Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

5 /2011. (III. 31.) Önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK   VÁROS   ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5 /2011. (III. 31.)

Önkormányzati rendelete

 

A szociális ellátások helyi szabályairól

 

(egységes szerkezetben a 9/2011.(VII. 15.) a 12/2011. ( VIII. 31.) és a 19/2011. ( XII. 7)

2/2012.(II.15.) 17/2013.(XII.18.) 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletekkel)

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 1. §-a tekintetében az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében, a 2. §-a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

A rendelet célja

1. §.[2]

 

                                                  

 

Eljárási rendelkezések

2. §.

 

/l/ Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához a támogatást kérelmező - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az e rendelet melléklete szerinti kérelem nyomtatványt és jövedelem-nyilatkozatot köteles használni.

A jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusnak megfelelő igazolást /nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb./ a nyilatkozathoz csatolni kell.

 

/2/ Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a jövedelem számításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapot, egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

 

/3/ A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban, illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

 

/4/ A pénzbeli ellátás kifizetése történhet a pénztárból történő felvétellel, illetve a jogosult nyilatkozata alapján folyószámlára történő átutalással.

 

/5/ Az önkormányzat a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításánál, folyósításánál és ellenőrzésénél a Szociális Törvény és végrehajtási rendeleteiben foglalt szabályok szerint jár el.

                                                

II.

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások

 

 

3. §. [3]Ápolási díj

 

3. §.

 

 

                                                                 Átmeneti segély[4]

„Önkormányzati segély

4.§.

 

(1)[5] Önkormányzati segély természetben és pénzben állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az 1 főre jutó havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

 

 

 

 1. (2)Önkormányzati segély alkalmi jelleggel állapítható meg:
  1. a)gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként egyedi mérlegelés alapján, mely esetben a segély összegének felső határa nem haladhatja meg a méltányosság címén kiadott közgyógyellátási igazolványért térítendő összeg másfélszeresét.
  2. b)élelmiszer, és ruházat pótlására,
  3. c)gyermekintézményben fizetendő élelmezési térítési díj átvállalásaként,
  4. d)büntetés végrehajtási intézetből szabadultnak szabadulásakor,
  5. e)elemi csapás okozta kár helyreállítására,
  6. f)elemi csapás által okozott olyan mértékű kár esetén, amikor a lakhatás elemi feltételeit kell helyreállítani – összeghatárra tekintet nélkül adható támogatás pénzben :

- vissza nem térítendő támogatás, albérleti hozzájárulás címén,

- vagy természetben :

- építőanyag, üres lakás megvásárlása és önkormányzati bérlakásként történő biztosítása esetén.

    

 1. (1)Nem adható támogatás elemi csapás okozta kár esetén, ha a kérelmezőnek vagy együtt költöző családtagjainak az érintett ingatlanon túl lakástulajdona van.
 2. (2)Támogatás csak azon elemi károk helyreállításához állapítható meg, melyek megtérítésére a biztosítók nem kötelesek.
 3. (3)Önkormányzati segély megállapítható havi rendszerességgel, jövedelem kiegészítő támogatásként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 40 %-ának megfelelő összegben.
 4. (4)Önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, melynek összege maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 400 %-a lehet.
 5. (5)Önkormányzati segélyben részesíthető az a kérelmező – a jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül – aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000 Ft, a temetési segély összege ennek 10 %-a.

 

Lakásfenntartási támogatás

 

5. §.[6]

 

(1)                                                       

„(2)[7]

(3) (4)[8]        

/5)

/6)

/7)

/8)

/9)                                                

/10)

/11)

                                                          

 

Temetési segély

 

6. §. [9]

 

Köztemetés

 

7. §.

 

/1/ A közköltségen történő temetés esetén a Szt-ben foglaltak szerint kell eljárni.

 

/ 2/ Az önkormányzat az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítése alól nem mentesíti

.

 

 

Közgyógyellátás

8. §.

/1/ Közgyógyellátásra   való jogosultság méltányosságból állapítható meg a nem kielégítő egészségi állapotú, szociálisan rászoruló személyeknek a havi rendszerességgel igénybevett gyógyszer kiadásainak támogatásához.

 

/2/[10] Közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorult az a személy, akinek a családjában az l főre eső havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének   250 %-át, egyedül élő    esetén a 300 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségeinek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri, vagy meghaladja.

 

/ 3 / [11].

 

A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködésének eljárási szabályai

 

9. §.

 

/1/ Az aktív korúak ellátására jogosult személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre köteles.

 

/2/ Az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szerv, mellyel a rendszeres szociális segélyezettnek az együttműködést teljesíteni kell: Szociális Központ Mándok, Petőfi u. 23.

 

/3/ Az együttműködési kötelezettséget előíró határozatban rendelkezni kell arról, hogy a kötelezett a kötelezést tartalmazó jogerős határozat alapján 15 (tizenöt) napon belül, majd ezt követően a beilleszkedési programnak köteles a Szociális Központban megjelenni.

 

/4/ A határozat egy jogerős példányát meg kell küldeni a Szociális Központnak.

 

/5/ A rendszeres szociális segélyezett a Szociális Központtal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni:

a.)    meg kell jelennie a jogosultságát megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül a Szociális Központnál, és nyilvántartásba kell vetetnie magát,

b.)    részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedését segítő program kidolgozásában,

c.) írásban meg kell állapodnia a beilleszkedését segítő program megvalósításáról, a   nyilvántartásba vételétől számított hatvan napon belül,

d.) teljesítenie kell a beilleszkedését segítő programban foglaltakat,

e.) meg kell jelennie a Szociális Központnál az általuk előírt időpontban,

f.) folyamatosan kapcsolatot kell tartania a Szociális Központ munkatársával.

 

/6/ A Szociális Központ a részére megküldött jogerős határozat alapján köteles:

 

a.)    figyelemmel kísérni a határozatban foglalt határidők betartását és annak megszegése esetén megvizsgálni a mulasztás okát, továbbá a határozatból eredő kötelezettségek betartását,

b.)    tájékoztatni a rendszeres szociális segélyezettet a beilleszkedést elősegítő program elkészítésének menetéről, a beilleszkedést segítő programok típusairól, eljárási szabályairól,

c.)    az első találkozás során felmérni a kötelezett szociális helyzetét és mentális állapotát, és ezt követően 30 (harminc) napon belül megvizsgálni a segélyezett lakóhelyén életkörülményeit, valamint az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő programról a rendszeres szociális segélyezettel írásbeli megállapodást kötni,

d.)   a nyilvántartásba vételtől számított 60 (hatvan) napon belül a rendszeres szociális segélyezett bevonásával kidolgozni az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést elősegítő programot, és arról a rendszeres szociális segélyezettel írásban megállapodást kötni,

e.)    folyamatosan kapcsolatot tartani a rendszeres szociális segélyezettel és legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kísérni a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását,

f.)     nyilvántartást vezetni a kötelezettségekről, az együttműködés teljesítéséről,

g.)    a tudomására jutást követő öt napon belül tájékoztatni az Önkormányzatot, ha a beilleszkedést segítő programok keretein belül a rendszeres szociális segélyezett keresőtevékenységet létesít, vagy rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátásra szerez jogosultságot,

h.)    öt napon belül jelezni a Jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyezett együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

i.)      legalább évente írásos értékelést készíteni a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyezett bevonásával – módosítani a programot és ezekről tájékoztatni a Jegyzőt,

j.)      a rendszeres szociális segélyezettel történő kapcsolattartásról a vonatkozó jogszabály szerint esetnaplót vezetni.

/7/ A beilleszkedést segítő programok Szociális Központtal egyeztetett típusai – melynek kiválasztásában a rendszeres szociális segélyezett szociális helyzete, mentális állapota az irányadó – az alábbiak:

a.)    meghatározott időközönkénti, de legalább havonta egyszer, előre egyeztetett időpontban történő egyéni kapcsolattartás a Szociális Központtal,

b.)    az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életvitelt, életmódot formáló egyéni, vagy csoportos - különösen jogi, egészségügyi, munkaügyi - foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel legalább havonta egyszer,

c.)    a munkavégzésre irányuló , a munkavégzésre felkészítő programokon való részvétel legalább negyedévente egyszer,

d.)   az egyén környezetére irányuló munkajellegű tevékenység rendszeres szervezése, ellenőrzése. Ennek elsődlegesen arra kell irányulnia, hogy a rendszeres szociális segélyezett saját, vagy bérelt ingatlanát, annak környékét folyamatosan tartsa rendben, mezőgazdasági terület esetében azt a családi szükségletei kielégítése érdekében rendszeresen művelje meg, és folyamatosan gondozza,

e.)    a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése.

f.)     problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások szervezése,

g.)    csoportfoglalkozások a személyiség negatív tendenciáinak megállítására és az egyén munkaerő-piaci helyzetének javítására – önismeret fejlesztése, álláskeresési technikák oktatása, munkaerő-piaci ismeretek, rehabilitációs tanácsadás.

h.)    az 55. életévet betöltött személyek esetén az egészséges és kiegyensúlyozott időskorra, a családi teendők ellátására való felkészítés

i.)      a 14 éven aluli kiskorúakat nevelők esetén a gyermek gondozási és háztartási teendők ellátására, a gyermeknevelés melletti tanulás, önmegvalósítás erősítésére

 

/8/ A rendszeres szociális segélyezett az együttműködési kötelezettségét megszegi, ha:

a.)    nem jelenik meg az előírt határidőben a Szociális Központnál,

b.)    nem működik együtt a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, illetve a beilleszkedését segítő program megvalósításáról szóló megállapodást nem írja alá,

c.)    nem teljesíti a beilleszkedési programban, illetve megállapodásban foglaltakat,

d.)   nem tartja be az együttműködés eljárási szabályait.

 

/9/ Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Szociális Központ három munkanapon belül felkeresi a jogosultat, és megvizsgálja mulasztása okát. Amennyiben a rendszeres szociális segélyezett

a.)      önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének – melyet az akadályoztatás megszűnését követő nyolc napon belül igazolni köteles – akkor megkezdi, illetve folytatja az együttműködést;

b.)     önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, öt munkanapon belül jelzi a szociális hatáskör gyakorlójának az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését.

/10/ Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét első alkalommal megszegi, akkor a jegyző írásban felszólítja a kötelezettség teljesítésére.

 

/11/ Meg kell szüntetni az rendszeres szociális segélyre való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

 

/12/ A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, amennyiben a családban védelembe vett gyermek nevelkedik, védelemben vett gyermekenként a rendszeres szociális segély összegének legfeljebb 20%-a, összesen legfeljebb 60%-a.

 

/13/ A rendszeres szociális segély természetbeni ellátásként történő nyújtására a Szociális Központ javaslata alapján kerülhet sor, a természetbeni ellátással történő teendőket is az intézmény bonyolítja le.

 

/14/ Természetbeni ellátásként a rendszeres szociális segély elsősorban intézményi térítési díj, tanszer, ruhanemű vásárlásra, mindezeken túl különösen élelmiszer, tüzelő segély, közüzemi díjak kifizetésére fordítható.

 

 

Munkavégzésre nem köteles rendszeres szociális segélyezettek

 

                                                            10. §

 

/1/ Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

 1. a.munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, illetőleg legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ezen egészségi állapotáról a vonatkozó jogszabályokban foglalt érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol, vagy
 2. b.várandós anya, ha a méhmagzat legalább 91. napos, és erről csatolja a szülés szakorvos által, a magzat fogantatásának vélt időpontjáról kiadott igazolását,

rendszeres szociális segélyre jogosult.

 

 

Aktív korúak és normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek lakókörnyezete rendezettségére vonatkozó szabályok

 

 

11. §.[12]

 

 

/1/ [13]Az aktív korúak ellátása és a normatív lakásfenntartási támogatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a juttatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező vagy az ellátásban már részesülő személy köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani.

 

/2/ [14]Az aktív korúak ellátása és a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás és annak udvara, kertje, telek közterület felőli része, járda tisztántartását kell biztosítania az alábbiak szerint:

 

 1. a.a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása megtörténjen,
 2. b.a lakáshoz tartozó udvar gyommentes legyen, és ne legyen szemét sem szétszórva, sem felhalmozva,
 3. c.a kertet rendeltetésszerűen használják, műveljék, gyom és parlagfű-mentes legyen,
 4. d.az ingatlan előtti járda ( járda hiányában egy méter széles terület ), a járda melletti zöld sáv, vagy csapadék csatorna úttestig terjedő teljes területének tisztán tartása, gyommentesítése folyamatosan megtörténjen,
 5. e.téli időszakban a hó eltakarítása, gondoskodás a síkosság mentességről,
 6. f.szilárd szerkezetű illemhely megléte, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,
 7. g.az ingatlan, valamint a hozzátartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése folyamatosan megtörténjen,
 8. h.[15]

 

/3/ A kérelmező köteles a /2/ bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is folyamatosan fenntartani.

 

/4/ A jogosultság feltételeként meghatározott szabályok betartását a Polgármesteri Hivatal dolgozói – a közmunka programokban részt vevő dolgozók bevonásával – ellenőrzik. A dolgozókat az ellenőrzés idejére fényképezőgéppel kell ellátni.

 

/5/ Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során, illetve bejelentés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az érintettet 10 napos határidő kitűzésével a jegyző felszólítja – az elvégzendő feladatok konkrét megjelölésével.

 

/6/ A Szt-ben foglaltakon túl meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 12. §-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.

 

 

III.

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

12. §.

 

/1/ Az önkormányzat az a.) és b.) pontban meghatározott személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátási formákat a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális Központ ( 4644 Mándok Petőfi u. 23. ) útján látja el.

 

/2/ Az önkormányzat a Szociális Törvény 86 §-ban foglaltak alapján az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátási formákat biztosítja:

 

 1. 1.alapellátás:

 

 1. a.szociális étkeztetés
 2. b. házi segítségnyújtás
 3. c. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 4. d.nappali ellátás
 5. e.családsegítés
 6. f.támogató szolgálat

 

 1. 2.szakosított ellátás:

a. ápolást, gondozást nyújtó intézmény

 

/3/ Az személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének szabályait, valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozza az önkormányzat.

 

 

IV.

Szociálpolitikai kerek – asztal

13. §.

 

 

 

/ 1./ Az önkormányzat 7 főből álló szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, a szociálpolitikai gyermekvédelmi koncepciók, döntések véleményezésére:

 

Tagjai:

           a. Szent Miklós szeretetotthon képviselője        

           b. ÁMK gyermekvédelmi felelőse                      

          c. Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde gyermekvédelmi   felelőse  

          d. Ügyrendi, Oktatási és Szociális bizottság elnöke                            

           e. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke      

           f. Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ügyintéző

           g. Szociális Központ Családgondozója

 

 

V.

Hatáskör, jogorvoslat

14. §.[16]

.(1) A képviselő-testület a szociális alap- és szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatainak ellátását a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza.

 

(2) A képviselőtestület az alábbi ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét az Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottságra ruházza át:

 

 

 1. a)önkormányzat segély iránti kéelbírálását – kivéve a gyógyszertámogatás odaítélésre, a büntetés végrehajtási intézetből szabadultak támogatására, az elemi csapás okozta kár helyreállítására és a temetés költségeinek enyhítésére vonatkozó kérelmeket.

 

(3) A képviselő-testület az alábbi ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át:

 

 1. a)közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból történő megállapítása
 2. b)önkormányzati segély iránti kérelmek közül a gyógyszertámogatás odaítélésére, a büntetés végrehajtási intézetből szabadultak támogatására, az elemi csapás okozta kár helyreállítására és temetés költségeinek enyhítésére vonatkozó kérelmek.

 

 

 

VI.

Záró rendelkezések

15. §.

 

 

/l/ A rendelet 2014. február 10.. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január l. napjától kell alkalmazni.

 

 

 

M á n d o k , 2014. február 10 .

 

 

 

 

 

Pekó László                                                                 Galambos Péterné

Polgármester                                                                           jegyző

 

 

 

 [2] 15/2012(X.18.) önk rendelettel törlésre kerül.

[3] A rendelet 3.§-át hatályon kívül helyezte.   9/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelet Hatályba lépett 2011. július 15.

[4] módosítva a 17/2013.(XII.18:9 önk. rendelettel. Hatályba lép 2014. január 1.

[5] módosítva 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelettel. Hatályba lép 2014. február 10.

[6] 2/2012.(II. 15.) önkormányzat rendelet alapján hatályát veszti. Hatályba lépett 2012. II. 15. napján lép hatályba.

[7] A rendelet (2) bekezdését a 12/2011. ( VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályba lépett 2011. szeptember l. napján.

[8] A rendelet (4) bekezdését a 12/2011. ( VIII. 31 önkormányzati ) rendelet hatályon kívül helyezte. Hatályba lépett 2011. szeptember 1. napján.

[9] 17/2013.(XII.18.) önk. rendelettel hatályon kívül helyezi. Hatálybalép 2014. január 1. napjától

[10] módosítva a 17/2013.(XII.18.) önk. rend. hatályba lép 2014. január 1. napján

[11] 19/2011.(XII.7) rendelettel törlésre került

[12] 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosult a címe” bérpótló juttatásban részesülő személyek lakókörnyezete rendezettségére vonatkozó szabályok” Hatályba lépett 2012. február 15. napján

[13] 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosul a bekezdés Hatályba lépett 2012. február 15. napján

[14] 2/2012.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosul a bekezdés Hatályba lépett 2012. február 15. napján.

[15] 15/2012.(X.18.) önk. rendelettel törlésre kerül, hatályba lépett 2012. okt. l8.

[16] módosítva a 17/2013. (XII.18.) önk. rend. hatálybalép 2014. január 1. napján

 
Ma 2018. április 23., hétfő, Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 5 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez