Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

TÁJÉKOZTATÓ

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2012.(XII.20.) rendelete

természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

(2012. december 20. - 2013. január 20. között nyújtható be a kérelem)

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM. rendelet 2. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

 

1. § Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos kérelmek elbírálását a Szociális Bizottságra ruházza át, aki a jogosultságról egyedi határozattal dönt.

 

2. §  (1) E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló törvényben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

(2) E rendelet alkalmazásában:

 

a)     Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

 

b)   a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni.

 

c) lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak,

 

d) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata.

 

e) Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közössége, függetlenül ezenszemélyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik

 

3. § (1) Az Önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Mándok város bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

 

(2) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

 

(3) Mándoki lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

 

4. §  (1) Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén,   az:

 

a) aki a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint a  Polgármesteri hivatalban benyújtotta,

 

b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150  %-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő) esetén ennek 30%-kal emelt összegét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

 

c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

(2) Azonos feltételek fennállása esetén előnyt élvez az a rászoruló, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult, feltéve, hogy annak összege az 5000 Ft-ot nem haladja meg.

(3) A kérelem elbírálása során a szociális bizottság különleges méltányosságot gyakorolhat, ha a családban súlyos beteg van, vagy a család rendkívüli élethelyzetbe került.

5. § A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 250 m3 nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.

 

6. §  Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmet benyújtani   2012. december 20.  és 2013. január 20. között lehet.

 

7.§ A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

 

 

8.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 14 000 Ft + ÁFA/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2012. március 31-én hatályát veszti.

 

 

Pekó László sk.                            Galambos Péterné sk.

Polgármester                                jegyző


 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 11 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez