Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelete a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelete

 

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

 

 

Mándok   Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV törvény 20. § (2) bekezdésben, valamint a „polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati         képviselők     tiszteletdíjáról”   szóló   1994.   évi   LXIV     törvény     17.   § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:

  1. I.fejezet

                                          Általános rendelkezések

 

                                                       1. §

 

(1)     A   rendelet   hatálya   Mándok     Város   Önkormányzat       Képviselő-testületének       tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki.

(2)   Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

 

                                                       2.§

 

(1)   A   Képviselő-testület     az 1.§   (1) bekezdésben       megnevezett     személyek     részére   jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2)   Az   e   rendelet   szerinti   jogosultak   a   megbízatásuk   keletkezése   napjától   a   megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

 

                                                   II fejezet

                             Tiszteletdíj mértéke és lemondás szabályai

                                                       3.§

 

(1)   A képviselői tiszteletdíj mértéke:

     a.) a képviselői alapdíj                         23 000 Ft/hó

                 b.) amennyiben bizottságnak tagja     32 000 Ft/hó

                   c.) bizottság elnökének tiszteletdíja     43.000 Ft/hó

(2)A   tiszteletdíjat   a   tárgyhót   követő hónap   10.   napjáig   kell   a   jogosult   részére   átutalással kifizetni.

                                                       4.§

 

(1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2)     A   tiszteletdíjról   történő lemondást        tartalmazó     írásbeli   nyilatkozatot     évente   a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában

lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

b)   az a) pontban     meghatározott     időszakra   járó   tiszteletdíj összege   mely   célra   kerüljön felhasználásra.

(4)   Ha   a tiszteletdíjról   való   lemondás     időpontjában     a felhasználás     célja   az   írásbeli nyilatkozatban   nem   kerül   meghatározásra,   abban   az   esetben   a   nyilatkozatnak   tartalmaznia kell, hogy felhasználásáról későbbi időpontban nyilatkozik a képviselő.

(5)     A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

(6)       A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az önkormányzat éves költségvetésének

elfogadásáig évente ellenőrzi a tiszteletdíjak igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan

tett nyilatkozatokat és a kifizetéseket.

 

 

                     A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai

                                                       5.§

 

(1)   A   képviselő-testület   üléseiről   igazoltan   csak   legkésőbb   az   ülés   napján   12   óráig   szóban vagy     írásban   a polgármesternek       történő bejelentés     alapján   lehet   távol   maradni.     Igazolt távollétnek   számít,   ha   a   tiszteletdíjra   jogosult   több   napon   át   igazolt   betegsége,   munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2)   A   képviselő az   ülés   megkezdésekor   köteles   a   polgármesternek   bejelenteni,   ha   az   ülés közben     ideiglenesen     vagy   véglegesen     eltávozik.   Igazolatlan     hiányzásnak     számít,   ha   a képviselő testületi   ülés   közben   indoklás   vagy a   polgármesternek   történő előzetes   bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.

(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a képviselő-

testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben

a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a) képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás

esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 20%-al kell csökkenteni.

b) bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a

képviselő következő havi tiszteletdíját 10%-al kell csökkenteni.

c) ha a képviselő az adott hónapban a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről is igazolatlanul

vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő két

havi tiszteletdíját kell 20 %-al csökkenteni.

d) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések feléről igazolatlanul

vagy   előzetes   bejelentés   nélkül hiányzik   a   következő hat   hónapra   tiszteletdíja   megvonásra kerül.

(5)   A   (4) bekezdésben     foglaltak   ellenőrzése   az   üléseken   készült   jelenléti ívek   illetve az ülésekről     készült   jegyzőkönyvek       alapján   történik,   melyben     fel kell tüntetni   a képviselő érkezésének és távozásának pontos idejét.

 

(6) A tiszteletdíj csökkentéséről, annak mértékéről, a Polgármester javaslatára, az Ügyrendi Oktatási és Szociális Bizottság véleményét figyelembe véve, a képviselő-testület egyedi határozattal dönt. A csökkentés ténye, mértéke a határozatban kerül meghatározásra, és azt meg kell indokolni. A képviselő-testület egyedi méltánylást érdemlő körülmény felmerülése esetén eltekinthet a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szankció alkalmazásától.

 

                                                 III.     fejezet

                                             Záró rendelkezés

                                                       6. §.

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, Rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)   E   rendelet   hatályba   lépésével   egyidejűleg   hatályát   veszti   "a   képviselők   és bizottsági tagok tiszteletdíjáról" többször módosított 5/1995.(III.1.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 2/2008(II.14.) és a 11/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelet .

 

M á n d o k , 2014. február 10.

 

Pekó László                                                                       Galambos Péterné

polgármester                                                                             jegyző

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 

M á n d o k , 2014. február 10.

 

 

                                                               Galambos Péterné

                                                                      jegyző

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 12 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez