Mándok Város Önkormányzata

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Alapdokumentumok

Alapító okirat

E-mail Nyomtatás PDF

HATÁROZAT

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56 /2011. (V. 26.)

h a t á r o z a t a

 

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának felülvizsgálatáról

 

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 2010. évi XC törvény 52. §-a, valamint az Államháztartásról szóló törvény 90. § (1) bekezdése alapján jelen határozattal egységes szerkezetben fogadja el:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

 

1.

A költségvetési szerv neve, székhelye:

Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala

4644 Mándok, Ady Endre u. 1.

2.

A költségvetési szerv alapító szervének neve, székhelye:

Mándok Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

4644 Mándok, Ady Endre u. 1.

3.

Alapításának éve:

1990

4.

A költségvetési szerv fenntartó, irányító, felügyeleti szervének neve, székhelye:

Mándok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4644 Mándok, Ady Endre u. 1.

5.

A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozás:

Mándok Nagyközség, Benk Község Képviselőtestületeinek 8/1990 . sz. határozata körjegyzőség alakításáról.

„A helyi önkormányzatokról szóló törvény 39. §. 40. §. –a alapján Mándok és Benk községek igazgatási feladatainak ellátására 1990. november 1. napjával kezdődően körjegyzőséget alakítanak.

Körjegyzőség székhelye Mándok nagyközség.”

6.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Polgármesteri Hivatal – Benk Község Önkormányzatával kötött megállapodás szerint – körjegyzői feladatokat lát el.           Ennek keretében – az Ötv. 38. és 40. §- aiban foglaltak alapján – ellátja a megállapodással érintett önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Amennyiben kisebbségi önkormányzat működik a települése(ke)n, úgy a Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat is.

7.

A költségvetési szerv telephelyeinek neve, címe:

Polgármesteri Hivatal

4643 Benk, Petőfi u. 3.

8.

A költségvetési szerv szakágazati besorolása

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi   társulások igazgatási tevékenysége

9.

A költségvetési szerv alaptevékenysége (államháztartási szakfeladatrend szerint, szakfeladat számmal és megnevezéssel):

360000 víztermelés, kezelés ellátás

370000 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381103 települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381201 egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

412000 lakó- és nem lakó épület építése

421100 út, autópálya építése

422100 folyadék szállítására szolgáló közmű építése

522110 közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

581400 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

750000 állat-egészségügyi ellátás

813000 zöldterület-kezelés

841112 önkormányzati jogalkotás

841114 országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841115 önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841116 országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

841117 európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841127 települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841133 adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841191 nemzeti ünnepek programjai

841192 kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841401 önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 közvilágítás

841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841901 önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841902 központi költségvetési befizetések

842541 ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

854234 szociális ösztöndíjak

862101 háziorvosi alapellátás

862102 háziorvosi ügyeleti ellátás

862231 foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869041 család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

882111 rendszeres szociális segély

882112 időskorúak járadéka

882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 ápolási díj alanyi jogon

882116 ápolási díj méltányossági alapon

882117 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 óvodáztatási támogatás

882122 átmeneti segély

882123 temetési segély

882124 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 közgyógyellátás

882203 köztemetés

890441 közcélú foglalkoztatás

890442 közhasznú foglalkoztatás

890443 közmunka

890503 nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása

890506 egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

890509 egyéb m.n.s közösségi társadalmi tevékenységek támogatása

931903 máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

960302 köztemető-fenntartás és működtetés

 

A TÁMOP-os és az IPR-es, valamint más pályázatokkal kapcsolatos elszámolására:

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

10.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékeny-sége (szakfeladatrend szerint, szakfeladat számmal és megnevezéssel):

Nincs

 

11.

A költségvetési szerv illetékességi területe:

Mándok város, illetve az Ötv., valamint a körjegyzőség alakításáról szóló külön megállapodás szerint Benk község közigazgatási területe

12.

A költségvetési szerv kormányrendeletben foglaltak szerinti besorolása:

2011. június 30-éig:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

2011. július 01-jétől:

Önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Ellátja az önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi önállóan működő költségvetési szerv – Általános Művelődési Központ, Gyermekkert Óvoda és bölcsőde - gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

13.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A képviselő-testület pályázat alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.

A jegyző kinevezéséhez ki kell kérni Benk Község Önkormányzati Képviselő-testületének véleményét.

14.

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A foglalkoztatottak – fő szabályként – a Ktv. hatálya alá tartozó, közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, és ügykezelők.

A köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállalók munkaviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve Munka Törvénykönyve (Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

15.

A költségvetési szerv feladatának ellátását szolgáló vagyona:

-         Mándok, Ady Endre u. 1. szám alatti, a Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület,

-         Benk, Petőfi u. 3. szám alatt lévő épület,

-         valamint a Polgármesteri Hivatal vagyonleltárában szereplő gépek, berendezések és felszerelések.

16.

A költségvetési szerv közfeladatai ellátását szolgáló vagyon feletti rendelkezés (vagyon-használat):

Mándok Város, illetve Benk Község Önkormányzata tulajdonában és a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata a vagyonrendeleteiben foglaltak szerint, figyelemmel az Ötv. vonatkozó rendelkezéseire.

17.

A költségvetési szerv működésének részletes szabályai:

A működéssel összefüggő részletes szabályokat a költségevetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Ezen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezte a 24/2010. (III. 31.) határozatával elfogadott alapító okiratot.

Mándok, 2011. május 26.

 

 

Pekó László .                                                                         Galambos Péterné .

polgármester                                                                            jegyző

 


Ma 2018. március 17., szombat, Gertrúd és Patrik napja van. Holnap Sándor és Ede napja lesz.

Szenyvízfejlesztési projekt

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Elkészült Mándok város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végleges verziója.

 

MÁNDOK Integrált Településfejlesztési Stratégia

Mándok ITS Megalapozó vizsgálat

 

KEOP Energetikai korszerűsítés Mándok


Mándoki Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde

Mándoki Általános Iskola

Mándoki Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Mándoki M?velödési Ház és a Közösségi Ház közös információs oldala
 
 

Mándok VSE

 

Mándoki Vendégház

 

Online felhasználók

Oldalainkat 53 vendég böngészi

elelmiszerbank_logo

 

 

 

"Mándokot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja"

Záhony és Térsége Többcálú Kistérségi Társulás

 

KÖZBESZERZÉSEK

Eladó Ingatlanok

Bejelentkez