Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Testületi ülések

2008. j?lius 16.

E-mail Nyomtatás PDF

Mándok Város Önkormányzati Képvisel?-testületének 2008. július 16-án tartott ülésén az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra  

1./ El?terjesztés Mándok Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és M?ködési Szabályzatának módosítására. El?adó: Galambos Péterné jegyz?.   

2./ El?terjesztés a közterület használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 8/2008. (IV. 16.) számú önkormányzati rendelet módosítására. El?adó: Pekó László polgármester. 

3./ El?terjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjér?l szóló önkormányzati rendelet elfogadására. El?adó: Pekó László polgármester.  

4./ El?terjesztés az OTP és a Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött kölcsönszerz?dés módosítására. El?adó: Galambos Péterné jegyz?.  

5./ El?terjesztés a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény létrehozására. El?adó: Pekó László polgármester. 

6./ El?terjesztés a jelz?rendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatellátás megoldására. El?adó: Pekó László polgármester. 

7./ El?terjesztés a Mándok, 0172/2 és 0172/3 hrsz-ú ingatlanok terület felhasználási változásának jóváhagyására. El?adó: Pekó László polgármester.  

Mándok, 2008. július 16.   

                                        Pekó László polgármester    

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?-TESTÜLETÉNEK

11/2008./VII. 16./ számú

R e n d e l e t e 

Mándok Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és M?ködési Szabályzatának módosításáról 

1. §. Mándok Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és M?ködési Szabályzatának III. fejezetét az alábbi 7. ponttal egészíti ki: 

7. / Vagyonnyilatkozat–tételre kötelezett munkakörök: jegyz?, aljegyz?, pénzügyi irodavezet?, adóügyi ügyintéz?k, pénzügyi és gazdálkodási ügyintéz?k, szociálpolitikai ügyintéz?k, m?szaki ügyintéz?.

 2. §. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésér?l a jegyz? gondoskodik.    

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?-TESTÜLETÉNEK

12/2008./VII. 16./ számú

R e n d e l e t e 

A közterület használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 8/2008. (IV. 16.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

Mándok Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelmér?l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), valamint az 1988. évi I. törvény alapján a helyi körülményekb?l adódó sajátos feladatok végrehajtására alkotott a közterület használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 8/2008 (IV. 16.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §. A rendelet egészére vonatkozóan a „közterület bérleti szerz?dés” kifejezést „közterület használati engedély” szövegrészre módosítja. 

2. §. A rendelet 4. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskört a képvisel?-testület a polgármesterre ruházza át. 

3. §. A rendelet 11. §. (5) bekezdése és a 4. számú melléklete – közterület bérleti szerz?dés mintaformája – törlésre kerülnek. 

4. §. A rendelet 24. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Aki a közterületet közterület használati engedély nélkül vagy nem az engedélynek megfelel?en használja, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjed? pénzbírsággal sújtható.

A 24. §. (2) bekezdése törlésre kerül. 

5. §. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésér?l a jegyz? gondoskodik.    

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?-TESTÜLETÉNEK

13/2008./VII. 16/ számú

R e n d e l e t e 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjér?l 

Mándok Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a kereskedelemr?l szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. §. (4) és 12. §. (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya  

1. §. E rendelet hatálya Mándok Város közigazgatási területén a vendéglátó, illetve kereskedelmi tevékenységet folytató üzletekre terjed ki. 

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje  

2. §. (1) A vendéglátó, illetve a kereskedelmi üzletek (szilveszter kivételével) nyári id?számításnál 23 óra és 6 óra között, téli id?számításnál 22 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik:azon vendéglátó egységekre, amelyek m?ködési engedélye alapján folyamatosan melegkonyhát üzemeltetnek, valamint üzemanyagtölt? állomásokra 

Záró rendelkezések 

3. §. (1) E rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésér?l a jegyz? gondoskodik.    

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?-TESTÜLETÉNEK

54/2008. (VII. 16.) számú

H a t á r o z a t a 

Az OTP és Kereskedelmi Bank Rt-vel kötött kölcsönszerz?dés módosításáról 

Képvisel?-testület: 

Kéri az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt vezetését, hogy az önkormányzattal kötött 1-2-4400 0268-3 számú szerz?dés 21. pontjában szerepl? ingatlanokat a fedezeti körb?l kiengedni szíveskedjen. 

Az ingatlanok helyett a fedezeti körbe az alábbi ingatlanokat ajánlja fel: Béke út 49/b sz. alatti bérlakások; Kossuth út 18. sz. alatti ingatlan; Rákóczi út végén található szántó; 0172 / 3 hrsz-ú külterületi ingatlan    

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?-TESTÜLETÉNEK

55/2008./VII. 16./ számú

H  a t á r o z a t a 

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott szociális intézmény létrehozásáról 

Képvisel?-testület:  

1./ Támogatja a kistérség területén m?köd? jelenlegi szociális intézményrendszer 2009. január 1. napjától történ? átszervezését. 

2./ Támogatja a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott a kistérséghez tartozó összes települést ellátó - Mándok város székhely? – szociális központ létrehozásának kezdeményezését. 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.    

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?-TESTÜLETÉNEK

56/2008./VII. 16./ számú

H a t á r o z a t a 

A jelz?rendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos diszpécserközpont kialakításáról 

Képvisel?-testület: 

1./ Mándok Város a kistérséghez tartozó összes települést ellátó, jelz?rendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos diszpécserközpontot kíván létrehozni 2009. január 1. napjától. 

2./ A létrehozáshoz szükséges költség 1.141.560 Ft, melynek 50 %-át a 2008. évi költségvetéséb?l biztosítja. 

3./ Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a szükséges intézkedések megtételére. 

A határozatról értesülnek:

1./ Észak–alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kirendeltsége 4400 Nyíregyháza, H?sök tere 5.

2./ Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

 

 

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL?-TESTÜLETÉNEK

57/2008./VII. 16./ számú

H a t á r o z a t a 

A Mándok 0172/2 és 0172/3 hrsz-ú ingatlanok terület–felhasználási változásának jóváhagyásáról 

Képvisel?-testület: 

1./ Megtárgyalta a 0172/2 és 0172/3 hrsz-ú ingatlanok terület-felhasználási változásáról készült tervdokumentációt, az abban rögzítettekkel egyetért. 

2./ Javasolja a tervdokumentáció településrendezési tervbe történ? beépítését. 

A határozatról értesül:

1./ Bohus Ildikó f?építész, Nyíregyháza

2./ Záhony Város M?szaki Osztálya, Záhony  

 


39. oldal / 39
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 33 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez