Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

19/2016.(XI. 3 .) önkormányzati rendelete Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

E-mail Nyomtatás PDF

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2016.(XI. 3  .) önkormányzati rendelete

Természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §. és a 25. §. (3) bekezdés b.b. Pontja, a 26.§, a 32.§.(3) bekezdése, a 47.§. (1) bekezdés c. pontja, a 47. §. (3) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

 1. A rendelet célja, hatálya

 

1.§.

 1. 1)A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a Belügyminiszter kiegészítő támogatást biztosított Mándok Város Önkormányzata számára.
 1. 2)E rendelet célja, hogy Mándok településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, és meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tüzelőanyag (barnakőszén) juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés és odaítélés szabályait.

 

 1. 3)E rendelet hatálya kiterjed Mándok Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitel szerűen itt tartózkodnak.

 

                                            2.A támogatás feltételei, mértéke

 

2.§

 1. 1)Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként barnakőszenet biztosít elsősorban annak a személynek, aki
  1. a)aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  2. b)Időskorúak ellátására jogosult, vagy
  3. c)települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra) jogosult,
  4. d)illetve azoknak a családoknak, amelyek halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,

amennyiben a családban az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-án,

 1. e)valamint a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjasnak amennyiben a havi nyugdíja nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át.

 

 1. 2)A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, kizárólag természetbeni ellátás formájában legfeljebb 5 q mennyiségben, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

 

 1. 3)Nem jogosult szociális támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely barnakőszénnel egyáltalán nem fűthető.

 

 1. 4)Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitel szerűen senki sem él támogatás nem kérhető.

 

 

3.A támogatás igénylésének menete

 

3.§.

 1. 1)A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

    

 1. 2)A kérelmeket 2016. november 20. napjáig lehet benyújtani a Mándoki Polgármesteri Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

     

 1. 3)Rendkívüli élethelyzet, vagy súlyos betegség észlelése esetén – a Mándoki Térségi

Szociális Központ családgondozójának javaslata alapján – az eljárás hivatalból is indítható.

4) A kérelmek elbírálását Mándok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Oktatási és Ügyrendi Bizottságra ruházza át, aki a támogatásról a kérelem beérkezését követő ülésén, legkésőbb 2016. december 15. napjáig dönt.

 

     

4.§

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tüzelőanyagot értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított barnakőszén esetében 3000 Ft + ÁFA/q összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

 

5.§. Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. március 31-én hatályát veszti.

 

Pekó László sk.                                                                              Galambos Péterné sk.

polgármester                                                                                             jegyző 

 
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 80 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez