Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

11 / 2008 . / V. 26./ önkormányzati r e n d e l e t e a GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

E-mail Nyomtatás PDF

        

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 29.§.(1) és a 94. §.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                         A rendelet célja

 

 1. 1. §.

 

E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén - a Gyvt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.l0.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyezettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

 

                                                         A rendelet hatálya

 

 1. 2. §.

 

/l/ A rendelet hatálya kiterjed a Mándok város illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a település területén tartózkodó hajléktalan:

       a./ magyar állampolgárságú,

       b./ az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt,

       c./ a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és fiatal felnőttekre,

           valamint szüleikre.

 

/2/ E rendelet szerint kell eljárni az /l/ bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Mándok város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

 

/3/ A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi nevelés keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha az az oktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 114. §-a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik.

 

/ 4/ E rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az /1-3/ bekezdésekben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó gyermekeire is.

 

 

3. §.

 

A gyermekek védelmének rendszere

 

/l/ A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

 

/2/ [1]A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

 

/3/[2] A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:

 

 

a.)gyermekjóléti szolgáltatás,

 1. b)gyermekek napközbeni ellátása,

 

 

Eljárási rendelkezések

 

 1. 4.§[3].

 

 

5. §[4]

 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

 

 

 1. 6.§[5]

A természetben nyújtott ellátások

 

7. .§.[6]

 

 

 

 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

 

Általános szabályok

 

8. §.

 

/1/ A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője / továbbiakban kérelmező / kérelmére történik.

 

/2/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell:

-          az ellátás tartamáról és feltételeiről,

-          az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

-          az intézmény házirendjéről,

-          a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról

 

/ 3/ Az ellátásra jogosult köteles:

-          a /2/ bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni,

-          az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

-          a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni.

 

A gyermekjóléti alapellátások

 

9. §.

 

/l/ A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához.

 

/2/[7] Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a./ gyermekjóléti szolgálat,

b./ gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda és bölcsőde

 

/ 3 / A közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:   az önkormányzat által fenntartott:

-          gyermekjóléti szolgálat valamint,

-          óvoda, általános iskolai napközi.

 

A gyermekjóléti szolgálat

 

10. §.

 

/l/ A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal együttműködve.

 

/2/ A szolgálat feladatai különösen:

 • a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kisérése,
 • a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése,
 • a védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése,
 • a nevelési - oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése,                                          
 • az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kisérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
 • felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata

 

/3/ Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait intézményfenntartó társulásban a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulással – mely a Szociális Központ keretében működő önálló intézményegység - látja el.

A gyermekjóléti szolgálat nevét és címét, a szolgáltatás idejét és gyakoriságát a 1. sz melléklet tartalmazza.

 

/4/ A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes

 

/5/ A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, de az ellátás igénybevételét megalapozza Gyermekvédelemről szóló tv. 32. §. /l/ bekezdése szerinti határozat, intézkedés, megállapodás is.

 

/6/ Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat hivatalához, vagy közvetlenül az ellátást nyújtó szolgálathoz kell benyújtani.

A gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása hivatalból, illetve más szervek, személyek bejelentése alapján is kezdeményezhető.

 

A gyermek napközbeni ellátása

 

11 . §.

 

/l/ Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

 

/2/ A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell biztosítani:

 • akinek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel,
 • akivel együtt a családban három , vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül,
 • akiről a szülője, gondozója szociális helyzetbe miatt nem tud gondoskodni.

 

/3/[8] A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái:

 1. a)óvoda
 2. b)bölcsőde

 

A térítési díjak

 

12 . §.

 

/l/ A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, térítési díjat kell fizetni.

 

/2/ A gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

 

/3/ Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente rendeletben határozza meg. Az intézményi térítési díjról az ellátási területen élő lakosságot a jegyző a helyben szokásos módon tájékoztatja.

 

/4/ Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

                                                  

 

 

                                              Gyermekek átmeneti gondozása

 

 1. 13.

 

/1/ A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni a gyermekvédelemről szóló törvény 45 – 48 . §-ban foglaltaknak megfelelően.

 

/2/ A gyermekek átmeneti gondozása ellátását az önkormányzat gyermekek átmeneti otthonában biztosítja.

 

 

                                                     Záró rendelkezések

 

14. §.

 

/l/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

M á n d o k , 2013. december 18.

 

 

Pekó László                                                         Galambos Péterné

polgármester                                                                 jegyző                                                        

 

 [1] módosítva a 18/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel Hatályba lépett 2013. XII. 18.

[2] módosítva a 18/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel Hatályba lépett 2013. XII.18

[3] hatályon kívül helyezi a 18/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet

 

[5] hatályon kívül helyezi a 18/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet

[6] hatályon kívül helyezi a 18/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet

[7] módosítva a 18/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel Hatályba lépett 2013.(XII.18.)

[8] módosítva a 18/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel Kihirdetve 2013. (XII.18.)

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 3 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez