Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

6/2009. (IV.1.) önkormányzati RENDELETE 14/2009.(IX.24.) és a 20/2013(XII.30.) önkormányzati rendelettel módosítva a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról

E-mail Nyomtatás PDF

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESETÜLETÉNEK

6/2009. (IV.1.) önkormányzati

RENDELETE

14/2009.(IX.24.) és a 20/2013(XII.30.) önkormányzati rendelettel módosítva

a települési folyékony hulladékkezelésre vonatkozó közszolgáltatásról

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

A rendelet célja

 

A rendelet célja Mándok város közigazgatási területén álló ingatlanokon álló építmények használata során keletkező települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.

 

2. §

 

A rendelet hatálya

 

(1)[1] A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanok használatával kapcsolatban keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére, rendszerees elszállítására és ártalommentes végleges elhelyezésére, valamint az ezekre vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatás ellenértékének a megtérítésére, valamint a közszolgáltatás díjának meghatározására.

 

(2) A rendeletet Mándok város teljes közigazgatási területén kell alkalmazni.

 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed

a) a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint

b) a község közigazgatási területén lévő valamennyi beépített ingatlan tulajdonosára és használójára (továbbiakban: tulajdonos), ahol folyékony hulladék keletkezik.

(4)[2]

 

3. §

 

A közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének fő szabályai

 

(1) Mándok város Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

 

(2)[3] A képviselőtestület a városi közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtéséra irányuló közszolgáltatás ellátásával a Dicső Fruit Kft ( 4642 Tornyospálca Rákóczi u. 8l. ) közszolgáltatót bizza meg 2014- december 31-ig.

 

(3) A települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

 

4. §

 

A szolgáltató feladatai

 

(1) Az összegyűjtött szennyvizet kizárólag a települési folyékony hulladék elhelyezésére kijelölt telephelyen, a Tiszamenti Vízmű által Mándok városban üzemeltetett szennyvíztisztító telepen kell a szolgáltatónak ürítenie.

 

(2) A szolgáltató a települési folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatosan szerződést köt a telephely üzemeltetőjével.

 

(3) A szolgáltató a települési folyékony hulladék gyűjtését és szállítását eseti megrendelés alapján végzi.

 

(4) A szolgáltató a megrendeléstől számított három napon belül köteles a települési folyékony hulladékot elszállítani.

 

(5) A szolgáltató és a tulajdonos között a közszolgálati szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

 

(6) A szolgáltató és a tulajdonossal szemben a teljesítést csak jogszabályban, illetve jelen rendeletben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

(7) A szolgáltató és a tulajdonossal szemben a teljesítést megtagadhatja, ha az ingatlanon gyűjtött, tárolt szennyvíz nem, vagy nem kizárólag települési folyékony hulladékot tartalmaz.

 

(8) A szolgáltató a közszolgáltatásra megkötött szerződésben foglaltak szerinti ügyeleti rendet köteles fenntartani.

 

(9) A szolgáltató a települési folyékony hulladék gyűjtését, szállítását e rendeletben maximált díj ellenében végzi.

 

(10) A szolgáltató köteles a szállított települési folyékony hulladékról szállítólevelet vezetni, és annak eredetét (tulajdonos megnevezése, címe) a telephely üzemeltetője felé igazolni.

 

(11) A szolgáltató köteles a szolgáltatást igénybe vevő részére számlát kiállítani.

 

(12) Amennyiben a szolgáltató e rendeltben foglalt kötelezettségét sorozatosan megsérti, vagy elmulasztja, fel kell vele bontani a megállapodást. Sorozatos szerződésszegésnek minősül, bármely kötelezettség 3 alkalommal történő megsértése.

 

5. §

 

A tulajdonos feladatai és kötelességei

 

(1) Az ingatlanon keletkező folyékony hulladék gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett vízzáró közműpótló berendezésben köteles gyűjteni oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj- vagy vízszennyezést.

 

(2) Az ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére az e rendeletben meghatározott hulladékkezelő szolgáltatását köteles igénybe venni.

 

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz megrendelő által is ellenőrizhető mérőberendezése alapján e rendeletben meghatározott díjat fizet.

 

6. §

 

A hulladéktermelőkre vonatkozó egyéb szabályok

 

(1) Tilos a települési folyékony hulladékoknak a közterületen vízfolyásokba, árkokba, termőföldeken, vagy bármely olyan területen történő leürítése, amelyhez az érintett hatóságok nem adtak hozzájárulást.

 

(2) Tilos a települési folyékony hulladék járdára, úttestre, közterületre történő kivezetése.

 

(3) A települési folyékony hulladék elszállításának megrendelésekor a tulajdonos egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az általa gyűjtött, tárolt szennyvíz kizárólagosan ezen rendelet hatálya alá tartozó települési folyékony hulladékot tartalmaz.

 

(4) Amennyiben a települési folyékony hulladék ártalmatlanítása során bebizonyosodik, hogy a tulajdonostól elszállított szennyvíz nem kizárólagosan települési folyékony hulladékot tartalmazott, úgy a tulajdonos az okozott kárért a szolgáltató felé a polgári jog szabályai szerint felel.

 

7. §

 

A szolgáltatásra vonatkozó egyéb előírások

 

(1) A települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása csak e célra engedélyezett, és a szállításukhoz előírt vizsgával rendelkező zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró gyűjtőtartályban (szippantós autó) történhet a közutak szennyezése nélkül.

 

(2) A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.

 

(3) Amennyiben a települési folyékony hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a szolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie kell.

 

(4) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatással összefüggő személyes adatait (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a hulladékszállító részére átadja, aki a részére átadott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos célra használhatja fel.

 

                                                                  

8. §

 

A közszolgáltatási szerződés létrejötte

 

(1) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő leürítésre a szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre, melyre a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai vonatkoznak.

 

(2) A települési folyékony hulladék elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.

9. §

 

A közszolgáltatás díja

 

(1) A folyékony hulladék kezelésének közszolgáltatási díját az önkormányzat e rendelet melléklete szerinti díjfizetési időszakra állapítja meg, melyet évente felülvizsgál.

 

10. §[4]

 

Szabálysértések

 

 

11. §.[5]

 

Záró rendelkezések

 

  1. (2)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

M á n d o k 2013. december 30.

 

 

Pekó László                                                                  Galambos Péterné

Polgármester                                                                             jegyző[1] mócosítva a 20/2013.(XII.30.) önkorm. rendelettel hatálybalépett 2013. (XII. 30.)

[2] hatályát veszti 20/2013.(XII.30.) önk rendelettel

[3] módosítva a 20/2013.(XII.30.) önk. rendelettel Hatályba lépett 2013.( XII. 30.)

[4] hatályát veszti a 20/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelettel Hatályba lépett 2013.(XII.30.)

[5] hatályát veszti a 20/2013.(XIi.30.) önkormányzati rendelerttel Hatályba lépett 2012.(XII.30.)

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 2 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez