Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

3/2002. (III. 18.) számú RENDELETE a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2002. (III. 18.) számú

RENDELETE

 

a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és

ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

9/2008.(IV.16.) a 14/2009.(IX.24.)

20/2009. (XII.30.), a 16/2011. (XII.7.) , 21/2012.( XII. 2) a 19/2013.(XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított

/ egységes szerkezetben /

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§.(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában   meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet célja

 1. 1.§.

 

A rendelet célja, hogy a településtisztaság, a köztisztaság, a környezetvédelem és a közegészségügy következményeinek megfelelően szabályozza.

 

a./ a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét, valamint

 

b./ a kötelező közszolgáltatással összegfüggő jogokat és kötelezettségeket.

 

Általános rendelkezések

 1. 2.§.

 

(1) Mándok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete / a továbbiakban: képviselőtestület / a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

 

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Mándok város egész közigazgatási területére kiterjed.

 

(3) A Mándok város közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója, kezelője / a továbbiakban együtt: tulajdonos / az ingatlanon keletkező, illetve felgyülemlő települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

 

(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékra.

 

(5) A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon illetve üresen álló lakás után igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezett és nem gyülemlik fel.

 

 

 1. 3.§. 5

 

( l ) Az e rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére a – hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására – az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft, (Cg. 15-09-071361, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint kizárólagos közszolgáltató jogosult.

 

(2) 6

Értelmező rendelkezések

 

 1. 4.§.

 

(1) Települési szilárd hulladék az ingatlanon keletkező és szabályos gyűjtőtartályban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, zárt rendszerű célgéppel szállítható és az ártalmatlanító helyen elhelyezhető háztartási hulladék.

Háztartási hulladéknak minősül a lakásban, valamint a lakás, üdülés , pihenés céljára használt egyéb helyiségben és a lakók közös használatára szolgáló helyiségben és területen rendszeresen keletkező hulladék / szemét / .

(2) Lomtalanítás alá tartozó hulladék: a háztartásokban alkalmilag keletkező nagyobb méretű darabos hulladék, amely szabványos gyűjtőtartályban nem gyűjthető és rendszeres gyűjtőjárattal nem szállítható / nagyobb háztartási eszköz, berendezési tárgy, bútor stb. /

(3) Kötelező közszolgáltatás: a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra irányuló közszolgáltatás.

(4) Közszolgáltató a Mándok város közigazgatási területén a rendelet 3. §.-a értelmében a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagos jogosultsággal rendelkező vállalkozás.

(5) [1]

A képviselő-testület szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatai

 

 1. 5.§.[2]

Mándok Város Önkormányzata a településen az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezésére és fenntartására vonatkozó feladatait a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra ruházza át.

 

 

A tulajdonos kötelességei

 

 1. 6.§.

 

(1) A tulajdonos alapvető kötelessége, hogy a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tartsa.

 

(2) A tulajdonos az ingatlanon települési szilárd hulladékot nem halmozhat fel, és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterületre nem helyezheti ki.

 

(3) A települési szilárd hulladékot a tulajdonos az elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni köteles.

 

(4) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át, és kizárólag közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást veheti igénybe.

(5) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot a közszolgáltatónak elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetet ne veszélyeztesse, a település környezetét ne szennyezze, a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

 

(6) A kötelező közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonos a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás igénybevételre kötelezetté vált. Tulajdonosváltás esetén a bejelentési kötelezettség az új tulajdonost terheli.

(7) [3]

A települési szilárd hulladék elhelyezése

 

 1. 7.§ .

 

(1)7 A közszolgáltató a Mándok város közigazgatási területén gyűjtött és elszállítás céljából átvett települési szilárd hulladékot kizárólag az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által üzemeltetett Kisvárdai lerakóban helyezheti el.

 

(2) A háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékot / papír, fehér és színes üveg / a tulajdonos a közszolgáltató által működtetett lakossági hulladékgyűjtő edényekben elhelyezheti.

 

(3) A Mándok város közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkező személyek a nagyközség közigazgatási területén levő ingatlanaikon keletkezett építési törmeléket az /1/ bekezdésben kijelölt ártalmatlanító helyre maguk kötelesek beszállítani. A lakosság által beszállított mennyiséget a mindenkori díjtételeknek megfelelően korlátlan mennyiségben átveszi melynek megsemmisítési díját évente 1 tonna mennyiségig az önkormányzat fizeti.

 

A közszolgáltatási szerződés

 

 1. 8.§ [4].

Az önkormányzat képviselőtestülete a közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását, és a közszolgáltatási szerződés megkötését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásra ruházza át. „

 

A kötelező közszolgáltatás igénybevétele

 

 1. 9.§.

 

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

 

(2) A háztartási hulladékra vonatkozó kötelező közszolgáltatás körében a tulajdonos és a közszolgáltató között jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve a tulajdonos mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás teljesítését ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának megkísérlése.

 

(3) A háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási igénybevételnek , illetőleg teljesítésnek lényeges feltételeiről, valamint a feltételekben bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezése előtt – az önkormányzat a tulajdonost írásban, illetve felhívás közzététele útján köteles értesíteni. Az értesítés mintáját a rendelet 1. Számú melléklete tartalmazza . Ha a közszolgáltatás feltételeiben előre nem látható okból következik be változás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének más alkalmas módon is eleget tehet.

 

(4) A tulajdonos köteles az önkormányzatnak bejelenteni, hogy az ingatlanon kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik. A bejelentésnek tartalmaznia kell a keletkező települési hulladék fajtáját, szokásos, illetve várható mennyiségét.

 

(5) Ha a tulajdonos által bejelentett hulladék egyéb szilárd hulladéknak minősül, a kötelező közszolgáltatás teljesítéséről – a hulladék mennyiségének megfelelően – a tulajdonos és a közszolgáltató írásban szerződést köt.

 

 

 1. 10.§. [5]

 

 1. 11.§. [6]

 

 1. 12.§.

(1) 4

(2) 4

(3) [7]

 

Díjfizetési kedvezmények

 1. 13.§. 4

 

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló tartályok

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

 

 1. 14.§.

 

(1) A tulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára olyan szabványos gyűjtőtartályt köteles használni, amely a közszolgáltató által rendszeresített célgépbe beüríthető, illetve azzal elszállítható.

 

(2) A közszolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdése előtt részére szabványos gyűjtőtartályokból 1 db-ot rendelkezésére bocsátani.. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőtartály átvételét aláírásával köteles igazolni. A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartály használatának díját a közszolgáltató a közszolgáltatási díjban érvényesít.

 

A gyűjtőtartályok használatával, kezelésével és elhelyezésével

kapcsolatos jogok és kötelességek

 

 1. 15.§.

 

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőtartályt a tulajdonos az ingatlanon belül köteles tárolni. A gyűjtőtartályt a közterületen csak közterület – használati engedély alapján lehet folyamatosan tartani.

 

(2) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a közterületen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és a leürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gépjármű- és gyalogosforgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károsodás előidézésének veszélyével.

 

(3) A tulajdonos köteles a gyűjtőtartályt szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni.

 

(4) A közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőtartály szükség szerint javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról a közszolgáltató gondoskodik. A gyűjtőtartály rendeltetésétől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett károkat - a közszolgáltató erre irányuló felszólításától számított 30 napon belül – az a személy téríti meg a közszolgáltatónak , aki a gyűjtőtartályt a 15. §. /2/ bekezdésének megfelelően átvette.

 

(5) Ha a gyűjtőtartályban olyan hulladékot helyeztek el, amely összetömörödött vagy befagyott, illetve a tartályban levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tartályt az előírt technológiával üríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a tartályt üríthetővé tenni, és az esetlegesen okozott kárt megtéríteni.

(6) Szigorúan tilos a gyűjtőtartályba folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

 

A települési szilárd hulladék elszállításának megtagadása

 

16. §.

 

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha

a./ nem a közszolgáltató célgéphez rendszeresített, illetve a közszolgáltató által a tulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőtartályban kerül átadásra,

b./ a gyűjtőtartály az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – a tulajdonosnak felróható okból nem üríthető,

c./ a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti,

d./ érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartály mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak.

 

(2) Az /1/ bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató a tulajdonost haladéktalanul értesíti az elszállítás megtagadásának tényéről és okáról. A tulajdonos a megtagadási okot maga köteles megszüntetni vagy megszüntetéséről gondoskodni.

Ha a tulajdonos e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgáltató a tulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket az önkormányzat – azokat külön tételként feltüntetve – a soron következő számlában érvényesíti.

 

A lomtalanítással kapcsolatos jogok és kötelességek

 

17.§.

 

(1) A közszolgáltató által évente egy vagy két alkalommal szervezett – előre meghatározott időpontban elvégzett – lomtalanítás keretében a közszolgáltató a lakosságnál keletkezett, a rendszeres elszállításra használatos gyűjtőtartályokban el nem helyezhető hulladékot elszállítja és ártalmatlanítja.

 

(2) A lomtalanítás alá tartozó hulladékot a tulajdonos a közszolgáltató által meghatározott időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató hirdetményében megjelölt.

 

(3) A lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű – és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

A közterületen keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

 

18.§.

 

(1) Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött olyan árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékenységet végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben kötelező közszolgáltatás alá tartozó települési szilárd hulladék keletkezik, köteles ezt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közszolgáltatóval a közterületen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel szerződést kötni.

 

(2) A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a képviselőtestület gondoskodik. A közterületen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a képviselőtestület a közszolgáltatóval – figyelemmel a hulladék várható mennyiségére, a gyűjtés módjára és az elszállítás gyakoriságára – külön szerződést köt.

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos előírások megtartásának ellenőrzése

 

19. §.[8]

 

 

 

19. /A §.

Nyilvántartás, adatkezelés

 

 1. (1)A közszolgáltató az ingatlan tulajdonosokról a közszolgáltatási díj beszedése céljából nyilvántartást vezet.
 2. (2)A jelen rendeletben meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. (3)A közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.
 4. (4)A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat kizárólag az ingatlantulajdonos azonosítására, a jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díjhátralékok behajtására használhatja fel.
 5. (5)Az adatkezelésre jogosult a kezelt adatokat személyes azonosító nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatokat szolgáltathat.
 6. (6)A személyes adatok felhasználására az önkormányzat, a közszolgáltató jogosult figyelemmel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseire.

 

 

Szabálysértések

 

20. §.[9]

 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

21. §.

(1) A rendelet 2014. december 18.  napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK számú Irányelvével harmonizál, annak előírásaival ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz.

 

 

M á n d o k , 2013. december 18.

 

 

 

Pekó László                                                               Galambos Péterné

            polgármester                                                                      jegyző

 [1] Hatályon kívül helyezte a 9/2008. (IV16.) ÖKT. sz. rendelet

5 Módosította a 20/2009. (XII.30.) sz. rendelet , módosította a 16/2011.(XII.7.) rendelet

6 Hatályon kívül helyezte a 20/2009. (XII.30.) sz. rendelet

[2] módosítva a 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel. Hatályba lépett 2013.( XII. 18.)

[3] Hatályon kívül helyezte a 9/2008. (IV-16) ÖKT. sz. rendelet

[4] módosította a 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet hatályba lépett 2013.(XII.18.)

[5] Hatályon kívül helyezte a 9/2008. (IV.16) . sz. rendelet

7 Módosította a 20/2009. (XII.30.) sz. rendelet

4 hatályon kívül helyezte a 21/2012.(XII.20) . rendelet hatályba lépett 2013. január l. napján.

[6]

[7] Hatályon kívül helyezte a 9/2008. (IV.16.) ÖKT. sz. rendelet

Módosította a 16/2011.( XII.7) rendelet

[8] Hatályát veszti a 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel

[9] hatályát veszti a 19/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelettel

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 19 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez