Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Rendelet a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

E-mail Nyomtatás PDF
MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16 / 2015.(X. 28.) rendelete

 

természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §. és a 25. §. (3) bekezdés b.b. pontja, a 26.§, a 32.§.(3) bekezdése, a 47.§. (1) bekezdés c. pontja, a 47. §. (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 1. A rendelet célja, hatálya

 

 1. 1.§ (1) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a Belügyminiszter kiegészítő támogatást biztosított Mándok Város Önkormányzata számára.

 

(2) E rendelet célja, hogy Mándok településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, és meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tüzelőanyag (barnakőszén) juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés és odaítélés szabályait.

 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Mándok Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen itt tartózkodnak.

 

                                           2.A támogatás feltételei, mértéke

 

 1. 2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként barnakőszenet biztosít elsősorban annak a személynek, aki
 2. a)aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 3. b)időskorúak ellátására jogosult, vagy
 4. c)települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra) jogosult,
 5. d)illetve azoknak a családoknak amelyek halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, és

a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-án,

 1. e)valamint a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak amennyiben a havi nyugdíja nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át,

 

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 q mennyiségben, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

 

(3) Nem jogosult szociális támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

 

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él támogatás nem kérhető.

 

3.A támogatás igénylésének menete

 

3.§. (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre

       indul.

    

       (2) A kérelmeket 2015. november 20. napjáig lehet benyújtani a Mándoki Polgármesteri

       Hivatalban   a szükséges mellékletekkel. A határidő elmulasztása jogvesztő, hiánypótlásra   lehetőség nincs.

    

       (3) Rendkívüli élethelyzet, vagy súlyos betegség észlelése esetén – a Mándoki Térségi

       Szociális Központ családgondozójának javaslata alapján – az eljárás hivatalból is indítható.

 

       (4) A kérelmek elbírálását Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

       Szociális, Oktatási és Ügyrendi Bizottságra ruházza át, aki a támogatásról a kérelem

       beérkezését követő ülésén, legkésőbb 2015. december 15. napjáig dönt.

 

    

4.§ Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tüzelőanyagot értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén esetében 3000 Ft + ÁFA/q összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. március 31-én hatályát veszti.

                                                                        

      Pekó László                                                                              Galambos Péterné

     Polgármester                                                                                         jegyző

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 23 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez