Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Szervezeti felépítés, feladatok

E-mail Nyomtatás PDF

 

Szervezeti egységek vezetői:

 

Név

Beosztás, munkakör

Pócsik – Ádám Ilona

Tel: 06 45/ 435 – 002

Aljegyző, Igazgatási Irodavezető

Szabó Lajosné

Tel: 06 45/ 535 - 010

Pénzügyi Irodavezető

 Igazgatási Iroda

1. Általános igazgatási feladatok:

 • Üzletek működési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Játéktermek előzetes szakhatósági engedélyeinek kiadása, nyilvántartása.
 • Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Birtokvédelmi eljárás lefolytatása.
 • Hagyatéki ügyek intézése.
 • Talált tárgyak nyilvántartása.
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása.

 

2. Szabálysértési feladatok:

 • A jogosult szervek által megtett feljelentések alapján a szabálysértési eljárás (idézés, tárgyalás, határozathozatal, végrehajtás) lefolytatása.
 • A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi iratkezelési, adminisztrációs feladat ellátása.
 • Előírt nyilvántartások vezetése, statisztikák elkészítése.

3. Szociálpolitikai feladatok:

 • A Szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, jegyzői, illetve bizottsági határozatok végrehajtása (segély, rendszeres szociális segély, közgyógyellátás, temetési segély, közszolgáltatási szemétszállítási díj támogatás, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás vonatkozásában).
 • Megelőlegezett támogatások központi költségvetésből történő visszaigénylése.
 • Szociális otthonba, egészségügyi gyermekotthonba, elme szociális otthonba történő elhelyezési kérelmek koordinálása.
 • Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása, intézkedés a megelőlegezett összeg visszaigénylése iránt.
 • Közgyógyellátás megállapítása.
 • Vakok személyi járadékra való jogosultságának megállapítása.
 • Hadigondozással kapcsolatos kérelmek elbírálása.
 • Szociális szolgáltató és szociális intézmény működésének engedélyezése.

4. Gyám- és gyermekvédelmi feladatok:

 • Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, a határozatok végrehajtása gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás vonatkozásában.
 • Kiskorúak családjogi ügyeinek jogszabályban meghatározott nyilvántartása.
 • Külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása.
 • Kiskorú védelembe vétele, a védelembe vétel megszüntetése.
 • Azonnali intézkedést igénylő ügyekben a gyermek elhelyezése a külön élő másik szülőnél, más hozzátartozónál, illetve más alkalmas személynél, vagy gyermekotthonban.
 • Környezettanulmány készítése.
 • Iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

 

5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:

 • Polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és abból adatszolgáltatás.
 • Kérelemre közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról.
 • Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

6. Anyakönyvvezetői feladatok:

 • Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.
 • Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése.
 • Családi eseményeket (házasságkötés, névadó) megelőző eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása.
 • Közreműködés felmentés megadásában a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alól.
 • Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása.
 • Adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésről.
 • Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeiről az érintett állampolgársága szerint illetékes idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése.
 • Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történő felterjesztése).
 • Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzőkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, adatszolgáltatás) ellátása.
 • Születési családi és/vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő (kérelem nyomtatvány kiöltése és továbbítása a Belügyminisztériumhoz) eljárás.
 • Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő jognyilatkozattal
 • Állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek előkészítése és továbbítása.
 • Az állampolgársági eskü előkészítése, lebonyolítása és az előírt adatszolgáltatás teljesítése.

 

7. Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok:

 • Méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása.
 • Marhalevél kiadása.
 • Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.
 • Eb nyilvántartás és eboltás megszervezése.
 • Növényvédelmi kötelezések kiadása.

 

8. Tűzvédelmi hatósági feladatok:

 

 • Kezdeményezés esetén tűzvédelmi bírság kiszabása.

 

 

9. Anyakönyvi adatváltozások rögzítése:

 • Anyakönyvi adatváltozások rögzítése, nyilvántartása.
 • Feldolgozott anyakönyvi jegyzőkönyvek visszaküldése.
 • Letelepedett személyek nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok.

 

10. A gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatok:

 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 

 

11. Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos feladatok:

 • Gyermek részére gyám, hivatásos gyám kirendelése, gyám felmentése esetén véleményezés.
 • Ideiglenes gondnok, hivatásos gondnok kirendelése esetén véleményezése.
 • Gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezése, illetve az elhelyezett pénz felhasználásának engedélyezése esetén véleményezés, javaslat tétel.
 • Közreműködés a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben.
 • Közreműködés a hagyatéki eljárásban.

 

12. Műszaki ügyintézéssel kapcsolatos feladatok

 • Szakhatósági hozzájárulások kiadása..
 • A képviselő-testületek vagy bizottságok hatáskörébe tartozó ügyekben döntés előkészítés, testületi előterjesztés elkészítése.
 • Az önkormányzatok tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező útkezelői feladatok ellátásának szervezése.
 • A karbantartási feladatok ellátásának irányítása.
 • A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerű ellenőrzése.
 • A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése.
 • A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.
 • A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása.
 • A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe tartozik
 • Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében.
 • Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében.
 • Közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
 • Jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása.
 • Közterületek, parkok tisztántartási, gondozási feladatit végző közhasznú és közcélú foglalkoztatottak irányítása.
 • Intézmények és önkormányzati egyéb ingatlanok, lakások karbantartási, hibaelhárítási feladatainak ellátása.
 • Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi és közegészségügyi feltételinek biztosításában való közreműködés.
 • Közterületek, parkok, utak karbantartása.
 • Kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal.
 • Káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek intézése, helyreállítás.

 Pénzügyi Iroda

1. Önkormányzatok és önállóan működő intézmények (kisebbségi önkormányzat, Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde, Általános Művelődési Központ) költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok:

 • Költségvetési koncepció előkészítése.
 • Költségvetési javaslat összeállítása.
 • Költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek előkészítése.
 • A költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének előkészítése az önkormányzati intézmények vezetőivel.
 • Az elfogadott költségvetésről információ-szolgáltatás a központi költségvetés részére.
 • Az önkormányzatok költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása.
 • Féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése.
 • Költségvetési koncepció tárgyalására az adott időarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló előkészítése.
 • Az éves zárszámadás, ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolás elkészítése.
 • Időszaki beszámoló készítése az önkormányzatok gazdálkodásáról.
 • Kötelező statisztikai adatszolgáltatások biztosítása.
 • A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának előkészítése, lebonyolításának szervezése.
 • Intézmények által végzett karbantartási tevékenység felügyelete.

 

2. Költségvetési gazdálkodási feladatok:

 • Pénzügyi-statisztikai adatszolgáltatás.
 • Bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
 • Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése.
 • Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelő kifizetendő számlák átutalása.
 • Segélyek, helyi támogatások kifizetése, az ezekhez kapcsolódó pénzügyi nyilvántartások vezetése, adatinak egyeztetése a könyveléssel.
 • Áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése.
 • Szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és negyedévente egyeztetése a könyveléssel.
 • Készpénzforgalom bonyolítása a házipénztáron keresztül.
 • Közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása.

3. Számviteli feladatok

 • Számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közreműködés.
 • Banki kivonatok felszerelése, ellenőrzése, kontírozása és TATIGAZD könyvelési rendszerben történő könyvelése.
 • Önkormányzatok vagyonának nyilvántartása.
 • Leltározási Szabályzat szerint a Hivatal és önállóan működő intézmények leltározása.
 • Vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyeztetése.
 • Kisebbségi önkormányzatok könyvelési feladatainak elvégzése.
 • Mérlegbeszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése.
 • Az államháztartás igényeinek megfelelően havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ-szolgáltatás.
 • Kettős könyvvitel rendszerében a pénzforgalmi szemléletű nyilvántartások vezetése.
 • Időszaki költségvetési jelentés és időszaki mérlegjelentés készítése.
 • Féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítése, valamint a Művelődési Központ és Könyvtár beszámolójának ellenőrzése után az önkormányzati beszámoló elkészítése.
 • Könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok elkészítése.
 • Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának vezetése.
 • Analitikus nyilvántartások (lakbér és bérleti díj, szemétszállítási díj, lakásszerzési támogatás folyósítás, orvosi ügyeleti hozzájárulás) vezetése, intézkedés a hátralékok befizetésére.

 

4. Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 • Bérlet útján hasznosított önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartása.
 • Bérleti szerződések hatályának figyelemmel kísérése, bérleti szerződés előkészítése.
 • Nyilvántartás felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról.
 • Nyilvántartást vezetése a teljes ingatlan-állományról.
 • Nyilvántartást vezetése az Önkormányzatok szerződéseiről.
 • Adatszolgáltatás.

 

5. Illetmény számfejtésével kapcsolatos feladatok:

 • A Hivatal kiadásai körében felmerülő megbízási díjak, tiszteletdíjak és hóközi kifizetések számfejtése – IMI rendszerben – és felterjesztése.
 • Hivatal és intézményi dolgozók, valamint közhasznú és közcélú foglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése az IMI programban, és azok felterjesztése.
 • Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé.

 

6. Helyi adóval és gépjárműadóval kapcsolatos feladatok:

 • Helyi adórendeletek előkészítése.
 • A helyi adókkal, a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása).
 • Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése.
 • Adóellenőrzések végzése.
 • Adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése.
 • Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás, valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása.
 • Statisztikai adatszolgáltatások teljesítéséről.
 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 14 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok