Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról

E-mail Nyomtatás PDF

Mándok Város Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításáról

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint az 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az Ügyrendi Oktatási és Szociális Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. A szociális ellátásra való jogosultság elbírálása

 

 1. 1.§ (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket a Mándoki Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani, az e rendelet mellékletét képező kényomtatványon.

(2) A települési támogatásra való jogosultság megállapításához a kérelmezőnek a saját és családtagjai jövedelmét hitelt érdemlő módon igazoló iratokat a kérelemhez csatolnia kell. Hitelt érdemlő igazolásként fogadható el a jövedelem típusának megfelelő igazolás, vagy annak fénymásolata, az igazolás teljes terjedelmében. Amennyiben a jövedelem vonatkozásában kizárólag felek megállapodása érvényesül, úgy arról kérelmező anyagi és büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható.

 1. (3)A hatáskör gyakorlója a kérelem benyújtását követően - a hivatal útján - indokolt esetben környezettanulmány készítésével tisztázhatja az igénylő rászorultságát.
 2. (4)Ha a hatáskört gyakorló a jövedelmet vélelmezi, akkor a havi fenntartási költség számításánál a kérelem beadását, vagy a felülvizsgálat megindítását megelőző 6 hónap kiadásait kell figyelembe venni.

 

2. § (1) A járási hivatal által megállapított aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeként a kérelem benyújtója, ill. az ellátásra jogosult köteles gondoskodni:

 1. a.a lakás folyamatos tisztántartásáról, takarításáról,
 2. b.a lakáshoz tartozó udvar gyommentesítéséről,  és arról, hogy ne legyen szemét sem szétszórva, sem felhalmozva,
 3. c.a kertet rendeltetésszerű használatáról, műveléséról, gyom és parlagfű-mentesítéséről,
 4. d.az ingatlan előtti járda ( járda hiányában egy méter széles terület ), a járda melletti zöld sáv, vagy csapadékúttestig terjedő teljes területének tisztán tartásáról, gyommentesítéséről,
 5. e.téli időszakban a hó eltakarításáról, a síkosság mentesítésről,
 6. f.szilárd szerkezetű illemhely meglétéről, rendszeres takarításáról, fertőtlenítéséről,
 7. g.az ingatlan, valamint a hozzátartozó kert, udvar rágcsálók,  kártevőmentesítéséről,
 8. h.a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely biztosításáról, a tulajdonában lévő eb beoltásáról és zárva illetve megkötve tartásáról.

 

/2/ A kérelmező köteles a /1/ bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is folyamatosan fenntartani.

 

 

2.Pénzbeli ellátások kifizetésének, folyósításának szabályai

 

3. § (1) A pénzbeli támogatást elsősorban folyószámlára történő átutalással, vagy postai utalással, kivételes esetben házipénztári kifizetéssel kell a jogosult részére kifizetni.

 

 

4. § (1) Ha a hatáskör gyakorlója a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, akkor a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét méltányosságból:

a) 30 %-al csökkentheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át nem haladja meg. (20.640 Ft.)

b) teljes egészében elengedheti, ha a kérelmező családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60 %-át nem haladja meg. (15.480 Ft.)

(2) A kamat összegét méltányosságból:

a) 30 %-al csökkentheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, (28.500 Ft.)

b) teljes egészében elengedheti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át nem haladja meg. (25.650 Ft.)

 

5. § (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.  családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

 

6.§ (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(2) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

 

II. Fejezet

Települési támogatás

 

3. A települési támogatás formái

 

7. §(1) Rendszeres települési támogatás:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások csökkentésére, mérséklésére,

b) a gyógyszerkiadások mérséklésére,

c) a jövedelempótló rendszeres támogatásként nyújtható.

 

 

8. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás nyújtható a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy,

  a) aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel  rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, annak tulajdonosa vagy bérlője,

 b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200  %-át,  egyedül élő esetén a 220 %-át, 70 éven felüli egyedül élő esetén 300 %-át és

 c) akinek háztartása egyik tagjának sincs vagyona.

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekintetni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) Nem jogosult lakhatási támogatásra, aki  lakásfenntartási  támogatásban részesül.

 

 

9. § (1) A 9. §  alapján megállapított támogatás összege  

a) legfeljebb havonta 5.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem 0-40.000 forint között van,

b) legfeljebb havonta 4.000 Ft., amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 40.000-50.000 Ft. között van,

c) legfeljebb havonta  3000  Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 50.000,-Ft felett  van.

 

10. §  Lakhatási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától  kezdődően 6 hónapra állapítható meg.

 

11. § (1) Települési támogatás nyújtható a gyógyszerkiadások viseléséhez annak a személynek, aki

a) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, és 

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, 70 éven  felüli egyedül élő esetén a 300 %-át, és

c) igazoltan a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a 8.000 Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti  támogatás havi összege 5.000 forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti  támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem kötelező melléklete a háziorvos által felírt, rendszeresen szedett, a TB által támogatott gyógyszerekről szóló igazolás.

 1. (4)A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően 6 hóállapítható meg.

 

12.§. (1) Jövedelempótló rendszeres támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki az egyéb feltételek szerint aktívkorúak ellátására lenne jogosult, de az ellátás feltételeként előírt munkaviszonyt egészségügyi vagy mentális problémája miatt nem tudja ledolgozni, és a közfoglalkoztatásra alkalmatlan.

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell  a foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző orvos igazolását az alkalmatlanságról.

(3) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától számított  6 hónapig állapítható meg.

(4) A támogatás összege havi   12.000- Ft.

 

 

4. Rendkívüli települési támogatás

 

13.§.(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható

a) szociális kamatmentes kölcsön formájában

b)  eseti támogatásként,

c) temetési támogatásként és

d) beiskolázási támogatásként.

 

14.§.(1) Szociális kamatmentes kölcsön  nyújtható – a kérelmező jövedelmi helyzetétől függetlenül -, a kérelmező önhibáján kívül adódó átmeneti nehézségek enyhítésére:

a) elemi csapás okozta kár helyreállításához, életveszély elhárításához,

b) rendkívüli halálesettel kapcsolatos költségek viseléséhez,

c) súlyos műtéttel kapcsolatos kiadásokhoz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege a tényleges költség összege, de

maximum 100.000,-Ft.

(3) A kölcsönt egy összegben, vagy részletekben egy év alatt kell visszafizetni.

(4) A kölcsön folyósításának részletes feltételeit szerződésben kell rögzíteni.

(5) A kérelemben szereplő indokokat környezettanulmány készítésével kell ellenőrizni.

 

15.§. (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg eseti támogatásként természetben és pénzben annak a személynek, akinek a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 220 %-át, 70 éven felüli egyedül élő esetén a 300 %-át az alábbi esetekben:

a) a családban élő gyermekek ruházatának pótlására, élelmiszer beszerzésre,

b) gyermekintézményben fizetendő térítési díj átvállalásaként,

c) gyógyszertámogatásként, amennyiben betegség miatt rendkívüli élethelyzetbe került,

d) büntetés végrehajtási intézetből szabadultnak szabadulásakor.

(2) A támogatás legkisebb összege 3.000 Ft, a legmagasabb összege 10.000 Ft lehet.

 

16.§.(1) Temetési támogatásként rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek – a jövedelmi és vagyoni  helyzetére tekintet nélkül – aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A temetési költségekhez történő hozzájárulás összege 15.000 Ft.

(3) A kérelemhez csatolni kell a temetési  költségekről szóló eredeti számlát.

 

17.§.(1) Beiskolázási támogatásként rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek – a jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül – aki általános vagy középiskolás gyermek taníttatásáról gondoskodik, illetve annak a tanulónak aki felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat.

(2) A támogatás összege 10.000 ,-Ft és  25.000,- Ft között állapítható meg.

(3) A támogatás megállapításának feltétele a tanulmányok folytatását igazoló iskolalátogatási  igazolás becsatolása.

(4) A támogatás összegéről az adott évi költségvetési rendelet alapján határozattal dönt.

 

 

III.

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

 

 

18.§.(1) Az önkormányzat  a  személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátási formákat a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás ( székhelye: 4625 Záhony, Ady Endre út 35.)  által fenntartott Mándoki Térségi Szociális Központ ( 4644  Mándok Petőfi u.  23. ) útján látja el.

 

(2) Az önkormányzat a Szociális Törvényben foglaltak alapján az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátási formákat biztosítja:

 

 1. 1.alapellátás:

 

 1. a.szociális étkeztetés
 2. b.
 3. c.
 4. d.nappali ellátás
 5. e.családsegítés
 6. f.támogató szolgálat

 

 1. 2.szakosított ellátás:

a.  ápolást, gondozást nyújtó intézmény

 

(3) A  személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének szabályait, valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozza  az önkormányzat.

 

 

IV.

 

Szociálpolitikai kerekasztal

 

 

 

19.§.(1)  Az önkormányzat 7 főből álló szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, a szociálpolitikai gyermekvédelmi koncepciók, döntések véleményezésére:

 

Tagjai:

           a.  Szent Miklós szeretetotthon képviselője         

           b.  Mándoki Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse                      

           c.  Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde gyermekvédelmi   felelőse   

           d. Ügyrendi, Oktatási és Szociális   bizottság elnöke                             

           e. Polgármesteri Hivatal  szociálpolitikai ügyintéző

           f. Mándoki Térségi Szociális Központ Családgondozója

          g. Vezető védőnő

 

 

 

V.

Hatáskör, jogorvoslat

 

 

 

20.§.(1)  A képviselőtestület a rendeletben meghatározott  alábbi ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át:

a) lakhatási támogatás

b) gyógyszer támogatás (rendszeres és eseti)

c) szociális kamatmentes kölcsön

d) temetési támogatás

(2) A polgármester hatáskörébe tartozik a Szociális Törvény 48.§-a szerinti köztemetés elrendelése.

 

(3) A képviselőtestület az alábbi ellátásokkal kapcsolatos hatáskörét az Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottságra ruházza át:

a) Jövedelempótló rendszeres támogatás

c) Rendkívüli eseti  támogatás

 

 

 

(4) Az Ügyrendi, Oktatási és Szociális Bizottság és a polgármester I. fokon hozott döntése ellen a határozat kézhezvételét követő  15 napon belül a képviselőtestülethez lehet fellebbezni.

 

(5)   A képviselőtestület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételét követő  30 napon belül a bírósághoz lehet keresettel fordulni.

 

(6)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybe vételével kapcsolatos intézményvezetői döntése ellen a kézbesítést követő 8 napon belül a képviselőtestülethez lehet  fordulni.

 

VI.

Záró rendelkezések

 

 

21.§.(l) A rendelet 2015. március l.  napján lép hatályba.

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

       a többször módosított  5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet.

 

M á n d o k ,  2015. február 26.

 

 

 Pekó László                                                                   Galambos Péterné

polgármester                                                                               jegyző

 

A rendeletet a mai napon  kihirdettem.

Mándok,  2015. február 26.                            Galambos Péterné

                                                                               jegyző

 

                                7/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

KÉRELEM

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

 

 

Alulírott …………………………………………………………… (név és születési név) ………………………………......................................................................................................

szám alatti lakos az alábbi települési támogatás megállapítása iránti kérelemmel fordulok T. Címhez:

- lakhatási támogatás                                   - szociális kamatmentes kölcsön

- gyógyszertámogatás                                - eseti települési támogatás

- jövedelempótló rendszeres támogatás     – temetési  támogatás1

                                                               

Kamatmentes kölcsön esetén:                                              

Az igényelt kölcsön összege (maximum 100 000 Ft) : .................................. Ft

A kamatmentes kölcsön visszafizetését ..…............ hónapra (maximum 12 hónap) vállalom.

 

Kérelmem az alábbiakkal indokolom:      

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

 

..... Neve:...............................................................................................................................................

..... Születési neve: ...............................................................................................................................

..... Anyja neve: ....................................................................................................................................

..... Születési hely, év, hó, nap: .............................................................................................................

..... Állampolgársága: ...........................................................................................................................

..... Lakóhely: .......................................................................................................................................

..... Tartózkodási hely: ..........................................................................................................................

..... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................................

..... Telefonszám (nem kötelező megadni): ..........................................................................................

 

II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok

 1. (1)a) A kérelmező családjában, lakhatási támogatás esetén háztartásában élő közeli hozzátartozók száma: .............. fő.

 

 1. (2)A kérelmező családjában, lakhatási támogatás esetén háztartásában (azonos lakcímen) élő közeli hozzátartozók adatai:

 

A

B

C

D

 Neve
(születési neve)

Születési helye, év, hónap, nap

 Anyja neve

TAJ száma

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 1. (3)b) Jövedelemi adatok forintban

A

B

C

 A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban, háztartásban élő közeli hozzátartozók

        1.                  2.                3.                 4.                  5.

 1.Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

 2.Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

 3.Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

 4.Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

 5.Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

 6. Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

 7. Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

 

A családban, háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem összege ……………… forint.

 

Nyilatkozatok

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó).

 

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

 

Mellékletek

-          A kérelemhez mellékelni kell a (3) pontban foglaltakat igazoló iratokat.

-          Amennyiben a családban élők közül valaki őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, akkor az őstermelői igazolvány és annak a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról szóló betétlapja másolatát.

-          Vállalkozásból származó jövedelemről szóló igazolás a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról ( a megelőző évről a NAV igazolása, az aktuális – adóbevallással még nem igazolt időszakról – a könyvelő által kiállított igazolás )

-          Amennyiben a kérelmező vagy családtagja nem rendelkezik rendszeres pénzellátással, a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált munkanélküli és nem részesül semmilyen ellátásban.

-          Gyógyszertámogatáshoz mellékelni kell a háziorvos igazolását a havonta rendszeresen szedett, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerekről.

-          A beiskolázási támogatáshoz az iskolalátogatási igazolást.

-          A temetési segélyhez a temetési költségekről szóló számlát.

 

 

Dátum: ……………………………….……

 

…………………………………..                                            ............................................... ……..

            kérelmező                                                                      nagykorú hozzátartozók aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 77 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez