Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Hatályos Helyiadó Rendelet

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2008. ( XII. 17.) számú

R e n d e l e t e

 

A magánszemélyek kommunális adójáról

A 24/2009. ( XII. 30) rendelettel valamint a 14/2010. (XII. 29.) ren delettel módosított

 

Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közigazgatási terület lakossága igényeinek jobb kielégítése, az infrastruktúra fejlesztése környezetvédelmi feladatok ellátása

(településtisztaság, zöldterületek karbantartása, bővítése stb.) belvízelvezetés, szilárd burkolatú utak, járdák, építése karbantartása, közvilágítás fenntartása, fejlesztése céljából - az 1990. Évi C. törvény felhatalmazása alapján - helyi adóként magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

 

 1. §.

 

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya kiterjed Mándok Város közigazgatási területének egészére.

 

 1. §.

 

Adókötelezettség

 

Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén:

a./ magánszemélyek tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület

/ továbbiakban együtt építmény/

b./ építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet,

c./ nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga

 

 1. §.

 

Az adó alanya

 

Az adó alanya az a magánszemély, aki:

 

a./ naptári év első napján az építmény vagy földrészlet tulajdonosa, a nem magánszemély

tulajdonában álló lakás bérlője. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba

bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya.

 

b./ Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok

A lakásbérlőket a bérleti jog arányában terheli az adófizetési kötelezettség

 

 1. §.

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

/l/Az adókötelezettség a 2. §-ban foglalt adótárgyak után:

- 2 -

a./ Építmény tulajdona esetén a használatbavételi engedély illetőleg a fennmaradási

engedély kiadását követő év első napján.

Engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges hasz-

nálatba vétel évét követő év l. napján.

b./ Építési tilalom esetén a tilalom feloldása, külterületi földrészlet belterületté nyilvánítása

évét követő év l. napján.

c./ lakásbérleti jog esetén a jogviszony létrejöttét követő év l. napján keletkezik.

 

 

/2/ Az adókötelezettség megszűnik:

a./ az építmény megszűnése évének utolsó napján

b./ belterületi földrészlet külterületté minősítése évének utolsó napján

c./ építési tilalom kihirdetése esetén a kihirdetés évének utolsó napján, az első félévben

történt kihirdetés esetén a félév utolsó napján,

d./ lakásbérleti jog esetén a jogviszony megszűnése évének utolsó napján, az első félévben

történt megszűnés esetén a félév utolsó napján.

/3/ Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti

 

 1. §.

 

Adómentesség, adókedvezmény

 

/l/ Mentes a helyi adó alól az a magánszemély, aki igazolja, hogy az önkormányzat közigaz-

gatási területén végzett kommunális beruházás céljára teljesített - támogatással csökken-

tett - évi befizetése eléri vagy meghaladja a helyi adó éves összegét.

Amennyiben a fenti befizetés nem éri el a helyi adó összegét, úgy adónként a különbözetet

kell megfizetni.

 

/2/ Kérelmére 50 %-os adókedvezményben részesül az adózó, aki az adóévet megelőző évben 60. Életévét betöltött egyedül álló, és a 70. Életévét betöltött adózó, ha velük közös háztartásban élő munkaképes hozzátartozója nincs, vagy az adó alapját képező ingatlant külön háztartásban élő közeli hozzátartozója nem lakja. Ez a rendelkezés kiterjed a lakásbérleti jogviszonyra is.

 

Adómentes egy beépített belterületi ingatlan ( ideértve a beépített ingatlan mellett lévő,

vele egybefüggő beépítetlen területet is). Amennyiben az ingatlanon /ingatlanokon/ több

adóköteles építmény található, úgy az adókivetés során csak egy adótárgyat kell figyelem-

be venni, a telek mentesül.

 

/3/ Ha magánszemély az önkormányzat belterületi közterületén kommunális beruházást hajt

végre, ennek számlával igazolt ellenértékét a rendelet alapján megállapított helyi adójá-

ból levonhatja.

Amennyiben az adó összege kisebb mint a beruházási érték a levonási jog a következő

évekre átvihető.

 

/4/ Az önkormányzat adóhatóság az adózó kérelmére az adó tartozást, késedelmi adópótlékot

mérsékelheti, vagy elengedheti, ha annak részben, vagy teljes megfizetése az adózó és vele

együtt élő közeli hozzátartozó megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

- 3 -

 

 1. §.

 

Az adó mértéke

 

A rendelet 2. §-ban foglalt adó mértéke adótárgyanként évente 13 000 Ft

 

 

 1. §.

 

 

Az adó megfizetése, bejelentése és az adóbevallás határideje

 

/l/ Az adót késedelmi pótlék mentesen, évi két egyenlő részletben minden év március 15. És

szeptember 15. Napjáig kell megfizetni.

/2/ Az adózó kötelezettségét első ízben 2000. Év január hó l-i állapotnak megfelelően köteles

bejelenteni. Ezzel egyidejűleg az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást

köteles tenni az adóhatósághoz.

Az adózó az adóbevallásban köteles nyilatkozni arról, hogy adóját maga kívánja-e meg-

Állapítani / önadózás/.

/3/ Ha az adózó az önadózást választotta, adóját az adóévet követő év február 28. Napjáig

köteles bevallani.

/4/ ha az adót nem az adózó állapítja meg, akkor az adókötelezettség keletkezését /változását/

követő 15. Napon belül adóbevallást köteles tenni. / Az adóhatóság felhívására, és az adó-

hatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatvány kitöltésével./

 

 1. §.

 

Záró rendelkezések

 

/ l/ Ez a rendelet 2011. január hó l. napján lép hatályba.

/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló l990. Évi C törvény valamint a 2003. évi XCII. Tv. Rendelkezései az irányadók.

 

 

Mándok, 2010. december 31

 

Pekó László sk                                                                                                                                     Galambos Péterné sk

Polgármester                                                                                                                                                  jegyző

 

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 22 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok