bármely település anyakönyvvezetője, 
a körzetközponti jegyző  (okmányiroda) székhelyén működő anyakönyvvezető,
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságainak ügyfélszolgálata,
vagy a magyar konzuli tisztviselő előtt magyar nyelven, személyesen, az arra rendszeresített honosítási iránti kérelem nyomtatványon  nyújthat be.

Egyszerűsített honosítás
2011. január 1-je után az  állampolgárságról szóló törvény 4.§ (3) bek. és az 5.§ alapján kérelmére – lakóhelyétől függetlenül -  honosítható, visszahonosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását (csángók) és igazolja magyar nyelvtudását. Az egyszerűsített honosítás további előfeltétele, a büntetlen előélet, illetve az, hogy a kérelem elbírálásakor nincs a kérelmező ellen magyar bíróság előtt büntetőeljárás folyamatban, valamint az állampolgárság-szerzés nem sérti a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát.
Az egyszerűsített honosítás-visszahonosítás iránti érelem benyújtásához szükséges nyomtatványt a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A hagyományos honosítási és az egyszerűsített honosítás/visszahonosítás iránti kérelem benyújtása esetén is van lehetőség névmódosítás iránti kérelem előterjesztésére. Az ehhez szükséges nyomtatványt a 125/1993.(IX. 22.) Korm. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 

A kérelmező családi és/vagy utónevének megváltoztatását kérheti az állampolgárság-szerzéssel együtt. 
A kérelmező családja által egykor viselt eredeti helyesírású családi nevet okirattal kell igazolni. A magyar névviselési szokásoktól idegen  névelem elhagyása is kérhető.
A külföldi utónév magyar megfelelője abban az esetben kérhető, ha az szerepel a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített férfi és női utónevek jegyzékében.
Az utónévjegyzék a www.nyelvtud.hu – osztályok – Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport – közérdekű információk alatt található. 

A honosítási/visszahonosítási kérelemhez jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni.
• Nagykorú kérelmező(k) saját kézzel írt nem szakmai önéletrajza.
• Külföldi lakóhely esetén 1 db, magyarországi lakóhely esetén 2 db arcképfelvétel.
• Születési anyakönyvi kivonat.
• Családi állapot igazolására házassági anyakönyvi kivonat + megszűnt házasság esetében a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági határozat, vagy a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata. Nőtlen, vagy hajadon családi állapot esetén nyilatkozat tehető.

•  Megjegyzés: az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell bemutatni. Egyéb speciális szabályokról nemzetközi szerződés, vagy a viszonossági gyakorlat is rendelkezhet.  Bővebben a www.allampolgarsag.gov.hu honlapon.
• A kérelmező(k), illetve felmenői(k) egykori magyar állampolgárságát igazoló okiratok, vagy a magyarországi származás valószínűsítésére szolgáló iratok.
• Kiskorú kérelmező esetében a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz.
• A hagyományos honosítási kérelemhez a magyarországi lakás és megélhetés igazolása mellett az alkotmányos alapismeretekről szóló vizsgaigazolást is be kell mutatni. Amennyiben a kérelmező mentesül az alkotmányos alapismeretek vizsga letétele alól, úgy az arról szóló iratokat  kell mellékelni.

Szükséges okiratok: Állampolgárság igazolására és személyazonosításra, valamint lakóhely igazolására szolgáló érvényes okmányok

Ügyintézés határideje és díja

A kérelem átvételét követő 5 napon belül a kérelem a szükséges mellékeltekkel együtt továbbításra kerül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz, ahol a döntés előkészítés történik.
Hagyományos honosítás esetén a belügyminiszter, egyszerűsített honosítás/visszahonosítás esetén a közigazgatási és igazságügyi miniszter a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül nyújtja be a kérelmet a köztársasági elnöknek.
A kérelemről a köztársasági elnök dönt, aki az állampolgárság-szerzésről okiratot állít ki.

A honosítási/visszahonosítási eljárás, illetve az ezzel együtt előterjeszthető névmódosítás iránti kérelem illetékmentes.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók www.allampolgarsag.gov.hu
www.allampolgarsag.hu

Az alkalmazott jogszabályok:

1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról (továbbiakban: Áptv.)
125/1993. (IX. 22.) sz. Korm.  rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv. végrehajtására

Egyéb fontos tudnivalók

Áptv. 4. § (1) bekezdése alapján kérelmére honosítható az a nem magyar állampolgár, aki
• kérelme előterjesztését megelőzően nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott ( lakóhely a személyi adat és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokkal igazolható )
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.

Az Áptv. 4. § (2) bekezdése alapján kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár
• aki a kérelme előterjesztését megelőzően legalább három évig folyamatosan Magyarországon lakott
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.
• ha magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg
• kiskorú gyermeke magyar állampolgár
• magyar állampolgár fogadta örökbe, vagy
• magyar hatóság menekültként elismerte.

Az Áptv. 4. § (3) bekezdése alapján kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár  ( egyszerűsített honosítás ) aki,
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti
• akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását
• és igazolja magyar nyelvtudását.

Az Áptv. 4. § (4) bekezdés alapján kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár
akinek a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éven át folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.
• Magyarország területén született
• kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet
• hontalan

Megjegyzés: kiskorúak tekintetében el lehet tekinteni a folyamatos magyarországi lakóhelytől, ha honosítását a szülőjével együtt kéri, vagy a szülője a magyar állampolgárságot megszerezte.
A magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek lakóhelyétől függetlenül honosítható.

Az Áptv. 5. § alapján visszahonosítható az a személy
• akinek magyar állampolgársága megszűnt.
• magyar nyelvtudását igazolja
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Nem köteles alkotmányos alapismeretekből vizsgát tenni:
• A cselekvőképtelen vagy a korlátozottan cselekvőképes személy.
• Aki magyar tannyelvű oktatási intézményben alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget szerzett.
• Aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte.
• Aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére.

Nyilatkozattal történő állampolgárság szerzés az Áptv. 5/A § (1( bekezdése alapján

A Magyar Köztársaság Elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozattal – a nyilatkozat napjával – megszerzi a magyar állampolgárságot az a személy

• Akit a külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztásról szóló 1947. évi X. törvény és az 1948. évi XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. Törvény, illetve az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény alapján a magyar állampolgárságuktól megfosztottak, továbbá az, aki a Magyar Köztársaság Kormányának 7970/1946. Me rendelete, a 10.515/1947. Korm. rendelet, a 12.200/1947. Korm. rendelet alapján veszítette el magyar állampolgárságát, valamint az, akinek magyar állampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. napja között elbocsátással szűnt meg.
• Aki az ország területén született és születésével nem szerezte meg szülei külföldi állampolgárságát a szülők állampolgárságára irányadó külföldi jog alapján, feltéve, hogy a születése napján magyarországi lakóhellyel rendelkezett és a nyilatkozat megtételét közvetlenül megelőzően legalább öt éve az ország területén lakott. A nyilatkozatot az érintett tizenkilencedik életévének betöltéséig teheti meg.
• Aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-je előtt született, és születésével nem vált magyar állampolgárrá.

Magyar állampolgárságról való lemondás
• A külföldön élő magyar állampolgár a köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozatában lemondhat a magyar állampolgárságáról, ha külföldi állampolgársággal rendelkezik, vagy annak megszerzését valószínűsíteni tudja.

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 40 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok