Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

8 / 2015.(III.25.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8 / 2015.(III.25.)

önkormányzati rendelete

 

 

 

az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet célja és hatálya

 

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó olyan helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.

 

2.§ A rendelet területi hatálya Mándok város  belterületére terjed ki.

 

3.§ A rendelet személyi hatálya Mándok város közigazgatási területén élő és tevékenykedő természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.

 

2. Értelmező rendelkezések

 

4.§ E rendelet alkalmazásában:

 

a) avar és kerti hulladék: falomb, avar, gyökérmaradvány, szár, levél,  nyesedék.

 

b) közigazgatási terület: a  önkormányzatának működési terület

 

c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

 

 

 

II. Fejezet

 

Részletes rendelkezések

 

3. Az avar és kerti hulladék kezelésének, égetésének általános szabályai

 

 

 

5.§ (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

 

(2) Az avart és kerti hulladékot csak kivételes esetben, és olyan helyen, és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni, környezeti kárt nem okoz.

(3) Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Avart és a helyben keletkezett szerves kerti hulladékot az ingatlantulajdonos csak a saját telkén égetheti.

(4) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető.

 

 

6.§ (1) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése az év során  február 1. és november 30. közötti időszakban, vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-18 óra között történhet, szélcsendes időben. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

 

(2) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

 

 

7. §.(1) Az égetés csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett történhet.. A tűzrakó hely alapterülete nem haladhatja meg az 1 m2- t.

(2) Közterületen, utak mentén az avar és kerti hulladék égetése tilos.

 

8.§ (1)   A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén felszerelt kerti locsoló tömlőt vagy  edényben tárolt oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül olyan kéziszerszámot (lapát, ásó, villa) melyekkel a tűz esetleges terjedése megakadályozható.

 

(2) Tilos a növényi hulladék égetése hivatalok, iskolák, óvoda, bölcsőde, egészségügyi, szociális intézmények, sportlétesítmények, kulturális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény nyitvatartási ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

 

 

9.§ (1) A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

 

 

(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

 

 

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése  párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.

 

(4) Az égetést azonnal be kell fejezni, ha a füstképződés veszélyeztetné lakókörnyezetet, vagy a közúti forgalmat.

 

(5) A kerti hulladék égetése során, az égetésre vonatkozó, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat kötelezően be kell tartani.

 

(6) A növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

 

 

4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

 

 

10.§ (1) A rendeletben foglalt rendelkezések be  nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás cselekmény vagy mulasztás tanúsítása.

(2) A közösségi  együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

(3) Az eljárási szabályokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

III. Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Mándok, 2015. március 25.

 

 

  Pekó László sk                                                                              Galambos Péterné sk.

 polgármester                                                                                         jegyző

 

 

 

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 86 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez