Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Civil szervezetek támogatása

E-mail Nyomtatás PDF

 

                                                                                          1.sz. melléklet a 3./2017.önk.rendelethez

TÁMOGATÁSI  FELHÍVÁS

 

Mándok Város Önkormányzata a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 3./2017. ( II.l. ) önkormányzati rendelet alapján támogatást hirdet az  érintett szervezetek  számára.

 

 

Támogatás célja:

A támogatás a civil szervezetek, alapítványok, egyházak tárgyév január 1. és december 31. között  megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi működési költségeihez történő hozzájárulás.

Támogatottak köre:

Azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján, illetve azon egyházak, amelyek a 2011.évi CCVI. törvény alapján Magyarországos nyilvántartásba vételre kerültek és Mándokon működnek.

Nem nyújthatnak be támogatási kérelmet pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.

A támogatásra vonatkozó pályázat tartalma

Pályázni a támogatási kérelem kitöltésével lehet. Az adatlap a Mándoki Polgármesteri Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.mandok.hu honlapról.

A támogatási döntés, az elbírálás határideje

A támogatások odaítéléséről a  Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt, a támogatási kérelem benyújtási határidejét követő testületi ülésen. A Polgármesteri Hivatal a kérelmezőket a kérelmek elbírálását követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az eredményről.

A támogatás formája

A támogatott szervezetek az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.

A támogatási kérelmen szereplő kiadási tételek, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:

Működési költségek

-          iroda bérleti díj, rezsi költség,

-          bér, tiszteletdíj,  és járulékai,

-          szakértői költségek,

-          utazási költségek,

-          szállás, étkezés költsége,

-          anyag, eszközbeszerzés.

Nem támogatható a beruházás és a reprezentáció költsége.

A támogatások beadásának módja

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: tárgyév március  hó 30. napja du. 16,00 óra.

A támogatási kérelem benyújtásának helye: Mándoki Polgármesteri Hivatal (4644 Mándok, Ady Endre út 1.)

A támogatási kérelmet 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Hiánypótlásra a kérelem beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül egy alkalommal van lehetőség. 

                                                                              2.sz. melléklet a .3/2017.önk.rendelethez

TÁMOGATÁSI   KÉRELEM

 

A civil szervezetek, alapítványok, egyházak ……… évi önkormányzati támogatásának igényléséhez.

  1. Az igénylő szervezet:

1.1.Neve: ………………………………………………………………………………………..

 

1.2.Címe: ……………………………………………………………………………………….

 

1.3.Adószáma: …………………………………………………………………………………

 

Telefon: ………………………   Fax, e-mail: ………………………………………….

 

1.4.Levelezési cím: …………………………………………………………………………..

 

1.5.Bankszámlaszáma: ………………………………………………………………………

 

1.6.Bírósági nyilvántartásbavételi száma: ……………………………………

 

  1. Az igénylő szervezet képviselője:

 

2.1.Neve: ……………………………………………………………………………………

 

2.2.Címe: ……………………………………………………………………………………

 

 

Telefon: ………………………    Fax, e-mail: ……………………………………..

  1. A szervezet:

 

3.1.Taglétszáma:

 

2016. évben kapott támogatási összeg: …………………………………………

 

2016. évben a támogatással elszámolt:         igen                  nem

 

2017. évben igényelt támogatás összege: …………………………………………..

 

 

 Dátum: ……………………….

 

 

 

                                                                                                   ………………………….

                                                                                                    a szervezet képviselője

 

* A kérelmet jelen adatlapon kell benyújtani, és csatolni kell legfeljebb egy A/4-es oldal terjedelemben a szervezet tevékenységéről szóló 2016. évi rövid beszámolót.

Amennyiben 2016. évben  kapott támogatással a kérelem benyújtásáig nem számolt el, akkor az arról szóló beszámolót is csatolni szükséges.

Csatolni kell a 2017. évi program tervezetét, különös tekintettel a jelen pályázati támogatással megvalósítandó elképzelésekre vonatkozóan.

Csatolni szükséges egy bírósági  cégkivonat másolatát . ( Ha korábban már pályázott, és becsatolta, akkor nem  kell újra benyújtani.)

Csatolni szükséges a kérelem mellékletét képező I.-II.-III. számú nyilatkozatokat.

I.NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI.törvény szerinti összeférhetetlenség vagy érintettség fennállásáról

 

Kijelenem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény ( a továbbiakban: Knyt.)

6.§. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

               1. nem áll fenn,    vagy

               2. fennáll az   …..   pont alapján

8.§.(1) bekezdése szerinti érintettség

                1. nem áll fenn,  vagy

                2. fennáll az  ….  pont alapján.

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét kezdeményeztem.

Mándok, 201. …………………………

 

                                                                                       …………………………………….

                                                                                                            aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NYILATKOZAT

 

Alulírott ………………………………………………………………………., mint

………………………………………………………………………….. képviselője

a (pályázó szervezet nevében és képviseletében eljárva

n y i l a t k o z o m,

hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 67/2008.(III.29.) Kormányrendelet rendelkezéseit a pályázó magára nézve kötelezőnek  tartja.

Az ezzel kapcsolatos jogszabályi tájékoztatót átvette, egyúttal nyilatkozik arra nézve, hogy amennyiben a tájékoztatás és az abban foglalt figyelmeztetés ellenére a pályázó megsérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, úgy annak jogkövetkezményeit maga viseli.

 

Mándok, 201. …………………..

 

                                                                                              ………………………….

                                                                                        pályázó szervezet képviselőjének

                                                                                            aláírása, bélyegzője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. NYILATKOZAT

 

A pályázó szervezet képviselője kijelenti, hogy a pályázati űrlapon szereplő adatok és információk a valóságnak megfelelnek.

A pályázó szervezet nyilvántartásból való törlése iránt nem indult eljárás, illetve a szervezet ellen nincs folyamatban felszámolási vagy csődeljárás.

Tudomásul veszi a formai vagy tartalmi hibás pályázat benyújtásával járó következményeket.

A pályázó szervezet hozzájárul, hogy a támogatott szervezet neve, illetve a támogatás összege döntés után – a pályázó értesítése mellett – az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláin, valamint a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a www.kozpenzpalyazat.gov.h honlapon nyilvánosságra kerüljön.

 

Mándok, 201. …………………

 

 

                                                                                        …………………………………

                                                                                              pályázó szervezet képviselőjének

                                                                                                  aláírása, bélyegzője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     3. sz. melléklet a 3 /2017.önk.rendelethez

TÁMOGATÁSI  SZERZŐDÉS

 

mely létrejött egyrészről Mándok Város Önkormányzata (székhelye: 4644 Mándok, Ady Endre út 1., képviseli: Pekó László polgármester)  mint   támogató,

másrészről

Szervezet neve:

Címe:

Képviselője:

Közhasznú minősítése:

Adóhatóságnál bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

Adóigazgatási azonosító száma:

Telefon/fax száma:

E-mail címe:

mint támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.)    Támogató a támogatott részére a ……………./2017. (   ) önkormányzati határozat alapján ………………………. Ft támogatást  biztosít …………………………………………………………….   cél magvalósítására, a tárgyévben történő felhasználásra. A támogatás biztosítása átutalással, az alábbi ütemezésben:……………………………….. történik.

2.)    A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek alkalmazásával.

3.)    A támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatást a pénzügyi nyilvántartásokban elkülönítetten kezeli.

4.)    A támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat 20..-ig ( legalább a tárgyidőszakot követő 8 év) teljes körűen megőrzi, és ezen időn belül a támogató  írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja.

5.)    A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló …. /2017.(  ) önkormányzati rendelet .. melléklete szerint el kell számolnia.

6.)    A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató  a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott  a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat, a támogató jogosult a szerződéstől elállni és a támogatásnak – a tudomásra jutás napját megelőző naptári  félév utolsó napján érvényes - jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni a támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

7.)    Amennyiben a támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem,  vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Mándok Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11477034-15403818 számú számlájára visszafizetni.

8.)    A támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

9.)    A támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásnak feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem áll fenn a vonatkozó jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség.

10.)Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

 

Mándok, 2017………………..

 

 

 ………………………………….                     ……………………………………

     támogatott                                                                  támogató

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         4.sz.melléklet a 3/2017.önk.rendelethez

E L S Z Á M O L Ó    L A P

Mándok Város Önkormányzata által nyújtott ……..  évi  támogatás felhasználásáról

Az elszámoló szervezet megnevezése: ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Döntés száma: ……………………………………………………………………………..

Elnyert támogatás összege: ………………………………………………………………..

Elszámolási határidő a pályázati kiírás szerint: …………………………………………..

A pályázatban megjelölt cél: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Szakmai elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról: ………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

Pénzügyi elszámolás: …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

Csatolt mellékletek fajtája,  darab száma:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Dátum: …………………. 

                                                                                               …………………………..

                                                                                                                  

 

 
Ma 2018. március 18., vasárnap, Sándor és Ede napja van. Holnap József és Bánk napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 122 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok