Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

1/2013. (II. 1 .)önkormányzati rendelete A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK   VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2013. (II. 1 .)önkormányzati rendelete

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Mándok Város Önkormányzatának Képviselőtestület a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közművelődési tevékenység ellátásának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 1. I.FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI

1. §

(1) Az önkormányzat az alábbi helyi közművelődési feladatokat biztosítja:

 

 1. a)iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, mentális kultúrát, önismeretet növelő, életminőséget javító, képességfejlesztő, felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humán erőforrás fejlesztése,
 2. b)Mándok szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
 3. c)A település történetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó rendezvények megszervezése,
 4. d)Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozása,
 5. e)Nemzeti kisebbségek kulturális tevékenységének támogatása,
 6. f)Színházi előadások, képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek szervezése,
 7. g)Mándok kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó és előadó művészek támogatását,
 8. h)Világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tételét, támogatása,
 9. i)Ismeretszerző és terjesztő amatőr alkotó és előadóművészi művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
 10. j)Amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotó táborok működésének segítése,
 11. k)A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a közművelődés eszközrendszerével,
 12. l)Közművelődési tevékenységet végző lakossági, önszerveződő közösségek támogatása,
 13. m)A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
 14. n)A turizmus keretében térségünkbe látogatók számára a kulturális hagyományaink, értékeink bemutatása,
 15. o)A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási és közösségi igényekhez feltételek biztosítása.

 

 

 

II. FEJEZET

 

 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEI, SZEMÉLYI

 

FELTÉTELEI

 

2. §

 

 1. (1)A rendeletben meghatározott közművelődési feladatokat Mándok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ és Könyvtár működtetésével látja el.
 2. (2)Az önkormányzat biztosítja az intézmény működéséhez szükséges – a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő – kellő számú szakember foglalkoztatását, támogatja továbbképzésüket.
 3. (3)Az önkormányzat az alábbi feladatokat fogalmazza meg a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár számára:

a)       szervezzen közhasznú, praktikus képzést tanfolyami formában, illetve ismeretterjesztő előadásokat;

b)     törekedjen a helyi értékek megismertetésére a hagyományteremtő rendezvények megrendezésével, valamint kiállítások, vetélkedők szervezésével;

c)    vegyen részt a városi ünnepségek színvonalas szervezésében, lebonyolításában;

d)     a művészeti intézmények pótlása céljából szervezzen színházi, bábszínházi előadásokat,   művész-közönség találkozókat,

e)       biztosítson helyet az amatőr művészetnek, szakkör, művészeti együttes, kórus, bemutató, műsoros est, kiállítás, vendégszereplés formában;

f)     vegyen részt a nemzetiségi kultúra ápolásában, nemzetiségi estek, napok, találkozók, kiállítások, vendégszereplés, fórum, tapasztalatcsere és fesztiválok szervezésével;

g)      teremtsen alkalmat városunk irodalmi és történelmi emlékeinek megismertetésére, ki mit tud és egyéb vetélkedők szervezésével;

h)     törekedjen a lakosság igényeinek minél szélesebb körű kielégítésére, önképzőkör, gyermeknap, Mikulás-nap, játszóház, rendezésével, 

i)     a városi könyvtár vegyen részt a helytörténeti értékek ápolásában kiállítások formájában;

     j)   szervezzen író-olvasó találkozókat az irodalmi műveltség fejlesztésére;

     k)    törekedjen az ünnepekhez kapcsolódó néphagyományok összegyűjtésére, bemutatására. 

 1. (4)A közművelődési feladatok végrehajtása során az önkormányzat bevonja a fenntartásában lévő, nem közművelődési intézményeket, és a Polgármesteri Hivatalt.
 2. (5)Az önkormányzat kész egyes közművelődési feladatai ellátására, megvalósítására közhasznú és civil szervezetekkel megállapodást kötni.

 

 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

 

3. §

 

 1. (1)Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

 

 1. a)A kulturális ágazat megyei és országos szerveivel;
 2. b)A kulturális élet szakmai, tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel;
 3. c)A településen működő oktatási intézményekkel;
 4. d)A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Váci Mihály Művelődési Központtal, és a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárral.

 

III. FEJEZET

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK FINANSZÍROZÁSA

 

4. §

 

 1. (1)Az önkormányzat a közművelődési feladatokra fordítható előirányzatot az adott évi költségvetési rendeletében határozza meg.
 2. (2)Az önkormányzat az intézményi feladatok közé nem sorolható programok finanszírozására a költségvetési rendeletében elkülönített előirányzatot állapít meg.

 

 

IV. FEJEZET

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

5.§

 

 1. (1)A rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba.

 

 

         Pekó László                                                                                   Galambos Péterné

           polgármester                                                                                               jegyző

       A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 

     M á n d o k , 2013. február 1.

 

 

                                                                     Galambos Péterné

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 27 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez