Mándok Város Önkormányzata

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

6 /2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete Mándok településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, mód

E-mail Nyomtatás PDF

 

Mándok Város ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6 /2017. (III. 8.) 

önkormányzati rendelete

 

Mándok településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

 

 

Mándok Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

 

  A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre:

 

a)  a település teljes lakossága,

b)  a településen működő érdekképviseleti szervezetek,

c)  a településen működő civil szervezetek,

d)  a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező

    gazdálkodó szervezetek,

      e)  a településen működő vallási közösségek.

 

 

 

2. §

 

(1) Az egyes eljárásokban a konkrét Partnerek meghatározásának módja:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az 1. § szerinti partnerek kiválasztását – a Képviselő-testülettől átruházott jogkör alapján - a testület által megbízott települési főépítésszel (a továbbiakban: Főépítész) történő előzetes egyeztetés alapján, az adottságok és a feladat jellegéhez igazítottan, a fejlesztéseket megalapozó dokumentumok módosítása esetén esetenként kell meghatároznia a település polgármesterének. A polgármester által meghatározott Partnerek körét írásban kell rögzíteni.

 

(2) A település teljes közigazgatási területére készülő

 1. a)településfejlesztési koncepció,
 2. b)integrált településfejlesztési stratégia, 
 3. c)településrendezési eszközök,
 4. d)településképi arculati kézikönyv,
 5. e)településképi rendelet.

 

(a továbbiakban együttesen: fejlesztéseket megalapozó dokumentumok) készítése esetén az 1. § szerinti partnerek köre nem szűkíthető, az (1) bekezdés szerinti eseti meghatározásnak nincs helye.

 

 

3. §

 

A Partnerek tájékoztatásának módja, a véleményezés szakaszai és eszközei:

 

 a)      társadalmi bevonási szakasz, előzetes véleményezés,

 b)     társadalmi véleményezési szakasz, az elkészült dokumentum véleményezése.

4. §

 

A tájékoztatás típusai:

 

 1. a)előzetes tájékoztató, mely a készítendő egyes fejlesztésekhez kapcsolódó előzetes véleményezést (tervkészítési javaslat tétel) alapozza meg a társadalmi bevonási szakasz keretében.
 2. b)munkaközi tájékoztató mely az elkészült, az egyes fejlesztést megalapozóvéleményezését alapozza meg a társadalmi véleményezési szakasz keretében.

 

5. §

 

Az előzetes és a munkaközi tájékoztatás megindítása és a véleményezés:

 

a)       az Önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületein, a Polgármesteri Hivatal                hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

b)      az Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

c)       egy helyi lapban történő közzététellel,

d)      lakossági fórum keretében

történik.

 

6. §

 

 A tájékoztatás különös szabályai:

 

 1. a)a Partnerek, valamint akik a tájékoztatás során jelzik kérésüket, elektronikus úton (e-mailben) is értesítést kapnak a hirdetményekről, a véleményezhető fejlesztést megalapozó dokumentumról.

b)      a közterületen elhelyezett hirdetőfelületre, a hirdetőtáblára kifüggesztett hirdetmény,                 valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló  időtartamot.

c)       amennyiben közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy a hirdetőtáblán történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.

 

                                                                                 7. §

 

A településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának típusai:

 

     a)      teljes,

b)      egyszerűsített,

     c)      tárgyalásos,

d)      állami főépítészi.

    

8. §

         

A tájékoztatás formáit, a véleményezés lehetőségeit az egyes bevonási szakaszok és tervfajták megkülönböztetésével az 1. melléklet tartalmazza.

                                                                                

9. §

 

A Partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának,   nyilvántartásának módja és határideje:

 

a)       A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

b)      A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell       készíteni a Főépítésznek. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. A Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését.

c)       Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A településtervező a javítás módjáról tételesen írásos tervezői választ készít, melyet az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.

 

10. §

 

(1)          Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,   nyilvántartásuk rendje:

a)      A partnerségi véleményezés bevonási és véleményezési szakaszokban beérkezett javaslatokat a Főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület/Bizottság számára.

b)      A Főépítész megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt       véleményeket.

c)      Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól.

d)      A szakmai előterjesztés alapján a döntéshozásra jogosult által meghozott döntést, a Főépítész a véleményezési szakasz lezárásához kötelezően felhasználja.

e)      A döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell

              elhelyezni és megőrizni.

 

(2)          Az észrevételt, véleményt tevőnek - tértivevényes úton - meg kell küldeni az el nem fogadott javaslat, vélemény indokolását.

                                                                                

11. §.

 

(1)                    A Partnerek által adott javaslatok, vélemények határideje:

 

a)      Ha van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal az elkészült tervezetet      az 12. §-ban foglaltak szerint közzé kell tenni.

b)      Lakossági fórum hiányában az Önkormányzat hivatalos honlapján a hirdetményt az elkészült  fejlesztéseket megalapozó dokumentumok tervezeteivel együtt közzé kell tenni.

 

(2)          A közzétételt követően véleményezésre legalább az alábbi időtartamot kell biztosítani:

a)      teljes eljárás esetén:

                  aa)       előzetes tájékoztatási szakasznál:                  21 nap

                  ab)       véleményezési szakaszánál:                           30 nap

b)      egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszánál:     15 nap

c)      tárgyalásos eljárásnál:                                      8 nap

d)      állami főépítészi eljárásnál:                                          8 nap

e)      kézikönyv készítése esetén:                                       15 nap

f)       településképi rendelet elfogadása esetén:                   8 nap.

 

12. §

 

(1)          A fejlesztéseket megalapozó dokumentumokat illetve azok módosítását közzé kell tenni:

a)      az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményben,

b)      a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján nyomtatásban.

 

(2)                    A közzétételhez rövid, közérthető összefoglalót kell csatolni az érdekeltek számára.

 

13. §

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

                                                         1. melléklet a  6/2017. (III.8.) önkormányzati rendelethez

A Partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló összefoglaló adatok egyeztetési eljárás típusai szerint

                                                                       

 

1. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

 

 

 

A

 

B

 

C

 

 

1.

 

 

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi  tájékoztatás

 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

4.

Honlapon történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

5.

Helyi lapban történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

6.

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

 

2.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

 

 

 

A

 

B

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás

 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

i

3.

Hirdetőfelületen

történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

4.

Honlapon történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Nem

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Nem

 

 

 

 

3.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ – TELJES ELJÁRÁS

 

 

 

A

 

B

 

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás

 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Igen

Igen

Igen

Igen

 

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

 

 

 


A

 

B

 

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás

 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

Igen

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Igen

 

 

5.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS

 

      

 

A

 

B

 

 

C

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás

 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

Nem

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Nem

 

6. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA – TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

 

 

 

A

 

B

 

 

C

 

 

 

1.

 

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

Társadalmi véleményezési

Előzetes tájékoztatás

Munkaközi tájékoztatás

 

2.

 

Készítési mód

 

Új készítés

 

Módosítás

 

Új készítés

 

Módosítás

 

3.

 

Hirdetőfelületen történő megjelenítés

Igen

 

4.

 

Honlapon történő megjelenítés

Igen

 

5.

 

Helyi lapban történő megjelenítés

Igen*

 

6.

 

Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Igen*

*: Kivéve a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, ekkor csak a hirdető felületen és a honlapon való megjelenítés a kötelező.

 

 

 

 

 
Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 29 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez