Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

6/2013.(IV. 23.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2013.(IV. 23.) rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. I.fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§. (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Mándok Város közigazgatási területén az út, utca, a tér a köz, stb. jellegű közterület elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének rendjét a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek javítása érdekében.

 

(2) A rendelet hatálya Mándok Város közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.

 

2. §. E rendelet alkalmazásában :

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

b) Közterületnév: Magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

c) Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

 

  1. II.fejezet

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

3.§. (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mándok Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, vagy egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarészeknek – az   elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.

(5) Az utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

 

4.§. (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Mándok város jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utcákat.

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.

(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

   a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és

   b) élete, munkássága valamely módon Mándok városhoz kötődik.

(5) Közterületet személyről, tárgyról, növényről, állatról, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

5. §. (1) A település közterületeinek elnevezéséről nyilvántartást kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki és térképi nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti.

(2) Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) az utca sorszámát

b) az utca nevét

c) a jegyzékben vétel érvényességének kezdő időpontját.

(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:

a) a település megnevezését, irányítószámát,

b) az utca nevét, jellegét,

c) a ház számát,

d) a helyrajzi számot,

e) a változás előtti utcanevet és házszámot.

(4) Az utcanévjegyzék mellékletét képezi az önkormányzati képviselőtestületi határozatok alapján vezetett és folyamatosan korrigált térképi nyilvántartás, amelyen az utcák nevét és a házszámozást be kell jelölni.

 

III.fejezet

KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

 

6.§ (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

             a) a polgármester

           b) a képviselő-testület bizottsága

           c) a helyi önkormányzat képviselője.

(2) A javaslatokat a képviselő-testület Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsága véleményezi.

(3) Az elnevezésre vonatkozó javaslatról az érintett lakosokat tájékoztatni kell, és az elnevezéssel kapcsolatosan benyújtott észrevételeket is a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az illetékes Okmányirodát, Földhivatalt, Rendőrkapitányságot, Postahivatalt, Tűzoltóságot, Mentőállomást, Közműszolgáltatókat és a Cégbíróságot.

7.§. (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű átlós áthúzással kell ellátni.

Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni.

 

 

 

 

IV.fejezet

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 

8.§. (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani házszámot.

(2) Az utca (út, utca, sétány) házszámozása a városközponttól kivezető utcák esetében a városközponttól kezdődően, míg a városközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyező irányú.

(4) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(5) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló ikerház, szerkezetileg megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A,B,C alátörés (pl:1/A) alkalmazható.

(6)A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy a ház falára jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(7) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

 

 

V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

9.§. A rendelet kihirdetése  napján lép hatályba.

 

 

Petkó László                                                                  Galambos Péterné

polgármester                                                                         jegyző

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

M á n d o k , 2013. április 23.

 

 

                                                       Galambos Péterné

                                                                 jegyző

 

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 78 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez