Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

4 / 2011. (III. 31. ) Önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

E-mail Nyomtatás PDF

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

                                                             4 / 2011. (III. 31. )

Önkormányzati rendelete

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

( egységes szerkezetbe a 4/2012. (III.29.), a 3/2013.(III.27.) 9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelettel)

 

 

A rendelet bevezető részének a helyében a következő bevezető szövegrész kerül:[1][2]

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja,Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, továbbá Benk Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Győröcske Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Komoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tiszabezdéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tiszamogyorós Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tuzsér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, Záhony Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Zsurk Község Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

 

Általános rendelkezések

1. §.

/1/ A rendelet személyi hatálya a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény,[3] a Mándoki Térségi Szociális Központ ( székhelye:Mándok, Petőfi út 23.) által nyújtott ellátások igénybevevőire terjed ki.

/2/ A rendelet területi hatálya a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések – Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony és Zsurk – közigazgatási területére terjed ki.

[4]A Támogató Szolgáltatás vonatkozásában a rendelet területi hatálya kiterjed Mezőladány, Újkenéz és Tornyospálca települések közigazgatási területére is.

/3/ A személyes gondoskodás körébe tartozó jelen rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások és a szakosított ellátás igénybevétele önkéntes.

/4/ Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításának közlésétől számított 8 napon belül a kérelmező a döntés ellen a társulási tanács elnökéhez fordulhat.

/5/ Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni a külön jogszabályban foglaltakon túl az alábbiakra is:

 1. az ellátástól való távolmaradás esetén ( betegség, kórházi ápolás stb) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,
 2. az ellátás megkezdésének időpontjára,
 3. az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre, és
 4. a döntés elleni jogorvoslat módjára.

/6/ Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesítheti azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszélyeztető körülmény – krízishelyzet – az azonnali ellátását indokolja, és nincs a településen eltartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója.

Szociális ellátások

 

2. §.

 

Az intézmény az alábbi ellátási formákat biztosítja:

/1/ Szociális alapszolgáltatások

 1. a.falugondnoki szolgálat,
 2. b.étkeztetés,
 3. c.házi segítségnyújtás,
 4. d.jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 5. e.családsegítés,
 6. f.támogató szolgáltatás,
 7. g.nappali ellátások:

ga. Idősek klubja

gb. Fogyatékosok nappali intézménye.

 1. h.[5]tanyagondnoki szolgáltatás

/2/ Szakosított ellátások:

 1. a.ápolást-gondozást nyújtó ellátás,

aa. idősek otthona.

Az ellátások igénybevételének szabályai

3.§.

/1/ Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Szociális Központ intézményvezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a kérelmek tárgyában.

/2/ Az ellátások iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyi adatait, TAJ számát, lakó, és tartózkodási helyét, legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének ) nevét, lakóhelyét, telefonszámát, és a külön jogszabályban meghatározott esetekben a jövedelemigazolásokat, illetve a vagyoni-jövedelmi helyzetre vonatkozó igazolásokat csatolni kell.

/3/ Az ellátások iránti kérelmek elbírálásánál a gondozási szükségletet a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint vizsgálni kell.

/4/ Étkeztetés keretében annak a szociálisan rászorultnak a legalább napi egyszeri étkeztetéséről kell gondoskodni, aki saját maga és eltartottjai részére nem tudja azt biztosítani:

 1. a)Életkora miatt, amennyiben a reá irányadó nyugdíjkorhatárt a kérelmező betöltötte,
 1. b)Életkorra tekintet nélkül:

ba) Egészségi állapota miatt, a házi orvos igazolása alapján, amennyiben a kérelmező betegsége ( erősen legyengült, fekvő beteg stb) nem képes biztosítani étkeztetését,

 1. bb.[6]Fogyatékossága, vagy egyéb betegsége miatt, amennyiben a vonatkozó orvosi szakvélemény alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az étkeztetését,

bc. Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha az étkeztetés hiánya veszélyezteti a kérelmező életét. Ez esetben a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy lakóhelye vagy tartózkodási helyeként a település illetékességi területe van megjelölve.

Az ellátás megszüntetésének esetei

4. §.

 

/1/ A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokat a hatáskör gyakorlója köteles megszüntetni a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben.

/2/ Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl – a törvényben előírt eljárási rend betartásával – megszüntethető a házirend ismételt és súlyos megsértése esetén.

A jogosultak érdekvédelme

5. §.

 

/1/ A Szociális Központ keretében működő idősek otthonában érdekképviseleti fórumot kell létrehozni. Az érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.

Térítési díjak

6. §.

 

/1/ [7][8]A   Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ intézménye útján biztosított szociális ellátások 2012. évre vonatkozó intézményi térítési díjait a melléklet szerint állapítja meg, illetve a rendelet 1. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép.

/2/[9] Térítésmentes a falugondnoki szolgáltatás, a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a családsegítés igénybevétele.

/3/ A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj alapul vételével.

/4/ Az intézményvezető a személyi térítési díj összegét az ellátott egyéni rászorultsága alapján csökkentheti, illetve elengedheti, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai és rendkívüli élethelyzete ezt indokolttá teszi.

Vegyes, záró rendelkezések

7. §.

/1/ A rendelet 2013. október l. napján lép hatályba.

   Pekó László                                                                    Galambos Péterné

Polgármester                                                                            jegyző

                                                                                                          1. sz. melléklet[10][11]

 

1)         Étkeztetés

Település

Ebéd térítési díja (Ft/adag/ellátási nap)

Intézményi térítési díja (Ft/adag/ ellátási nap)

Kiszállítás díja (Ft/szállítás/ ellátási nap)

Mándok

340

 

340

90

Zsurk

435

435

0

Tiszaszentmárton

425

425

0

Benk

455

455

0

Tiszamogyorós

 

445

 

445

0

Záhony

önkorm.

470

470

0

vállalkozó

465

465

0

Eperjeske

425

425

30

Tuzsér

 

450

450

0

Komoró

390

390

0

Tiszabezdéd

445

445

0

Győröcske

465

465

0

2.)       Házi segítségnyújtás                                                            100 Ft/gondozási óra

           

3.)        Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                             0 Ft/ellátási nap

                                         

4.)        Támogató szolgáltatás

személyi segítés térítési díja:                                                              0 Ft/óra

 

szállítási szolgáltatás díja:

-          szociálisan rászorulók részére                                          60 Ft/km

-          szociálisan rászoruló képzési kötelezettek részére          30 Ft/km

-          egyéb ellátottak részére:                                                  70 Ft/km

Idősek Otthona ellátottainak szállítási díja:

-          kórház, szakrendelő                                                        0 Ft/km

-          egyéb szállítás                                                                 0 Ft/km

 

Fogyatékos nappali klub tagok szállítási díja a Klubba való szállítás alkalmával       

-          külső településekről                                                         25 Ft/km

-          helyből                                                                            45 Ft/km

-          képzési kötelezettek részére                                            0 Ft/km

-           

gyermekkedvezmény (0-14 éves korig)

-          személyi segítés térítési díja:                                           0 Ft/szolgálati óra

-          szállítás térítési díja:

 1. oszociálisan rászorulók részére30 Ft/km
 2. oegyéb ellátottak részére:35 Ft/km

5.)

Idősek Otthona

2 250

67 500

Ft/ellátási nap

Ft/hónap

6.)

Időskorúak nappali ellátása

 

 

 

napközbeni tartózkodás

             0        

Ft/ellátási nap  

7.)

Fogyatékosok nappali ellátása

 

 

napközbeni tartózkodás

0

Ft/ellátási nap

étkeztetés igénybevétele esetén

 

 

-          reggeli

222

Ft/adag/ellátási nap

-          ebéd

325

Ft/adag/ellátási nap

-          vacsora

375

Ft/adag/ellátási nap

8.)        Jelen rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba. A 2013. január 1-je és 2013. március 31-e között igénybe vett szolgáltatások tekintetében Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2011. (III.31.) Önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

 1. 9)Jelen rendelet megalkotásához a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak önkormányzata hozzájárult.


[1] 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet Hatályba lépett 2012. április 16. napján.

[2] 3/2013(III.27.) önkormányzati rendelet, Hatályba lépett 2013.május 1. napján

[3] 9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet Hatályba

[4] 9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelt hatályba lép 2013. október 1.

[5] 9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. okt. l.

[6] 9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosítota hatályba lép 2013. október 1. napján

[7] 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosította Hatályba lépett 2012. április 16 napján

[8] 3/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosította hatályba lépett 2013. május 1. napján

[9] 9/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelt hatályba lép 2013. október l.

[10] 4/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet hatályba lépett 2012. április 16. napján.

[11] 3/2013.(III.27.,) önkormányzati rendelet hatályba lépett 2013. május l. napján.

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 24 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez