Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

2/2015.(I. 28.) önkormányzati rendelete a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015.(I. 28.) önkormányzati rendelete

 

a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról

 

 

Mándok    Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében  eljárva, Mándok Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

  1. I.fejezet

                                          Általános rendelkezések

 

                                                        1. §

 

 (1)     A    rendelet    hatálya   Mándok     Város    Önkormányzat       Képviselő-testületének        tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki.

 (2)    Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

 

                                                        2.§

 

(1)    A   Képviselő-testület      az  1.§   (1)  bekezdésben       megnevezett      személyek     részére    jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2)   Az   e   rendelet   szerinti   jogosultak   a   megbízatásuk   keletkezése   napjától   a   megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

 

                                                    II fejezet

                              Tiszteletdíj mértéke és lemondás szabályai

                                                        3.§

 

(1)   A képviselői tiszteletdíj mértéke:

      a.)  a képviselői alapdíj                                50.000   Ft/hó

                  b.) amennyiben bizottságnak  tagja             60.000  Ft/hó

                       amennyiben 2 bizottság tagja                 70.000  Ft/hó

                   c.) bizottság elnökének tiszteletdíja            80.000 Ft/hó

(2)A   tiszteletdíjat   a   tárgyhót   követő  hónap   10.   napjáig   kell   a   jogosult   részére   átutalással  kifizetni.

                                                        4.§

 

(1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2)     A    tiszteletdíjról   történő  lemondást         tartalmazó     írásbeli    nyilatkozatot      évente    a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában

lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

b) az  a)  pontban     meghatározott      időszakra    járó   tiszteletdíj  összege    mely    célra   kerüljön felhasználásra.

(4)  Ha  a  tiszteletdíjról  való  lemondás      időpontjában      a  felhasználás     célja   az   írásbeli nyilatkozatban   nem   kerül   meghatározásra,   abban   az   esetben   a   nyilatkozatnak   tartalmaznia kell, hogy felhasználásáról későbbi időpontban nyilatkozik a képviselő.

(5) A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

(6) A  Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottság az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig évente ellenőrzi a tiszteletdíjak igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan tett nyilatkozatokat és a kifizetéseket.

 

 

                     A tiszteletdíj megvonásának és csökkentésének szabályai

                                                        5.§

 

(1)  A képviselő-testület   üléseiről   igazoltan   csak   legkésőbb   az   ülés   napján   12   óráig   szóban vagy     írásban   a  polgármesternek        történő  bejelentés     alapján   lehet   távol   maradni.     Igazolt távollétnek  számít,  ha   a   tiszteletdíjra   jogosult   több   napon   át   igazolt   betegsége,   munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

(2)   A   képviselő  az   ülés   megkezdésekor   köteles   a   polgármesternek   bejelenteni,   ha   az   ülés közben      ideiglenesen     vagy    véglegesen     eltávozik. Igazolatlan  hiányzásnak      számít,    ha   a képviselő  testületi   ülés   közben   indoklás   vagy  a   polgármesternek   történő  előzetes   bejelentés nélkül véglegesen távozik az ülésről.

(3) Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a képviselő-

testületi vagy bizottsági ülése(ke)n, akkor az alábbiakban meghatározott módon és mértékben

a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a) képviselő-testületi ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás

esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 20%-al kell csökkenteni.

b) bizottsági ülésről való igazolatlan vagy előzetes bejelentés nélkül történő hiányzás esetén a

képviselő következő havi tiszteletdíját 10%-al kell csökkenteni.

c) ha a képviselő az adott hónapban a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről is igazolatlanul

vagy előzetes bejelentés nélkül hiányzik, az a) és b) pont alkalmazása helyett a következő két

havi tiszteletdíját kell 20 %-al csökkenteni.

d) ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(4) Ha a képviselő hat hónapon belül a testületi vagy a bizottsági ülések feléről igazolatlanul

vagy   előzetes   bejelentés   nélkül   hiányzik   a   következő  hat   hónapra   tiszteletdíja   megvonásra kerül.

(5)   A   (4)  bekezdésben      foglaltak   ellenőrzése    az   üléseken    készült   jelenléti  ívek   illetve  az  ülésekről     készült   jegyzőkönyvek       alapján    történik,   melyben     fel  kell  tüntetni   a  képviselő érkezésének és távozásának pontos idejét.

 

(6) A tiszteletdíj csökkentéséről, annak mértékéről, a Polgármester javaslatára, az Ügyrendi Oktatási és Szociális Bizottság véleményét figyelembe véve, a képviselő-testület egyedi határozattal dönt. A csökkentés ténye, mértéke a határozatban kerül meghatározásra, és azt meg kell indokolni. A képviselő-testület egyedi méltánylást érdemlő körülmény felmerülése esetén eltekinthet a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szankció alkalmazásától.

 

 

                                                 III.     fejezet

                                              Záró rendelkezés

                                                       6. §.

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, Rendelkezéseit 2015. február 1.  napjától kell alkalmazni.

(2)   E   rendelet   hatályba   lépésével   egyidejűleg   hatályát   veszti   "a   képviselők   és bizottsági tagok  tiszteletdíjáról"  szóló 1/2014.(II.10.)  önkormányzati rendelet .

 

 

Pekó László  sk                                                                                Galambos Péterné sk

polgármester                                                                                           jegyző

 

A kiadmány

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 15 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez